Avizari/Acreditari - Acte avizare cabinete medicale cu personalitate juridica

Inregistrarea unitatii se va efectua numai daca unitatea medico-sanitara înfiintata în temeiul Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, îndeplineste conditiile prevazute la art. 15 alin. 1 lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, republicata.

ART. 15
(1) Unitatile medico-sanitare cu personalitate juridica, care se înfiinteaza potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, vor functiona cu îndeplinirea urmatoarelor conditii:
a) sa aiba obiect de activitate unic, constând în furnizarea de servicii medicale, cu sau fara activitati conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si familiei;
b) administratorul societatii comerciale sau cel putin o treime din numarul membrilor consiliului de administratie sa fie medici;

Avizul Colegiului Medicilor pentru infiintarea cabinetelor medicale cu personalitate juridica se elibereaza in baza urmatoarelor documente:
1. Cererea reprezentantului legal sau a organului de conducere de infiintare
2. Certificatul de inregistrare de la registrul comertului, respectiv certificatul de înregistrare în registrul persoanelor juridice, ori hotarârea judecatoreasca de înfiintare sau actul de acordare a personalitatii juridice;
3. Actul constitutiv
4. Statutul societatii civile medicale
5. Dovada detinerii legale a spatiului în care urmeaza sa functioneze cabinetul medical; schita cabinetului
6. Dovada îndeplinirii conditiilor minime de spatiu si circuite functionale în concordanta cu serviciile medicale furnizate pe specialitati.
7. Existenta dotarii minime necesare functionarii cabinetelor medicale, în concordanta cu serviciile medicale furnizate
8. Declaratia prevazuta la art. 28 lit. b) din prezentele norme metodologice; respectiv:
art. 28 lit. b) organul de conducere al unitatii se obliga în scris printr-o declaratie sa respecte independenta profesionala a medicilor si sa angajeze numai personal medico-sanitar autorizat;
c) regulamentul de organizare si functionare asigura independenta profesionala si dreptul de decizie ale personalului medical;
d) fisele de atributii ale posturilor respecta competenta profesionala specifica fiecarei specialitati ori competenta medicala, precum si conditia prevazuta la lit. c).
9. Regulamentul de organizare si functionare;
10. Fisele de atributii ale posturilor
11. Programul de lucru al cabinetelor medicale, aprobat de conducerea unitatii.
12. Certificatul de membru CMR a medicului titular sau a asociatilor;
13. Avizul sanitar
14. Contracte de salariat sau colaborator vizate la Inspectoratul Teritorial de Munca.