Texte legislative referitoare la cabinete medicale

ORDIN nr. 1.010 din 3 iunie 2020privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale

EMITENT ·  MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 5 iunie 2020

Văzând Referatul de aprobare nr. NT 3.365 din 2.06.2020 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 135 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 5 alin. (1)-(3) și art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) și ale art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:Articolul IOrdinul ministrului sănătății și familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 23 mai 2003, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 1, la articolul 20 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g) lista de servicii medicale furnizate.2. În anexa nr. 1, la articolul 20, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În același spațiu cu destinația de cabinet medical nu pot fi înființate mai mult de două cabinete medicale și numai dacă se îndeplinesc condițiile de compatibilitate între specialitățile medicale privind serviciile medicale furnizate, conform anexei care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.3. În anexa nr. 1, după articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 20^1, cu următorul cuprins:Articolul 20^1Orice modificare a listei de servicii medicale furnizate, precum și a listei personalului medical angajat va fi notificată direcțiilor de sănătate publică în a căror arie de competență funcționează unitatea medicală. În cazul modificării listei de servicii medicale furnizate, direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului București vor proceda la emiterea unui supliment al certificatului de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale cu lista actualizată a serviciilor medicale.4. În anexa nr. 1, la articolul 21, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Unitățile sanitare vor solicita colegiilor teritoriale ale medicilor în a căror rază își desfășoară activitatea aviz conform ori de câte ori au loc modificări ale listei de servicii medicale furnizate sau ale listei de personal medical de specialitate angajat cu contract individual de muncă ori în altă formă.5. În anexa nr. 1, la articolul 25 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:i) lista de servicii medicale furnizate.6. În anexa nr. 1, la articolul 25, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În același spațiu cu destinația de cabinet medical nu pot fi înființate mai mult de două cabinete medicale și numai dacă se îndeplinesc condițiile de compatibilitate între specialitățile medicale privind serviciile medicale furnizate, conform anexei la prezentele norme metodologice.7. În anexa nr. 1, la articolul 27, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:k) lista de servicii medicale furnizate.8. În anexa nr. 1, la articolul 29, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Unitățile sanitare vor solicita colegiilor teritoriale ale medicilor în a căror rază își desfășoară activitatea aviz conform ori de câte ori au loc modificări ale listei de servicii medicale furnizate sau ale listei de personal medical de specialitate angajat cu contract individual de muncă ori în altă formă.9. În anexa nr. 1, după capitolul IV se introduce o anexă, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.10. Anexa nr. 2 „Dotarea minimă obligatorie pentru cabinetele medicale de specialitate“ se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.Articolul IIDirecțiile din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică, precum și direcțiile medicale din structura ministerelor cu rețea sanitară proprie vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul sănătății,
Horațiu Moldovan,
secretar de statBucurești, 3 iunie 2020.Nr. 1.010.Anexa nr. 1-2ANEXAprivind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 153/2003pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționareacabinetelor medicale

ANEXE 1 SI 2 DOTARE MINIMA 2020

 Infiintarea cabinetelor medicale

Cabinete medicale fara personalitate juridica *

Cabinetul medical individual *

Cabinete medicale grupate *

Cabinete medicale asociate *

Societatea civila medicala *

Unitati medico-sanitare – societati comerciale, cu personalitate juridica *

Cabinete medicale organizate in structura persoanelor juridice de drept privat fara scop patrimonial *

Texte legislative referitoare la cabinetele medicale 

Ordin 124/1998 (republicata prin Legea 629/2001) *

NORME METODOLOGICE *

DOTAREA MINIMA OBLIGATORIE *

Legea 31/1990 *

Ordonanta 26/2000 *

Infiintarea cabinetelor medicale 

GENERALITATI:

Dupa modul de infiintare, unitatile medicale private sunt de trei categorii:

 • Cabinete medicale individuale – acestea pot fiinta
 • De sine statatoare
 • Asociate sau grupate
 • Societati civile medicale
 • Societati comerciale („S.R.L.-uri medicale„) – cu personalitate juridica proprie. Acestea pot fi infiintate de catre medici, nemedici (cu conditia ca 1/3 din consiliul de administratie sau administratorul sa fie medic), sau de catre persoane juridice (Ordinul 124, art. 15)

 

Pentru infiintarea unei unitati medicale private este necesara precizarea urmatoarelor elemente:

1. Locatia:

 • Activitatea medicala se desfasoara intr-o locatie avizata si acreditata ca atare de catre forurile competente. Solicitantul trebuie sa prezinte dovada detinerii legale a spatiului in care urmeaza sa functioneze cabinetul medical (Ordinul 124, art. 20, respectiv prevederile corespunzatoare din Legea 31 si din Ordonanta 26), inclusiv schita spatiului.
 • In acelasi spatiu cu destinatia de cabinet medical nu pot fi infiintate mai mult de doua cabinete medicale si numai daca se indeplinesc conditiile de compatibilitate intre specialitatile medicale privind serviciile medicale furnizate (Ordinul 124, art 20, al. (3))

 

2. Obiectul de activitate

 • Unitatile medicale sunt avizate sa desfasoare activitate medicala in specialitatile medicale, supraaspecializarile si competentele definite conform normelor legale in vigoare (nomenclatorul de specialitati).
 • Societatile comerciale trebuie sa aiba obiect de activitate unic, constand in furnizarea de servicii medicale, cu sau fara activitati conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si familiei (Ordinul 124, art. 15);
 • Cabinete medicale fara personalitate juridica se pot infiinta si vor furniza servicii medicale numai in specialitatatile si competentele medicului titular sau ale asociatilor, in cazul formelor asociative (Ordin 153, art 4)

 

3. Actul de infiintare a cabinetelor medicale este certificatul de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale, care se intocmeste de catre DSPJ (Ordinul 124, art. 5)

4. Medicul este liber sa isi schimbe forma de exercitare a profesiunii sau sa isi modifice obiectul de activitate al cabinetului medical in functie de specialitatile, supraspecializarile si competentele dobandite (Ordin 153, art. 5)

Cabinete medicale fara personalitate juridica

 

CABINETUL MEDICAL INDIVIDUAL

 

Cabinetul medical individual poate fi infiintat doar de catre medicul care isi va desfasura activitatea in respectiva unitate, intrucat aceasta forma de organizare nu are personalitate juridica distincta ci functioneaza ca persoana fizica, fiind forma de exercitare liberala a profesiei medicale.

In cabinetul medical individual isi exercita profesia medicul titular, care poate avea ca salariati ori colaboratori medici sau orice alta categorie de personal (Ordinul 124, art. 2)

 • Pentru infiintarea unui cabinet medical individual, prima institutie la care trebuie sa se prezinte medicul solicitant este Colegiul Medicilor din judetul in care isi va aflla sediul cabinetul respectiv.
 • Actele necesare la Colegiul Medicilor:
 • Dovada de detinere a spatiului

(comodat, act de vanzare-cumparare, contract de inchiriere, donatie, etc.). Se vor anexa Schita spatiului (cu numerotarea camerelor componente) – copii

 • Daca spatiul respectiv se afla intr-o locatie unde locuiesc sau isi desfasoara activitatea alte persoane fizice sau juridice este necesar acordul scris al colocatarilor (acordul scris al Asociatiei de locatari, al Conducerii Intreprinderii, etc.) – copie
 • Autorizatia de libera practica

a medicului titular. Cabinetul poate fi avizat numai pentru specialitatile, competentele si supraspecializarile mentionate in aceasta autorizatie – copie

 • Dovada achitarii cotizatiei la zi catre CM Olt – copii
 • Cerere tip

completata in momentul depunerii actelor (modelul se gaseste la CM Olt).

Nu se primesc dosare incomplete

 • Dupa depunerea actelor, Colegiul Medicilor va va contacta pentru stabilirea de comun acord cu inspectorul delegat a datei pentru efectuarea inspectiei. La aceasta inspectie se verifica existenta dotarii minime (conform legislatiei)
 • In termen de maxim 30 de zile, Colegiul Medicilor va va anunta definitivarea certificatul de Avizare a Infiintarii Cabinetului Medical Individual, din acel moment documentul respectiv putând fi ridicat de la sediu.
 • Cu Certificatul eliberat de catre CM Olt si cu celelalte acte enumerate mai jos solicitantul se va prezenta la Directia de Sanatate Publica a Jud. Olt, pentru inscrierea in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale.
 • Cerere tip

– se completeaza la DSPJ

 • Actul de spatiu

(contract de comodat sau de inchiriere sau de proprietate) – copie

 • Autorizatia de libera practica

copie

 • Certificatul de Avizare al cabinetului Medical Individual eliberat de catre CM Olt – original
 • Dupa infiintare, mai multe cabinete medicale individuale se pot grupa sau asocia 

CABINETE MEDICALE GRUPATE

Mai multe cabinete medicale individuale deja infiintate se pot grupa, pentru a-si crea facilitati economice comune (Ordinul 124, art. 2, al. (2))

Cabinetele medicale din cadrul gruparii isi pastreaza individualitatea in relatiile cu tertii.

Gruparea poate avea un nume propriu, altul decat cel al medicilor titulari ai cabinetelor medicale individuale

 • Pentru gruparea unor cabinete medicale individuale, primul pas il reprezinta incheierea unui contract de grupare intre medicii titulari ai cabinetelor medicale individuale, inregistrat la administratia financiara, care va cuprinde obligatoriu:
 • partile contractului
 • obiectul si scopul contractului
 • sediul profesional al cabinetelor medicale grupate
 • coordonarea cabinetelor medicale grupate, cu indicarea persoanelor care au calitatea de coordonator, facilitatile economice comune si modul de repartizare a cheltuielilor comune
 • durata contractului si modalitatile de incetare a acestuia
 • La Colegiul Medicilor din Judetul Olt se depune un dosar cuprinzand :
 • Certificatele de inregistrare ale Cabinetelor Medicale Individuale – copii
 • Copii dupa certificatele de membru CMR ale medicilor
 • Contractul de grupare– 2 copii
 • Cerere tip (modelul se gaseste la CM Olt).
 • In termen de 15 zile lucratoare, Colegiul Medicilor vizeaza un exemplar din contractul de grupare si emite Certificatul de Avizare al gruparii
 • Pentru inregistrarea gruparii la Directia de Sanatate Publica :
 • Certificatele de inregistrare ale Cabinetelor Medicale Individuale – copii
 • Contractul de grupare vizat de catre CM Olt
 • Certificatul de Avizare al Gruparii eliberat de catre CM Olt – original
 • Cerere tip (modelul se gaseste la DSPJ). 

CABINETE MEDICALE ASOCIATE

Mai multe cabinete medicale individuale deja infiintate se pot asocia in scopul exercitarii in comun a activitatii si asigurarii accesului permanent al pacientilor la servicii medicale complete. Medicii titulari ai unor cabinete asociate isi pastreaza drepturile si responsabilitatile individuale prevazute de lege (Ordinul 124, art. 2, al. (3))

Cabinetele medicale din cadrul asocierii isi pastreaza individualitatea in relatiile cu tertii.

Asocierea poate avea un nume propriu, altul decat cel al medicilor titulari ai cabinetelor medicale individuale

 • Pentru asocierea unor cabinete medicale individuale, primul pas il reprezinta incheierea unui contract de asociere intre medicii titulari ai cabinetelor medicale individuale, inregistrat la administratia financiara, care va cuprinde obligatoriu:
 • partile contractului
 • obiectul si scopul asocierii
 • sediul profesional al cabinetelor medicale asociate
 • coordonarea asocierii, cu indicarea persoanei sau a persoanelor care au calitatea de coordonator
 • durata contractului si modalitatile de incetare a acestuia
 • La Colegiul Medicilor din Judetul Olt se depune un dosar cuprinzand :
 • Certificatele de inregistrare ale Cabinetelor Medicale Individuale – copii
 • Copii dupa certificatele de membru CMR ale medicilor
 • Contractul de asociere– 2 copii
 • Cerere tip (modelul se gaseste la CM Olt).
 • In termen de 15 zile lucratoare, Colegiul Medicilor vizeaza un exemplar din contractul de asociere si emite Certificatul de Avizare al gruparii
 • Pentru inregistrarea gruparii la Directia de Sanatate Publica :
  1. Certificatele de inregistrare copii
 • Contractul de asociere vizat de catre CM Olt
 • Certificatul de Avizare al Gruparii eliberat de catre CM Olt – original
 • Cerere tip (modelul se gaseste la DSPJ). 

SOCIETATEA CIVILA MEDICALA

Societatea civila medicala se constituie prin contract de societate civila, incheiat in forma scrisa intre 2 sau mai multi medici asociati, cu respectarea dispozitiilor art. 1491, 1492 si 1499-1531 din Codul civil, referitoare la societatea civila particulara, si a dispozitiilor Ordinului 153

Societatea civila medicala nu are personalitate juridica. Ea este reprezentata in relatiile cu tertii de un reprezentant desemnat prin hotarare a adunarii asociatilor.

Societatea civila medicala poate fi avizata doar in specialitatile medicilor asociati

 • Pentru infiintarea unei Societati Civile Medicale, primul pas il reprezinta incheierea

Contractului de societate civila intre medicii asociati, care va cuprinde obligatoriu

 • partile contractului de societate, scopul si obiectul acestuia;
 • sediul profesional al societatii civile medicale;
 • patrimoniul social al societatii civile medicale, cu indicarea aportului fiecarui medic societar, constand in bunuri mobile si imobile ori in munca medicilor societari;
 • organul de conducere al societatii civile medicale si precizarea functiilor membrilor acestuia;
 • durata contractului de societate si modalitatile de incetare a acestuia.,

Statutului de societate civila medicala, continând detaliile de organizare si functionare

 • Actele necesare la Colegiul Medicilor:
 • Autorizatiile de libera practica ale medicilor asociati – copie
 • Contractul de societate civila medicala – 2 copii
 • Statului Societatii Civile Medicale – 2 copii
 • Dovada de detinere a spatiului (comodat, act de vanzare-cumparare, contract de inchiriere, donatie, etc.). Se vor anexa Schita spatiului (cu numerotarea camerelor componente) – copii
 • Daca spatiul respectiv se afla intr-o locatie unde locuiesc sau isi desfasoara activitatea alte persoane fizice sau juridice este necesar acordul scris al colocatarilor (acordul scris al Asociatiei de locatari, al Conducerii Intreprinderii, etc.) – copie
 • Taxa de avizare + copie dupa chitanta
 • Dovada achitarii cotizatiilor la zi catre CM Olt (pentru medicii asociati)- copii
 • Cerere tip

completata in momentul depunerii actelor (modelul se gaseste la CM Olt).

Nu se primesc dosare incomplete

 • Dupa depunerea actelor, Colegiul Medicilor va va contacta pentru stabilirea de comun acord cu inspectorul delegat a datei pentru efectuarea inspectiei. La aceasta inspectie se verifica existenta dotarii minime (conform legislatiei)
 • In termen de maxim 30 de zile, Colegiul Medicilor vizeaza un exemplar din contractul societate civilia si din statul, emite certificatul de Avizare a Infiintarii Societatii Civile Medicale si va va anunta definitivarea actelor, din acel moment acestea respectiv putând fi ridicate de la sediu.
 • Cu Certificatul eliberat de catre CM Olt si cu celelalte acte enumerate mai jos solicitantul se va prezenta la Directia de Sanatate Publica a Jud. Olt, pentru inscrierea in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale.
 • Autorizatiile de libera de libera practica – copie
 • Actul de spatiu (contract de comodat sau de inchiriere sau de proprietate) – copie
 • Contractul de societate si Statutul – vizate de catre CM Olt
 • Certificatul de Avizare

al infiintarii Societatii Civile Medicale eliberat de catre CM Olt – in original

 • Cerere tip

– se completeaza la DSP Olt

Unitati medico-sanitare – societati comerciale, cu personalitate juridica

Societatea comerciala cu obiect de activitate furnizarea de servicii medicale poate fi infiintat de catre orice persoana fizica (medic sau nemedic) sau juridica, cu urmatoarele conditii (Ordinul 124, art. 15):

 • sa aiba obiect de activitate unic, constand in furnizarea de servicii medicale (Grupa CAEN 851), cu sau fara activitati conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si familiei;
 • administratorul societatii comerciale sau cel putin o treime din numarul membrilor consiliului de administratie sa fie medici;
 • sa fie inregistrate in Registrul unic al cabinetelor medicale.
 • Dupa infiintarea Societatii comerciale conform prevederilor legale (Legea 31) si a conditiilor de la alineatul precedent, va fi intocmit dosarul catre Colegiul Medicilor.

! Daca Societatea Comerciala nu are obiect unic de activitate furnizarea de servicii aditionale, Consiliul Director va modifica Statutul in acest sens, obtinandu-se de la organele in drept un act aditional care sa ateste modificarea.

 • Actele necesare la Colegiul Medicilor:
 • Dovada de detinere a spatiului

(comodat, act de vanzare-cumparare, contract de inchiriere, donatie, etc.). Se vor anexa

 • Schita spatiului

(cu numerotarea camerelor componente) copie

 • Distributia

specialitatilor pe camere – original semnat d ecatre conducere

 • Daca spatiul respectiv se afla intr-o locatie unde locuiesc sau isi desfasoara activitatea alte persoane fizice sau juridice este necesar acordul scris al colocatarilor (acordul scris al Asociatiei de locatari, al Conducerii Intreprinderii, etc.) – copie
 • Certificatul de inregistrare

la registrul comertului – copie

 • Certificat Constatator

(sau Anexa eliberate de catre Registrul Comertului pentru sediul social si pentru punctul / punctele de lucru)

 • Actul constitutiv

al societatii, si, dupa caz, actul aditional (impreuna cu actele corespunzatoare eliberate de Registrul Comertului) prin care se modifica prevederile statutare – 2 copii

 • Declaratia

prin care Organului de conducere se obliga sa respecte independenta profesionala a medicilor angajati

 • Regulamentul de organizare si functionare

prin care sa se ateste independenta profesionala si dreptul de decizie al personalului medical

 • Fisele de atributie ale posturilor

prin care sa se respecte competenta profesionala a fiecarei specialitati, ori competenta medicala si conditia prevazuta la punctul anterior

 • Programul de lucru al cabinetelor medicale

, aprobat de conducerea unitatii

 • Diploma de medic

a administratorului societatii sau diplomele celor 1/3 din membrii Consiliului de Administratie (conform prevederilor Statutului)- copii

 • <Taxa de avizare + copie dupa chitanta
 • Cerere tip

completata de catre reprezentantul legal al unitatii (modelul se gaseste la CM Olt).

Nu se primesc dosare incomplete

 • Dupa depunerea actelor, Colegiul Medicilor va va contacta pentru stabilirea de comun acord cu inspectorul delegat a datei pentru efectuarea inspectiei. La aceasta inspectie se verifica existenta dotarii minime, a numarului de cabinete si a repartitiei acestora pe camere, conform schitei anexate
 • In termen de maxim 30 de zile, Colegiul Medicilor va va anunta definitivarea certificatul de Avizare a Inregistrarii Societatii Comerciale in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, din acel moment documentul respectiv putând fi ridicat de la sediu pentru a fi depus impreuna cu celelalte acte solicitate de catre Directia de Sanatate Publica a Jud. Olt

Cabinete medicale organizate in structura persoanelor juridice de drept privat fara scop patrimonial

Organizatiile nonprofit, fundatiile si asociatiile cu activitati medicale, asociatiile profesionale, cultele religioase si lacasele de cult religios, legal constituite, pot infiinta si organiza in structura lor, pe baza hotararii organelor de conducere, cabinete medicale furnizoare de servicii medicale in regim ambulatoriu.

 • Dupa infiintarea Organizatiei conform prevederilor legale (Ordonanta 26, etc) Organul de conducere, conform statutului, ia o hotarâre privind infiintarea unuia sau mai multor cabinete medicale, dupa care va fi intocmit dosarul catre Colegiul Medicilor.
 • Actele necesare la Colegiul Medicilor:
 • Dovada de detinere a spatiului

(comodat, act de vanzare-cumparare, contract de inchiriere, donatie, etc.). Se vor anexa

 • Schita spatiului

(cu numerotarea camerelor componente) copie

 • Distributia

specialitatilor pe camere – original semnat de catre conducere

 • Daca spatiul respectiv se afla intr-o locatie unde locuiesc sau isi desfasoara activitatea alte persoane fizice sau juridice este necesar acordul scris al colocatarilor (acordul scris al Asociatiei de locatari, al Conducerii Intreprinderii, etc.) – copie
 • Certificatul de inregistrare

in registrul persoanelor juridice, ori hotararea judecatoreasca de infiintare sau actul de acordare a personalitatii juridice – copie

 • Actul constitutiv

al societatii – copie

 • Hotararea statutara a organului de conducere

, privind infiintarea unuia sau mai multor cabinete medicale – 2 copii

 • Declaratia

prin care Organului de conducere se obliga sa respecte independenta profesionala a medicilor angajati

 • Regulamentul de organizare si functionare

prin care sa se ateste independenta profesionala si dreptul de decizie al personalului medical

 • Fisele de atributie ale posturilor

prin care sa se respecte competenta profesionala a fiecarei specialitati, ori competenta medicala si conditia prevazuta la punctul anterior

 • Programul de lucru al cabinetelor medicale

, aprobat de conducerea unitatii

 • Diploma de medic

a administratorului societatii sau diplomele celor 1/3 din membrii Consiliului de Administratie (conform prevederilor Statutului)- copii

 • Taxa de avizare + copie dupa chitanta
 • Cerere tip

completata de catre reprezentantul legal al unitatii (modelul se gaseste la CM Olt).

Nu se primesc dosare incomplete

 • Dupa depunerea actelor, Colegiul Medicilor va va contacta pentru stabilirea de comun acord cu inspectorul delegat a datei pentru efectuarea inspectiei. La aceasta inspectie se verifica existenta dotarii minime, a numarului de cabinete si a repartitiei acestora pe camere, conform schitei anexate
 • In termen de maxim 30 de zile , Colegiul Medicilor va va anunta definitivarea certificatul de Avizare a Inregistrarii Cabinetului din structura organizatiei in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, din acel moment documentul respectiv putând fi ridicat de la sediu pentru a fi depus impreuna cu celelalte acte solicitate de catre Directia de Sanatate Publica a Judetului Olt 

Texte legislative referitoare la cabinetele medicale

Ordonanta 26/2000

Ordinul 124/1998

Legea 31/1990

 

Ordin 124/1998 (republicata prin Legea 629/2001)

 

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1

(1) Cabinetul medical este unitatea cu sau fara personalitate juridica, furnizoare de servicii publice

de stat sau private, de asistenta medicala umana preventiva, curativa, de recuperare si de urgenta.

(2) Serviciile de sanatate ale cabinetelor medicale se realizeaza de medici de medicina generala – medici de familie, stomatologi, specialisti si alte categorii de personal medical autorizat.

(3) Profesia de medic, ca profesie liberala, poate fi exercitata in cadrul cabinetului medical in una dintre urmatoarele forme:

a) cabinet medical individual;

b) cabinete medicale grupate;

c) cabinete medicale asociate;

d) societate civila medicala.

ART. 2

(1) In cabinetul medical individual isi exercita profesia medicul titular, care poate avea ca salariati ori colaboratori medici sau orice alta categorie de personal.

(2) Cabinetele individuale se pot grupa formand cabinete medicale grupate pentru a-si crea facilitati economice comune pastrandu-si individualitatea in relatiile cu tertii.

(3) Cabinetele individuale se pot asocia formand cabinete medicale asociate in scopul exercitarii in comun a activitatii si asigurarii accesului permanent al pacientilor la servicii medicale complete. Medicii titulari ai unor cabinete asociate isi pastreaza drepturile si responsabilitatile individuale prevazute de lege.

(4) Societatea civila medicala este constituita din doi sau mai multi medici asociati poate avea ca

salariati ori colaboratori medici sau orice alta categorie de personal.

 

ART. 3

(1) Cabinetele medicale grupate, precum si cabinetele medicale asociate pot avea patrimoniu comun.

(2) Medicul poate schimba oricand forma de exercitare a profesiei, cu instiintarea autoritatii care a avizat infiintarea si inregistrarea cabinetului medical.

 

CAP. 2

Infiintarea si inregistrarea cabinetului medical

ART. 4

Denumirea cabinetului medical va reflecta obligatoriu specificul activitatilor care se vor desfasura, inscrise in autorizatia de libera practica a medicului, eliberata in conditiile legii.

 

ART. 5

(1) Cabinetele medicale se infiinteaza la cererea medicului sau a grupului de medici, in functie de forma de organizare, potrivit ART. 1 alin. (3).

(2) Actul de infiintare a cabinetelor medicale este certificatul de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale, care se intocmeste si se pastreaza de autoritatea sanitara publica, respectiv de directiile de sanatate publica judetene sau de Directia de sanatate publica judeteana. O copie de pe certificatul de inregistrare se inmaneaza titularului cabinetului medical.

(3) Documentatia necesara pentru inregistrarea cabinetului medical se stabileste prin ordin al ministrului sanatatii si familiei.

 

CAP. 3

Organizarea, functionarea si finantarea cabinetului medical

ART. 6

Cabinetele medicale, indiferent de forma de organizare, pot desfasura activitati de radiodiagnostic, imagistica medicala si alte activitati medicale si conexe actului medical cu autorizarea lor in conditiile legii, activitati de invatamant si cercetare cu avizul Ministerului Sanatatii si Familiei si al Ministerului Educatiei si Cercetarii.

(2) Medicul sau personalul medical care desfasoara activitate medicala in cadrul cabinetului medical raspunde in mod individual, potrivit legii, pentru deciziile profesionale, in cazul eventualelor prejudicii aduse pacientilor.

(3) Controlul privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale, indiferent de forma de organizare, se exercita de Ministerul Sanatatii si Familiei si de Colegiul Medicilor din Romania.

(4) Prin derogare de la alin. (1), autorizarea cabinetelor stomatologice pentru desfasurarea activitatilor de radiodiagnostic se va face de Ministerul Sanatatii si Familiei.

(5) Controlul privind respectarea normelor legale in furnizarea serviciilor de sanatate se exercita de Ministerul Sanatatii si Familiei si unitatile sale subordonate, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Colegiul Medicilor din Romania sau de alte organe abilitate, in conditiile legii.

ART. 7

Cabinetul medical trebuie sa dispuna de o dotare minima, stabilita prin ordin al ministrului sanatatii si familiei, cu avizul prealabil al Colegiului Medicilor din Romania, in raport cu specialitatea si profilul de activitate declarate.

 

ART. 8

Cabinetul medical poate realiza venituri din:

a) servicii medicale prestate in baza contractului incheiat cu casa de asigurari de sanatate ori cu

alte persoane fizice sau juridice;

b) servicii medicale cu plata directa din partea beneficiarilor;

c) donatii si sponsorizari;

d) activitati de consiliere medicala;

e) activitati contractate cu unitatile care coordoneaza activitatile de invatamant si de cercetare din reteaua Ministerului Sanatatii si Familiei;

f) alte surse obtinute conform dispozitiilor legale, inclusiv cele provenind din valorificarea aparaturii proprii, uzata fizic sau moral.

 

ART. 9 – abrogat partial

(1) Veniturile realizate din activitatea cabinetului medical se impoziteaza potrivit dispozitiilor legale privind impunerea veniturilor realizate din activitatea desfasurata pe baza de libera initiativa.

(2) Cheltuielile efectuate pentru perfectionare continua, investitii, dotari si alte utilitati necesare infiintarii si functionarii cabinetelor medicale, organizate in forma prevazuta la ART. 1 alin. (3) si la ART. 15 alin. (1), se scad din veniturile realizate.

 

ART. 10

Medicul titular al cabinetului medical sau cel delegat de medicii asociati reprezinta cabinetul medical in raporturile juridice si profesionale.

 

ART. 11

(1) Angajarea personalului mediu sanitar si a altor categorii de personal se poate face de catre medic sau, in cazul medicilor asociati, de catre medicul delegat.

(2) In cabinetele medicale in care sunt incadrate persoane cu contract individual de munca, salariile se stabilesc prin negociere, cu respectarea nivelurilor minime prevazute de reglementarile legale in vigoare.

 

ART. 12

(1) Cabinetele medicale sunt obligate sa efectueze si activitati epidemiologice prevazute in contractul-cadru si sa transmita situatiile stabilite prin norme ale Ministerului Sanatatii si Familiei privind starea de sanatate si demografica a populatiei.

(2) Cabinetele stomatologice vor asigura, prin rotatie, urgentele medicale stomatologice.

 

CAP. 4

Sanctiuni

ART. 13

(1) Pentru nerespectarea dispozitiilor ART. 5 alin. (2) persoanele vinovate vor fi sanctionate contraventional cu amenda cuprinsa intre 10.000.000 lei si 20.000.000 lei.

(2) Pentru neefectuarea activitatilor epidemiologice si pentru netransmiterea datelor prevazute la ART. 12, precum si pentru transmiterea de date eronate sau incomplete persoanele vinovate vor fi sanctionate cu amenda cuprinsa intre 3.000.000 lei si 10.000.000 lei.

(3) Constatarea si aplicarea sanctiunilor se vor face de directiile de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti.

(4) Cuantumul amenzilor prevazute la alin. (1) si (2) se va indexa anual, in raport cu rata inflatiei, de Ministerul Sanatatii si Familiei.

 

CAP. 5

Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 14

(1) Cabinetele medicale se pot infiinta in cadrul actualelor dispensare medicale, policlinici ori in alte spatii puse la dispozitie de autoritatile publice centrale sau locale ori in spatii private, autorizate.

(2) Bunurile imobile aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, utilizate in prezent pentru activitati medicale, pot fi date in folosinta gratuita, inchiriate, concesionate ori vandute fara licitatie publica cabinetelor medicale sau, dupa caz, unitatilor medico-sanitare cu personalitate juridica.

(3) Bunurile imobile aflate in proprietatea publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, utilizate in prezent pentru activitati medicale, vor fi trecute in domeniul privat al statului, respectiv al unitatilor administrativ-teritoriale, potrivit ART. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

(4) Bunurile mentionate la alin. (3) vor putea fi concesionate, fara licitatie publica, cabinetelor medicale sau, dupa caz, unitatilor medico-sanitare cu personalitate juridica, dupa finalizarea operatiunii de inventariere prevazute la ART. 19 din Legea nr. 213/1998.

(5) Bunurile mobile aflate in dotarea actualelor dispensare si policlinici pot fi date in folosinta gratuita, la cerere, cabinetelor medicale, cu aprobarea directiilor de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, conform normelor Ministerului Sanatatii si Familiei.

(6) Personalul medico-sanitar care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, este incadrat cu contract de munca pe durata nedeterminata si isi desfasoara efectiv activitatea in spatiile mentionate beneficiaza cu prioritate de prevederile alin. (2)-(5).

(7) Conditiile de vanzare sau de concesionare se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

(8) Prevederile prezentului articol nu se aplica patrimoniului clinicilor universitare si cabinetelor medicale din spitale, care raman in patrimoniul public.

 

ART. 15 (nu se aplica pentru unitatile de turism si recuperare – OU 152/2002

(1) Unitatile medico-sanitare cu personalitate juridica, care se infiinteaza potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, vor functiona cu indeplinirea urmatoarelor conditii:

a) sa aiba obiect de activitate unic, constand in furnizarea de servicii medicale, cu sau fara activitati conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si familiei;

b) administratorul societatii comerciale sau cel putin o treime din numarul membrilor consiliului de administratie sa fie medici;

c) sa fie inregistrate in Registrul unic al cabinetelor medicale.

(2) Dispozitiile ART. 4, ART. 5 alin. (3), ART. 6-8 si ale ART. 12 se aplica in mod corespunzator unitatilor medico-sanitare cu personalitate juridica.

 

ART. 16

(1) Organizatiile nonprofit, fundatiile si asociatiile cu activitati medicale, asociatiile profesionale, cultele religioase si lacasele de cult religios, legal constituite, pot infiinta si organiza in structura lor, pe baza hotararii organelor de conducere, cabinete medicale furnizoare de servicii medicale in regim ambulatoriu.

(2) Cabinetele medicale infiintate in conditiile alin. (1) sunt supuse inregistrarii in Registrul unic al cabinetelor medicale, pe baza unei documentatii stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si familiei.

(3) Dispozitiile ART. 6 alin. (1) si (3), ale ART. 7 si 12 se aplica in mod corespunzator cabinetelor medicale infiintate in conditiile alin. (1).

 

ART. 17

Cabinetul medical organizat in conditiile ART. 16 poate realiza venituri din:

a) finantarea organizatiei sau asociatiei in structura careia functioneaza;

b) servicii medicale cu plata directa din partea beneficiarilor;

c) donatii sau sponsorizari;

d) servicii medicale prestate in baza contractului incheiat cu casa de asigurari de sanatate ori cu alte persoane fizice sau juridice;

e) alte surse obtinute conform dispozitiilor legale in vigoare.

 

ART. 18

Ministerul Sanatatii si Familiei impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania vor elabora, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante, normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ART. 19

Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Normele metodologice

privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale

ORDIN nr. 153 din 26 februarie 2003 – (actualizat pana la data de 23 iunie 2003)

EMITENT: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI

————–

*) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 23 mai 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. „Centrul Teritorial de Calcul Electronic” S.A. pana la data de 23 iunie 2003, cu modificarile si completarile aduse de ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003.

 

Avand in vedere art. 15 din Legea nr. 629/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale,

vazand Referatul de aprobare al Directiei politici de dezvoltare, programe Banca Mondiala si privatizare nr. DB 1.759/2003,

in temeiul Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii si familiei emite urmatorul ordin:

 

ART. 1

Se aproba Normele metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale, cuprinse in anexa nr. 1.

 

ART. 2

Dotarea minima obligatorie pentru cabinetele medicale de specialitate este prevazuta in anexa nr. 2.

 

ART. 3

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

 

ART. 4

Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei, precum si directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

 

ART. 5

Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin Normele nr. 786/1998 privind formele de exercitare a profesiunii de medic, aprobate prin Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, emise de Ministerul Sanatatii si de Colegiul Medicilor din Romania si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 470 din 8 decembrie 1998, precum si anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 84/1998 privind autorizatia de libera practica medicala din Romania isi inceteaza aplicabilitatea.

 

ART. 6

Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul sanatatii si familiei,

Daniela Bartos

Bucuresti, 26 februarie 2003.

Nr. 153.

 

ANEXA 1

 

NORME METODOLOGICE

 


privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale

CAP. 1

Dispozitii generale

 

ART. 1

Furnizarea serviciilor medicale in regim ambulatoriu se realizeaza prin intermediul cabinetelor medicale, furnizoare de servicii medicale publice, de stat sau private, al unitatilor medicale cu personalitate juridica infiintate in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, ori al cabinetelor medicale din structura institutiilor prevazute la art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata.

 

ART. 2

Indiferent de forma de infiintare si functionare a cabinetelor medicale, activitatea in cadrul acestor unitati medicale se va organiza si se va desfasura cu respectarea urmatoarelor principii fundamentale:

a) au dreptul sa lucreze in cabinetele medicale medici si personal medical autorizat;

b) medicului i se vor respecta independenta profesionala si dreptul de initiativa;

c) raporturile de subordonare privesc doar aspectele legate de organizarea functionala si administrativa a unitatii medicale, ordinea interioara si de disciplina la locul de munca;

d) activitatea medicala se desfasoara conform reglementarilor in vigoare, Regulamentului Colegiului Medicilor din Romania si Codului de deontologie medicala;

e) in cabinetul medical se vor desfasura numai acele activitati pentru care a fost autorizat cabinetul medical;

f) solutionarea litigiilor legate de exercitarea profesiei de medic este de competenta comisiei de litigii din cadrul Colegiului Medicilor din Romania.

 

CAP. 2

Cabinetul medical fara personalitate juridica

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

ART. 3

Cabinetele medicale fara personalitate juridica se vor infiinta si vor functiona fie in structura institutiilor, unitatilor cu personalitate juridica prevazute la art. 1, fie in una dintre formele de exercitare a profesiei de medic.

 

ART. 4

(1) Cabinetele medicale se pot infiinta si vor furniza servicii medicale numai in specialitatea si competenta medicului titular sau a asociatilor, in cazul formelor asociative.

(2) Medicii care au mai multe specialitati si competente pot infiinta cabinetul medical pentru una sau mai multe dintre specialitatile si competentele medicale dobandite.

(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica si medicilor de medicina generala si medicilor stomatologi.

————-

Alin. (1) si (2) ale art. 4 au fost modificate de ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.

 

ART. 5

(1) Medicul este liber sa isi schimbe forma de exercitare a profesiunii prevazuta la art. 6 sau sa isi modifice obiectul de activitate al cabinetului medical in functie de specialitatile, supraspecializarile si competentele dobandite.

(2) Modificarea obiectului de activitate al cabinetului medical, indiferent de forma de organizare, se va face cu autorizarea directiei de sanatate publica in a carei raza teritoriala functioneaza cabinetul medical.

(3) In cazul modificarii obiectului de activitate al cabinetului medical, indiferent de forma de organizare, in baza avizului eliberat de Colegiul Medicilor din Romania, directiile de sanatate publica vor elibera un certificat-anexa la certificatul de inregistrare a cabinetului in Registrul unic al cabinetelor medicale.

————-

Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.

SECTIUNEA a 2-a

Formele de exercitare a profesiunii de medic ca profesiune liberala

 

ART. 6

Cabinetele medicale fara personalitate juridica, ca forma de exercitare a profesiei, se pot infiinta de medicii cu drept de libera practica in una dintre urmatoarele forme:

a) cabinet medical individual;

b) cabinete medicale grupate;

c) cabinete medicale asociate;

d) societate civila medicala.

 

ART. 7

Cabinetul medical individual este forma de exercitare a profesiunii de medic, in cadrul careia isi desfasoara activitatea medicul titular, singur sau impreuna cu alti medici si cu alte categorii de personal medical autorizat. Acestia au calitatea de salariat sau de colaborator, in conditiile legii.

 

ART. 8

(1) Cabinetele medicale grupate se constituie pe baza contractului dintre doua sau mai multe cabinete medicale individuale, in scopul crearii de facilitati economice comune, cum ar fi folosirea in comun a patrimoniului si/sau a salariatilor ori a colaboratorilor.

(2) Cabinetele medicale grupate isi pastreaza individualitatea in relatiile cu tertii.

(3) Conditiile gruparii sunt stabilite prin contractul dintre parti, incheiat in forma scrisa, cu respectarea Codului civil si a prezentelor norme metodologice.

(4) Contractul de grupare va cuprinde urmatoarele elemente minime obligatorii:

– partile contractului;

– obiectul si scopul contractului;

– sediul profesional al cabinetelor medicale grupate;

– coordonarea cabinetelor medicale grupate, cu indicarea persoanelor care au calitatea de coordonator, facilitatile economice comune si modul de repartizare a cheltuielilor comune;

– durata contractului si modalitatile de incetare a acestuia.

 

ART. 9

(1) Cabinetele medicale asociate se constituie din doua sau mai multe cabinete medicale individuale, in scopul exercitarii in comun a activitatii si al asigurarii accesului permanent al pacientilor la servicii medicale complete.

(2) Medicii titulari din cabinetele medicale asociate intra in relatii cu tertii in numele asocierii din care fac parte, cu pastrarea drepturilor si a responsabilitatilor individuale prevazute de lege.

(3) Conditiile asocierii sunt convenite intre parti prin contract de asociere, incheiat in forma scrisa, cu respectarea legii civile si a prezentelor norme metodologice.

(4) Contractul de asociere va cuprinde urmatoarele elemente obligatorii:

– partile contractului si denumirea asocierii;

– scopul si obiectul asocierii;

– sediul profesional al asocierii;

– coordonarea asocierii, cu indicarea persoanei sau a persoanelor care au calitatea de coordonator, durata contractului si modalitatile de incetare a acestuia.

 

ART. 10

(1) Cabinetele medicale grupate si cabinetele medicale asociate pot avea patrimoniu comun, daca s-a convenit in acest sens prin contractul de grupare sau de asociere.

(2) Patrimoniul comun este destinat, in exclusivitate, realizarii obiectului de activitate al cabinetelor medicale.

 

ART. 11

Contractele de grupare si asociere a cabinetelor medicale se vor inregistra la administratia financiara si cate un exemplar al contractului se va depune la directia de sanatate publica si la colegiul medicilor.

 

ART. 12

(1) Societatea civila medicala se constituie prin contract de societate civila, incheiat in forma scrisa intre 2 sau mai multi medici asociati, cu respectarea dispozitiilor art. 1491, 1492 si 1499-1531 din Codul civil, referitoare la societatea civila particulara, si a dispozitiilor prezentelor norme metodologice.

(2) Contractul de societate civila va cuprinde urmatoarele elemente minime obligatorii:

– partile contractului de societate, scopul si obiectul acestuia;

– sediul profesional al societatii civile medicale;

– patrimoniul social al societatii civile medicale, cu indicarea aportului fiecarui medic societar, constand in bunuri mobile si imobile ori in munca medicilor societari;

– organul de conducere al societatii civile medicale si precizarea functiilor membrilor acestuia;

– durata contractului de societate si modalitatile de incetare a acestuia.

 

ART. 13

(1) Societatea civila medicala este condusa de adunarea asociatilor.

(2) In conditiile actului constitutiv si ale statutului asociatiei, poate functiona si un consiliu de administratie ce va conduce societatea civila medicala intre sedintele adunarii asociatilor.

 

ART. 14

(1) Componenta consiliului de administratie, modul de desemnare a membrilor acestuia, durata mandatului membrilor si cauzele de incetare a mandatului acestora vor fi prevazute in statutul societatii civile medicale.

(2) Societatea civila medicala este reprezentata in relatiile cu tertii de un reprezentant desemnat prin hotarare a adunarii asociatilor.

 

ART. 15

(1) Conducerea curenta operativa a societatii civile medicale este incredintata unui director executiv, desemnat de consiliul de administratie dintre membrii acesteia.

(2) Directorul executiv poate fi si o persoana din afara societatii civile medicale.

 

ART. 16

Organizarea si functionarea societatii civile medicale vor fi prevazute in detaliu in statutul sau.

 

ART. 17

(1) Cabinetele medicale individuale, grupate sau asociate si societatea civila medicala pot angaja, conform prevederilor legale in vigoare, ca salariati sau colaboratori, medici si alte categorii de personal medical autorizat, precum si personal auxiliar si de alta specialitate.

(2) Contractul individual de munca si conventia de colaborare se incheie intre salariati ori colaboratori si angajator: medicul sau, dupa caz, medicul delegat de cabinetele grupate sau asociate, directorul executiv al societatii civile medicale ori alt medic imputernicit in acest sens.

(3) Abrogat.

————

Alin. (3) al art. 17 a fost abrogat de ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.

 

SECTIUNEA a 3-a

Infiintarea cabinetelor medicale si a societatii civile medicale

 

ART. 18

Cabinetul medical se infiinteaza la cererea medicului titular sau a medicilor asociati din cadrul societatii civile medicale.

 

ART. 19

Actul de infiintare a cabinetului medical ori a societatii civile medicale il constituie certificatul de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale.

 

ART. 20

(1) Certificatul de inregistrare se elibereaza in baza urmatoarelor documente:

a) cerere de infiintare;

b) autorizatia de libera practica a medicului titular sau a asociatilor;

c) dovada detinerii legale a spatiului in care urmeaza sa functioneze cabinetul medical;

d) avizul Colegiului Medicilor din Romania;

e) actul constitutiv si statutul societatii civile medicale;

f) dovada indeplinirii conditiilor minime de spatiu si circuite functionale in concordanta cu serviciile medicale furnizate pe specialitati.

(2) Existenta dotarii minime necesare functionarii cabinetelor medicale, a conditiilor minime de spatiu si a circuitelor functionale in concordanta cu serviciile medicale furnizate se va verifica de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.

(3) In acelasi spatiu cu destinatia de cabinet medical nu pot fi infiintate mai mult de doua cabinete medicale si numai daca se indeplinesc conditiile de compatibilitate intre specialitatile medicale privind serviciile medicale furnizate.

————-

Litera f) a alin. (1) al art. 20 a fost introdusa de ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.

Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.

Alin. (3) al art. 20 a fost introdus de ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.

 

ART. 21

(1) Avizul colegiului medicilor se elibereaza in baza autorizatiei de libera practica si a dovezii detinerii legale a spatiului si numai dupa verificarea existentei dotarii minime a cabinetului medical.

(2) Dotarea minima va fi verificata de catre directiile de sanatate publica pentru toate activitatile medicale ce urmeaza a fi mentionate in obiectul de activitate al cabinetului medical.

(3) In cazul societatilor civile medicale, un exemplar al actului constitutiv si al statutului se va depune si la colegiul medicilor care emite avizul de infiintare.

(4) In avizul eliberat de colegiul medicilor se vor mentiona serviciile medicale furnizate, numarul de cabinete, in cazul societatii civile medicale, si existenta dotarii minime corespunzatoare activitatii medicale desfasurate.

 

ART. 22

(1) Formele de exercitare a profesiei de medic vor fi individualizate prin denumire, dupa cum urmeaza:

a) in cazul cabinetului medical individual – numele medicului titular, urmat de sintagma „cabinet medical de…” (se trece activitatea medicala principala ce se desfasoara in cabinet);

b) in cazul societatilor civile medicale – numele cel putin al unuia dintre asociati, urmat de sintagma „si asociatii – societate civila medicala” sau numele asociatilor si sintagma „societate civila medicala”. Pe firma societatii civile medicale vor fi mentionate activitatile medicale desfasurate sau doar cele mai semnificative.

(2) Numele vor fi precedate de titulatura medicala.

(3) Denumirile prevazute la alin. (1) vor figura pe firmele cabinetelor si ale societatilor in conditiile stabilite de Codul de deontologie medicala.

 

CAP. 3

Inregistrarea unitatilor medico-sanitare infiintate potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, si a cabinetelor din structura organizatiilor prevazute la art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, republicata

 

ART. 23

(1) Unitatile medicale cu personalitate juridica, infiintate potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, vor functiona cu indeplinirea conditiilor prevazute de lege.

(2) Asociatiile si fundatiile vor putea infiinta cabinete medicale numai daca au prevazut in obiectul de activitate acest gen de activitati.

 

ART. 24

(1) Inregistrarea acestor unitati se face la directiile de sanatate publica in a caror raza teritoriala functioneaza unitatea respectiva.

(2) Inregistrarea unitatii se va efectua numai daca unitatea medico-sanitara infiintata in temeiul Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, indeplineste conditiile prevazute la art. 15 alin. 1 lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, republicata.

 

ART. 25

(1) Inregistrarea unitatii si emiterea certificatului de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale se fac in baza urmatoarelor documente:

a) cererea reprezentantului legal al unitatii medicosanitare;

b) certificatul de inregistrare la registrul comertului, respectiv certificatul de inregistrare in registrul persoanelor juridice, ori hotararea judecatoreasca de infiintare sau actul de acordare a personalitatii juridice;

c) actul constitutiv;

d) hotararea statutara a organului de conducere privind infiintarea unuia sau mai multor cabinete medicale, pentru organizatiile si institutiile prevazute la art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, republicata;

e) dovada legala a detinerii spatiului in care se organizeaza si functioneaza cabinetul medical;

f) autorizatia sanitara de functionare;

g) avizul colegiului medicilor;

h) dovada indeplinirii conditiilor minime de spatiu si circuite functionale in concordanta cu serviciile medicale furnizate pe specialitati.

(2) Existenta dotarii minime necesare functionarii cabinetelor medicale, a conditiilor minime de spatiu si a circuitelor functionale in concordanta cu serviciile medicale furnizate se va verifica de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.

(3) In acelasi spatiu cu destinatia de cabinet medical nu pot fi infiintate mai mult de doua cabinete medicale si numai daca se indeplinesc conditiile de compatibilitate intre specialitatile medicale privind serviciile medicale furnizate.

————-

Litera h) a alin. (1) al art. 25 a fost introdusa de ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.

Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.

Alin. (3) al art. 25 a fost introdus de ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.

 

ART. 26

(1) In cererea de inregistrare si in certificatul emis de catre directiile de sanatate publica se vor mentiona activitatile cu caracter medical ce urmeaza sa fie furnizate de unitatea medico-sanitara, precum si numarul de cabinete medicale ce vor functiona in cadrul unitatii.

(2) Certificatul mentionat la alin. (1) se emite pe numele unitatii, organizatiei, institutiei care a solicitat inregistrarea cabinetului/cabinetelor medicale.

 

ART. 27

Avizul colegiului medicilor se elibereaza in baza urmatoarelor documente:

a) cererea organului de conducere;

b) certificatul de inregistrare la registrul comertului, respectiv certificatul de inregistrare in registrul persoanelor juridice, ori hotararea judecatoreasca de infiintare sau actul de acordare a personalitatii juridice;

c) actul constitutiv al societatii;

d) hotararea statutara a organului de conducere privind infiintarea unuia sau mai multor cabinete medicale, pentru organizatiile si institutiile prevazute la art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, republicata;

e) dovada detinerii legale a spatiului in care urmeaza sa functioneze cabinetul/cabinetele medicale;

f) declaratia prevazuta la art. 28 lit. b) din prezentele norme metodologice;

g) regulamentul de organizare si functionare;

h) fisele de atributii ale posturilor;

i) raportul favorabil privind existenta dotarii minime corespunzatoare activitatilor medicale desfasurate si numarului de cabinete, document intocmit de inspectori delegati din partea Colegiului Medicilor din Romania;

j) programul de lucru al cabinetelor medicale, aprobat de conducerea unitatii.

 

ART. 28

(1) Colegiul medicilor va elibera avizul corespunzator numai daca:

a) fata de activitatile si cabinetele medicale declarate exista asigurata dotarea minima corespunzatoare, conditiile minime de spatiu si circuitele functionale necesare;

b) organul de conducere al unitatii se obliga in scris printr-o declaratie sa respecte independenta profesionala a medicilor si sa angajeze numai personal medico-sanitar autorizat;

c) regulamentul de organizare si functionare asigura independenta profesionala si dreptul de decizie ale personalului medical;

d) fisele de atributii ale posturilor respecta competenta profesionala specifica fiecarei specialitati ori competenta medicala, precum si conditia prevazuta la lit. c).

(2) Avizul eliberat de colegiul medicilor va cuprinde mentiuni referitoare la activitatile medicale ce urmeaza sa fie furnizate de societate, numarul de cabinete medicale ce vor functiona, precum si existenta dotarii minime pentru fiecare cabinet medical.

————-

Litera a) a alin. (1) al art. 28 a fost modificata de ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.

 

ART. 29

(1) Modificarea ori completarea numarului de cabinete medicale din cadrul unitatii se va face in conditiile prezentelor norme metodologice.

(2) In baza avizului eliberat de colegiul medicilor privind existenta dotarii minime si a indeplinirii conditiilor si pentru noile cabinete medicale infiintate, directiile de sanatate publica vor emite un supliment la certificatul de inregistrare.

 

CAP. 4

Dispozitii finale

 

ART. 30

(1) Controlul prevazut la art. 6 alin. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, republicata, se exercita de comisii mixte formate din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii si Familiei si ai unitatilor sale subordonate, ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate – atunci cand unitatea este in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate -, ai Colegiului Medicilor din Romania si ai altor organe abilitate, in conditiile legii.

(2) In acest sens, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice, cele 3 institutii vor incheia protocoale privind modalitatile de desfasurare a controalelor in cabinetele medicale si tematica de control.

————-

Alin. (1) al art. 30 a fost modificat de ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.

 

ART. 31

(1) Numai cabinetele medicale din mediul rural, in conditiile legii si ale prezentelor norme metodologice, pot infiinta puncte secundare de lucru in localitatile rurale.

(2) Pentru punctele secundare de lucru directiile de sanatate publica, in baza avizului eliberat de colegiul medicilor, vor emite un certificat de inregistrare.

————-

Alin. (1) al art. 31 a fost modificat de ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.

 

ART. 32

Mutarea sediului unui cabinet medical va fi aprobata de Colegiul Medicilor din Romania si va fi comunicata directiilor de sanatate publica.

 

ART. 33

(1) Cabinetele de medicina muncii se pot organiza fie in una dintre formele liberale de exercitare a profesiei de medic, fie ca societate medicala infiintata potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare.

(2) Infiintarea cabinetelor de medicina muncii se va face potrivit prezentelor norme metodologice.

 

ART. 34

Abrogat.

————-

ART. 34 a fost abrogat de ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003.

 

ART. 35

In acelasi spatiu nu pot coexista doua forme diferite de exercitare a profesiei, conform art. 6 din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA 2

 

DOTAREA MINIMA OBLIGATORIE

 

 

pentru cabinetele medicale de specialitate

Anatomie patologica *

Anestezie si terapie intensiva *

Recuperare, medicina fizica si balneologie *

Cardiologie *

Chirurgie vasculara *

Chirurgie generala *

Chirurgie plastica – Microchirurgie reconstructiva *

Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice *

Endocrinologie *

Explorari functionale *

Gastroenterologie *

Alergologie si imunologie clinica *

Boli infectioase *

Medicina de familie *

Medicina interna *

Nefrologie *

Neurologie *

Neurochirurgie *

Oftalmologie *

Psihiatrie pediatrica *

Oncologie medicala *

Otorinolaringologie *

Pediatrie *

Pneumologie *

Radiologie – imagistica medicala *

Medicina legala *

Reumatologie *

Ortopedie si traumatologie *

Genetica medicala *

Geriatrie si gerontologie *

Psihiatrie *

Urologie *

Neurologie pediatrica *

Stomatologie *

Dermatovenerologie *

Sala de kinetoterapie *

Ortopedie infantila *

Medicina sportiva *

Obstetrica-ginecologie *

Medicina de laborator *

Anatomie patologica

 

Dotarea minima obligatorie este prevazuta in Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 609/2002 pentru aprobarea Normelor de autorizare si functionare a laboratoarelor ce efectueaza analize medicale in sistem ambulatoriu.

 

Anestezie si terapie intensiva

 

Dotare generala (pentru terapia durerii si anestezie/terapie intensiva in conditii de chirurgie de o zi – one day surgery):

– trusa de resuscitare respiratorie si cardiocirculatorie;

– sursa de oxigen;

– medicamente de urgenta;

– catetere periferice;

– perfuzie endovenoasa;

– monitorizare (EKG, presiune arteriala noninvaziva, pulsoximetrie sau numai pulsoximetrie);

– stetoscop si tensiometru.

Dotare specifica

Pentru terapia durerii:

– truse sterile pentru tehnici loco-regionale si anestezice locale.

Pentru anestezie-reanimare:

– anestezice generale;

– defibrilator;

– capnografie (pentru laparoscopie);

– aparat de anestezie.

 

Recuperare, medicina fizica si balneologie

 

Dotare:

– aparat de masurat tensiunea arteriala cu stetoscop;

– negatoscop;

– aparat curenti diadinamici sau aparat curenti de joasa frecventa-impulsuri etc.;

– aparat curenti interferentiali interfrem, interdyn, diafrem sau nemectron;

– aparat terapie cu ultrasunete;

– dotari minimale pentru kinetoterapie (spalier, saltea, oglinda etc.);

– termometru;

– ciocan reflexe.

 

Cardiologie

 

Dotare:

– aparat de masurat tensiunea arteriala;

– oscilometru;

– termometru;

– electrocardiograf;

– optional: ecocardiograf;

– echipament pentru testare de efort;

– aparat de monitorizare EKG ambulatorie (Holter).

 

Chirurgie vasculara

 

Dotare:

– aparat de masurat tensiunea arteriala cu stetoscop;

– oscilometru;

– aparat EKG;

– doppler vascular;

– optional: ecograf cord;

– termometre;

– trusa chirurgicala minima.

 

Chirurgie generala

 

Dotare:

– pense anatomice;

– pense chirurgicale;

– pense hemostatice Pean si Kocher;

– foarfece drepte si curbe;

– bisturiu, inclusiv electrocauter;

– termometre;

– portace Mathieu;

– ace chirurgicale;

– ace de punctie;

– pensa porttampon;

– departatoare Farabeuf;

– trusa traheostomie si canule;

– sticlete butonate, sonda canelata;

– pipa Guedell;

– seringi de unica folosinta;

– tensiometru, stetoscop;

– eprubete;

– sonde uretrale;

– atele Kramer;

– manusi chirurgicale;

– tavite renale.

 

Chirurgie plastica – Microchirurgie reconstructiva

 

Dotare:

– bisturiu cu lame de unica folosinta;

– foarfece de diferite dimensiuni;

– pense chirurgicale de diferite dimensiuni;

– pense Pean, Kocher;

– portace;

– trusa rinocorectii;

– electrocauter;

– termometru.

 

Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

 

Dotare:

– tensiometru, stetoscop, oscilometru;

– cantar de persoane, cu tija pentru inaltime;

– oftalmoscop;

– electrocardiograf;

– diapazon pentru diagnosticul polinevritei;

– seringi de unica folosinta pentru insulina;

– panglica pentru masurarea circumferintelor (abdominala, fesiera);

– aparat pentru determinarea in urgenta a glicemiei;

– colaborare directa cu un laborator clinic pentru determinari de: glicemie, colesterol, lipide, trigliceride, acid uric, glicozurie, corpi cetonici, albuminurie, proteinurie – cu reactivi sau teste.

 

Endocrinologie

 

Dotare:

– aparat de masurat tensiunea arteriala cu stetoscop;

– cantar pentru adulti;

– taliometru;

– centimetru;

– ciocan reflexe;

– exoftalmometru;

– sfingomanometru;

– instrument de antropometrie.

 

Explorari functionale

 

Dotare:

– electrocardiograf cu anexe pentru inregistrari fonomecano-cardiografice si de puls carotidian (poligraf electromecano-fono);

– bicicleta ergonomica;

– defibrilator;

– sistem Holter;

– ecocardiograf cu sisteme de inregistrare in modul M, 2D si Doppler pulsatil, continuu si color Transducer echo abdominal;

– dispozitiv Doppler pentru flux arterial periferic;

– spirograf;

– flowscreen;

– pulsoximetru.

 

Gastroenterologie

 

Dotare:

– tensiometru;

– stetoscop;

– gastroscop;

– colonoscop;

– linie dezinfectie aparatura optica;

– optional: truse de polipectomie, injectoare, colaborare cu un cabinet de anatomie patologica.

 

Alergologie si imunologie clinica

 

Dotarea minima obligatorie este prevazuta in Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 609/2002 pentru aprobarea Normelor de autorizare si functionare a laboratoarelor ce efectueaza analize medicale in sistem ambulatoriu.

 

Boli infectioase

 

Dotare:

– stetoscop;

– specul de consultatie otica, narinara (eventual otoscop);

– oftalmoscop;

– tensiometru;

– termometru;

– frigider pentru produse biologice;

– echipament de interventie de urgenta in insuficiente respiratorii acute (pipa, tub de oxigen, masca, burduf comandat manual);

– apasatoare limba de unica folosinta;

– eprubete sterile sau echipamente de recoltare de tip Venoject;

– colaborare directa cu un laborator clinic;

– sursa mobila de lumina directionabila sau lampa frontala tip ORL.

 

Medicina de familie

 

Dotare:

– aparat de masurat tensiunea arteriala cu stetoscop;

– masa ginecologica;

– cantar pentru adulti;

– taliometru;

– pelvimetru;

– negatoscop pentru radiografii;

– apasator limba;

– deschizator gura;

– ciocan reflexe;

– canule rectale;

– canule uretrale;

– canule vaginale;

– trusa completa de mica chirurgie;

– valve ginecologice si pense de col;

– centimetru de croitorie;

– seringa Guyon pentru spalaturi auriculare;

– atele Kramer;

– termometru.

 

Medicina interna

 

Dotare:

– tensiometru;

– stetoscop;

– oscilometru (cabinetele gr. 1);

– electrocardiograf (cabinetele gr. 1);

– cantar pentru adulti;

– ciocan reflexe;

– pense diferite;

– termometru;

– eprubete diverse.

 

Nefrologie

 

Dotare:

– aparat de masurat tensiunea arteriala cu stetoscop;

– cantar pentru adulti;

– taliometru;

– negatoscop pentru radiografii;

– ciocan reflexe;

– centimetru de croitorie;

– electrocardiograf;

– cantar;

– aparatura automata (analyser) pentru investigatii uzuale (maximum 10 tipuri de analize): uree, creatinina, hemoleucograma, glicemie;

– determinari rapide ale componentelor urinare prin bandelete reactive;

– acces si colaborare directa in vederea dispensarizarii;

– microscop uzual;

– ecograf general abdominal;

– optional: oftalmoscop, doppler vascular pentru monitorizarea fistulelor arteriovenoase si urmarirea transplantului renal – artera renala.

 

Neurologie

 

Dotare:

– otoscop;

– dinamometre;

– aparat de masurat tensiunea arteriala cu stetoscop;

– oftalmoscop cu transformator;

– ciocan reflexe;

– diapazoane pentru explorarea sensibilitatii profunde;

– dinamometru pentru examinarea fortei segmentare;

– trusa de abeslanguri pentru examinarea reflexelor de fund de gat;

– optional: electroencefalograf.

 

Neurochirurgie

 

Dotare:

– aparat pentru masurarea tensiunii arteriale;

– stetoscop;

– oftalmoscop;

– termometru;

– ace chirurgicale de diferite dimensiuni;

– portac Hagedon cu gura dreapta;

– agrafe Michel;

– bisturiu chirurgical;

– ciocan reflexe;

– chiureta model Volkman de diferite dimensiuni;

– foarfece chirurgical drept cu varful ascutit si cu varful bont;

– foarfece chirurgical curb cu varful ascutit si cu varful bont;

– pensa anatomica de 14,5 cm lungime;

– pensa anatomica de 18 cm lungime;

– pensa chirurgicala de 14,5 cm lungime cu 1×2 dinti;

– pensa chirurgicala de 18 cm lungime cu 1×2 dinti;

– sonda Foley, Thiemann, Nelaton;

– pensa hemostatica model Kocher;

– pensa hemostatica Pean;

– pensa de aplicat si scos agrafele;

– centimetru;

– optional: aparat Doppler extra-intracranian;

– electroencefalograf portabil.

 

Oftalmologie

 

Dotare:

– aparat de masurat tensiunea arteriala cu stetoscop;

– optotip pentru distanta si aproape;

– trusa de lentile sau foropter;

– trusa de skiascopie sau refractometru;

– oftalmoscop;

– tonometru;

– biomicroscop;

– tabele pentru simt cromatic;

– lupa frontala.

 

Psihiatrie pediatrica

 

Dotare:

– trusa de interventie de urgenta;

– ciocan reflexe;

– negatoscop;

– oftalmoscop;

– tensiometru;

– stetoscop;

– diapazon;

– dinamometru;

– optional: electromiograf, ecograf Doppler portabil.

 

Oncologie medicala

 

Dotare:

– chimioterapie in spital de zi (ambulatoriu);

– colaborare directa cu: cabinet de anatomie patologica, cabinet de radiologie (inclusiv mamomat), laborator de investigatii biochimice si hematologice, cabinet cu unitate de iradiere cu energie inalta si curieterapie;

– optional: ecograf (in functie de competenta).

 

Otorinolaringologie

 

Dotare:

– sursa de oxigenoterapie cu barotaj;

– sursa de aspirat;

– apasator limba;

– specule nazale;

– specule auriculare;

– specul Siegel sau lupa;

– oglinzi laringiene;

– oglinzi cavum;

– oglinda frontala sau lampa Klar;

– set diapazoane;

– ace de aspiratie auriculara;

– seringa laringiana;

– deschizator gura;

– pensa in baioneta;

– pensa Lubet-Barbon;

– portvata auriculara;

– pensa de limba;

– lampa de spirt;

– termometru;

– cristalizatoare;

– sonde Nelaton, sonde drenaj;

– scaun ORL;

– sort din cauciuc;

– substante anestezice, hemostatice, vasoconstrictoare.

 

Pediatrie

 

 

Dotare:

– stetoscop si tensiometru;

– ciocan reflexe

– oglinda frontala;

– cantar pentru sugari;

– cantar pentru adulti;

– pediometru;

– taliometru;

– reflector cu picior;

– branule de diferite dimensiuni;

– solutii perfuzabile pentru situatii de prim ajutor;

– mica trusa de prim ajutor;

– butelie mica de oxigen cu masca;

– aspirator portabil;

– lampa ultraviolete;

– nebulizator;

– sonde de aspiratie gastrica;

– glucoteste;

– optional: glicoteste, spirograf, peak-flow-meter;

– termometre;

– apasatoare limba;

– speculum auricular de diferite dimensiuni;

– centimetru;

– pense anatomice;

– pense chirurgicale;

– pense hemostatice Pean si Kocher;

– foarfece drepte si curbe;

– bisturiu;

– portace Mathieu;

– departatoare Farabeuf;

– trusa traheostomie si canule;

– stilete butonate;

– sonde canelate;

– deschizator gura;

– pipe Guedel;

– anuscop;

– pense de limba;

– irigator: canule rectale;

– eprubete si lame de sticla;

– sonde uretrale;

– atele Kramer.

 

Pneumologie

 

Dotare:

– tensiometru;

– stetoscop;

– aspirator;

– termometru;

– spirometru;

– negatoscop;

– optional: trusa de punctie pleurala, ace pentru biopsie;

– colaborare directa cu cabinet de radiologie, laborator clinic si microbiologic;

– acces la investigatie bronhoscopica.

 

Radiologie – imagistica medicala

 

Dotare:

– aparat roentgen pentru radioscopii si radiografii;

– ecograf;

– negatoscop;

– casete cu filme radiografice;

– filme si ecrane;

– solutii pentru developat si fixat;

– uscator de filme;

– optional: masina automata de developat;

– sursa de oxigen;

– trusa de intubatie.

 

Medicina legala

 

Dotare:

– dotare minima pentru evidenta si arhivarea datelor;

– nu necesita dotare medicala.

 

Reumatologie

 

Dotare:

– tensiometru;

– stetoscop;

– negatoscop;

– goniometru;

– cantar pentru adulti;

– ciocan reflexe;

– centimetru.

 

Ortopedie si traumatologie

 

Dotare:

– tensiometru;

– stetoscop;

– goniometru;

– negatoscop;

– ciocan reflexe;

– centimetru;

– fir cu plumb;

– departator Farabeuf;

– chiurete de diferite marimi.

 

Genetica medicala

 

Dotare:

– tensiometru;

– stetoscop;

– cantar pentru adulti;

– cantar pentru copii;

– pediometru;

– stacheta pentru masurat inaltimea;

– taliometru;

– specule nazale si auriculare;

– apasatoare limba;

– lupa;

– vacutainere;

– oglinda frontala;

– reflector cu picior.

 

Geriatrie si gerontologie

 

Dotare:

– tensiometru;

– stetoscop;

– negatoscop;

– electrocardiograf.

 

Psihiatrie

 

Dotare:

– tensiometru;

– ciocan reflexe;

– termometru;

– centimetru;

– eprubete diverse.

 

Urologie

 

Dotare:

– tensiometru;

– stetoscop;

– negatoscop;

– masa ginecologica;

– lampa ultraviolete;

– citoscop de diferite marimi;

– seringi Govon;

– portace Mathieu;

– trusa de benique;

– trusa de mica chirurgie;

– dilatator anal;

– sonde uretrale;

– sonde uretro-vezicale;

– irigator;

– pungi colectoare de urina;

– bujii fuliforme de la nr. 1-8, cate 5 bucati din fiecare;

– bujii olivare exploratorii, 5 bucati;

– bujii pentru dilatare de la nr. 10-20, cate 5 bucati din fiecare;

– negatoscop;

– sonde Foley 14, 15, 18, 20 Ch, 5 bucati din fiecare;

– ecograf cu transductor abdominal si transrectal (in functie de competenta);

– uretroscop cu element lucrativ si pense de extractie.

 

Neurologie pediatrica

 

Dotare:

– tensiometru si stetoscop;

– ciocan reflexe;

– diapazon;

– dinamometru;

– oftalmoscop;

– electroencefalograf (optional);

– electromiograf;

– ecograf (optional);

– trusa de abeslanguri pentru examinarea reflexelor de fund de gat;

– otoscop.

 

Stomatologie

 

Dotare:

– unit dentar cu cel putin doua piese terminale;

– fotoliu dentar;

– tensiometru si stetoscop;

– optional: lampa de fotopolimerizare, aparat de detartraj cu ultrasunete.

Instrumentar si materiale:

– ace Reamers, Hedstrom, Lentullo, Miller, tirre-nerf, Kerr;

– freze Beutelrock scurte si lungi;

– bisturiu pentru mucoasa;

– clesti pentru extractie (maxilarul superior si maxilarul inferior);

– cleste crampon;

– chiurete tip Volkman – drepte si curbe;

– elevatoare drepte si curbe;

– foarfece chirurgicale drepte si curbe;

– canule metalice si de unica folosinta pentru aspiratie;

– oglinzi dentare;

– sonde dentare;

– pense dentare;

– spatule bucale metalice;

– excavatoare duble de diferite marimi;

– pense Pean;

– lampa de spirt sau arzator de gaze;

– linguri metalice pentru amprente si/sau masa plastica (de unica folosinta sau sterilizabile);

– matrice, portmatrice Ivory;

– matrice, portmatrice circulare;

– separatoare de dinti Ivory;

– mandrine piesa dreapta si unghi;

– seringa uniject cu ace;

– ace chirurgicale atraumatice (de unica folosinta);

– mandrine pentru piesa dreapta si unghi;

– instrumentar de detartraj de diferite forme;

– freze pentru turbina din otel si diamantate;

– freze din otel si diamantate pentru piesa dreapta si unghi;

– gume, perii, pufuri pentru lustruit obturatii fizionomice si de amalgam de Ag;

– bol de cauciuc;

– spatula pentru malaxat gips;

– cutit pentru ceara;

– materiale pentru amprentarea arcadelor alveolodentare;

– materiale auxiliare pentru curatarea mecanica;

– materiale termoplastice;

– materiale pentru coafaj pulpar;

– materiale pentru obturatii provizorii;

– materiale pentru obturatii fizionomice;

– aliaj de Ag + Hg;

– cimenturi dentare diferite;

– materiale pentru terapia endodontica;

– solutii si pulberi: Walkkoff, clorura de zinc, tricrezol, eugenol, iodoform;

– substante anestezice injectabile si de contact;

– echipament de protectie (halat, masca, manusi, ochelari).

 

Dermatovenerologie

 

Dotare:

– tensiometru si stetoscop;

– masa ginecologica;

– lampa ultraviolete;

– reflector;

– electrocauter – dimensiuni medii sau mici;

– microscop de laborator;

– lupe cu maner si cu bec de diferite dimensiuni;

– apasator limba;

– deschizator gura;

– termometre;

– ciocan reflexe;

– instrumentar chirurgical de specialitate;

– specul vaginal;

– specul anal;

– valva ginecologica;

– chiurete Volkmann;

– extractor de comedoane;

– truse pentru recoltat secretii sau alte produse patologice;

– lampa de spirt;

– trusa de prim ajutor alergologic (hemisuccinat de hidrocortizon, adrenalina, efedrina, romergan injectabil, feniramin injectabil, solutii perfuzabile, truse de perfuzie);

– eprubete;

– lame din sticla, lamele;

– setolona, ata chirurgicala (nr. 5-10).

 

Sala de kinetoterapie

 

Dotare:

Conditii de spatiu:

– suprafata utila a salii va asigura cel putin 4,5-5 mp pentru fiecare pacient;

– sala va avea aerisire naturala directa, cat mai eficienta;

– pardoseala calda (parchet sau scandura) sau mocheta pe beton cu strat amortizor;

– cabina de dus (cu apa calda permanenta) si WC;

– spatiu separat pentru dezbracat-imbracat.

Dotari specifice:

– 1 spalier;

– 2 saltele;

– 1 oglinda de perete;

– 1 masa kineto simpla;

– 1 banca;

– 2 instalatii-montaje scripete cu contragreutati;

– greutati de diverse marimi, bastoane, arcuri, cordoane elastice;

– minimum 3-4 dispozitive pentru recuperare functionala din grupa „dispozitive ajutatoare” (de exemplu: Pedalier, planseta basculanta, giroplan, levier pentru cvadriceps, roata si scarita pentru umar, placa canadiana, placa pentru abilitatile mainii etc.);

– cantar pentru persoane.

Dotari pentru urgenta:

– aparat de masurat tensiunea arteriala;

– trusa de urgenta:

– 2-3 tipuri de marimi de atele;

– fesi simple si fesi elastice;

– pansamente sterile;

– dezinfectante (alcool, iod, unguent cu antibiotic);

– 2-3 tipuri de medicatie antialgica administrabila oral sau rectal (algocalmin, piafen, paracetamol etc., cate 10 bucati);

– 1 spray cu bronhodilatator (salbutamol, berotec);

– nitroglicerina, 10 tablete;

– nifedipin (simplu nu retard), 10 tablete, pentru administrarea sublinguala;

– furosemid, 10 tablete;

– atenolol sau metoprolol, 10 tablete.

 

Ortopedie infantila

 

Dotare:

– trusa de instrumente compusa din:

– 5 pense Kocher;

– 5 pense Pean;

– 2 foarfece;

– 2 pense anatomice;

– 2 pense chirurgicale;

– 4 raci Bachaus;

– portac;

– ace curbe triunghiulare;

– material sutura atraumatic;

– comprese sterile;

– fesi;

– stetoscop;

– negatoscop;

– tensiometru;

– fesi gipsate;

– trusa cu dezinfectante diverse (alcool, iod etc.);

– cantar;

– centimetru;

– ciocan reflexe.

 

Medicina sportiva

 

Dotare:

– atele Kramer;

– ace de sutura de diferite marimi;

– agrafe;

– banda hemostatica Esmarch;

– casoleta;

– cantar medical cu taliometru;

– cristalizator;

– dinamometre;

– miotonometru;

– pense Pean, pense Kocher;

– foarfece diferite (dreapta, curba, mica, mare);

– bisturiu;

– pensa en colur;

– fise-tip;

– galeata medicala cu capac;

– manusi din cauciuc;

– pelvimetru;

– panglica metrica;

– pensa portac;

– spirometru cu canule;

– seringi de 5, 10, 20 cmc;

– seringa Guyon;

– tavita renala;

– tub din cauciuc;

– tub de oxigen;

– trusa antropometrica tip Ministerul Sanatatii si Familiei;

– trusa cu tensiometru, stetoscop;

– cronometru, metronom, scarita reglabila;

– EKG cu un canal;

– cicloergometru;

– adipocentimetru;

– termometru cu mercur;

– specul nazal;

– otoscop;

– panou pentru acuitate vizuala (optotip);

– carti pentru simtul cromatic.

 

Obstetrica-ginecologie

 

Dotare:

Aparatura medicala:

– aparat de masurat tensiunea arteriala cu stetoscop;

– masa ginecologica;

– reflector cu picior;

– cantar pentru adulti;

– taliometru;

– sterilizator;

– etuva-pupinel.

Instrumentar medical:

– instrumentar de specialitate – valve, specule vaginale, pense porttampon + buton, trusa de chiuretaj uterin, trusa de mica chirurgie;

– pelvimetru;

– centimetru;

– stetoscop obstetrical;

– seringi diverse.

 

Medicina de laborator

 

Dotarea minima obligatorie este prevazuta in Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 609/2002 pentru aprobarea Normelor de autorizare si functionare a laboratoarelor ce efectueaza analize medicale in sistem ambulatoriu.

 

Legea 31/1990

 

(actualizata* pana la date de 16.08.2004)

privind societatile comerciale

EMITENT: PARLAMENTUL

—————

*) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 29 ianuarie 1998. Aceasta este forma actualizata de S.C. „Centrul Teritorial de Calcul Electronic” S.A. Piatra Neamt pana la data de 16 august 2004, cu modificarile si completarile aduse de: ORDONANTA DE URGENTA nr. 16 din 18 septembrie 1998; LEGEA nr. 99 din 26 mai 1999; ORDONANTA DE URGENTA nr. 75 din 01 iunie 1999; LEGEA nr. 127 din 21 iulie 2000; ORDONANTA DE URGENTA nr. 2 din 4 ianuarie 2001; ORDONANTA DE URGENTA nr. 76 din 24 mai 2001; ORDONANTA DE URGENTA nr. 76 din 24 mai 2001 republicata in MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2002; ORDONANTA DE URGENTA nr. 28 din 13 martie 2002; LEGEA nr. 370 din 11 iunie 2002; LEGEA nr. 507 din 12 iulie 2002 (se va abroga incepand cu data de 28 septembrie 2004 de LEGEA nr. 300 din 28 iunie 2004); LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003; LEGEA nr. 297 din 28 iunie 2004.

**) Republicata in temeiul art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 133 din 27 iunie 1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 195 din 17 noiembrie 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 335 din 28 noiembrie 1997, dandu-se textelor o noua numerotare.

Legea nr. 31/1990 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 126-127 din 17 noiembrie 1990, si a mai fost modificata prin: Legea nr. 41 din 1 iunie 1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. nr. 120 din 4 iunie 1991; Legea nr. 44 din 4 iulie 1991, publicata in Monitorul oficial al Romaniei, Partea I, nr. 142 din 11 iulie 1991; Legea nr. 80 din 23 decembrie 1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 263 din 23 decembrie 1991, si prin Legea nr. 78 din 20 iulie 1992, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 178 din 28 iulie 1992.

 

TITLUL I

Dispozitii generale

ART. 1

(1) In vederea efectuarii de acte de comert, persoanele fizice si persoanele juridice se pot asocia si pot constitui societati comerciale, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.

(2) Societatile comerciale cu sediul in Romania sunt persoane juridice romane.

ART. 2

Societatile comerciale se vor constitui in una dintre urmatoarele forme: a) societate in nume colectiv; b) societate in comandita simpla; c) societate pe actiuni; d) societate in comandita pe actiuni si e) societate cu raspundere limitata.

ART. 3

(1) Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social.

(2) Asociatii in societatea in nume colectiv si asociatii comanditati in societatea in comandita simpla sau in comandita pe actiuni raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale. Creditorii societatii se vor indrepta mai intai impotriva acesteia pentru obligatiile ei si, numai daca societatea nu le plateste in termen de cel mult 15 zile de la data punerii in intarziere, se vor putea indrepta impotriva acestor asociati.

(3) Actionarii, asociatii comanditari, precum si asociatii in societatea cu raspundere limitata raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris.

ART. 4

Societatea comerciala va avea cel putin doi asociati, in afara de cazul cand legea prevede altfel.

 

TITLUL II

Constituirea societatilor comerciale

 

CAP. 1

Actul constitutiv al societatii

ART. 5

(1) Societatea in nume colectiv sau in comandita simpla se constituie prin contract de societate, iar societatea pe actiuni, in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut.

(2) Societatea cu raspundere limitata se poate constitui si prin actul de vointa al unei singure presoane. In acest caz se intocmeste numai statutul.

(3) Contractul de societate si statutul pot fi incheiate sub forma unui inscris unic, denumit act constitutiv.

(4) Cand se incheie numai contract de societate sau numai statut, acestea pot fi denumite, de asemenea, act constitutiv. In cuprinsul prezentei legi, denumirea act constitutiv desemneaza atat inscrisul unic, cat si contractul de societate si/sau statutul societatii.

(41) In cazurile in care contractul de societate si statutul constituie acte distincte, acesta din urma va cuprinde datele de identificare a asociatilor si clauze reglementand organizarea, functionarea si desfasurarea activitatii societatii.

(5) Actul constitutiv se incheie sub semnatura privata, se semneaza de toti asociatii sau, in caz de subscriptie publica, de fondatori. Forma autentica a actului constitutiv este obligatorie atunci cand:

a) printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afla un teren;

b) se constituie o societate in nume colectiv sau in comandita simpla;

c) societatea pe actiuni se constituie prin subscriptie publica.

(6) Actul constitutiv dobandeste data certa si prin depunerea la oficiul registrului comertului.

—————-ART. 5 alin. (5) a fost modificat de art. 17 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 76 din 24 mai 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 31 mai 2001, corespunzator prevederilor art. 4 alin. (4), modificat de art. 18 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 76 din 24 mai 2001 republicata in MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2002, corespunzator prevederilor art. 4 alin. (4) modificat de LEGEA nr. 370 din 11 iunie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 12 iunie 2002.

Alin. (41) al art. 5 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.

Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.

Alin. (6) al art. 5 a fost introdus de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 6

(1) Semnatarii actului constitutiv, precum si persoanele care au un rol determinant in constituirea societatii sunt considerati fondatori.

(2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de prezenta lege.

ART. 7

Actul constitutiv al societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata va cuprinde:

a) numele si prenumele, codul numeric personal, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor persoane juridice; numarul de inregistrare in registrul comertului sau codul unic de inregistrare, potrivit legii nationale; la societatea in comandita simpla se vor arata asociatii comanditari, asociatii comanditati, precum si reprezentantul fiscal, daca este cazul;

b) forma, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii;

c) obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;

d) capitalul social subscris si cel varsat, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii, precum si data la care se va varsa integral capitalul social subscris. La societatile cu raspundere limitata se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau;

e) asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, persoane fizice ori juridice, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;

f) partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi;

g) sediile secundare – sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica -, atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;

h) durata societatii;

i) modul de dizolvare si de lichidare a societatii.

————-

Litera a) a art. 7 a fost modificata de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 8

Actul constitutiv al societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni va cuprinde:

a) numele si prenumele, codul numeric personal, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor persoane juridice, numarul de inregistrare in registrul comertului sau codul unic de inregistrare, potrivit legii nationale; la societatea in comandita pe actiuni se vor arata asociatii comanditari si asociatii comanditati, precum si reprezentantul fiscal, daca este cazul;

b) forma, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii;

c) obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;

d) capitalul social subscris si cel varsat. La constituire, capitalul social subscris, varsat de fiecare actionar, nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris, daca prin lege nu se prevede altfel. Restul de capital social va trebui varsat in termen de 12 luni de la inmatriculare;

e) valoarea bunurilor constituite ca aport in natura in societate, modul de evaluare si numarul actiunilor acordate pentru acestea;

f) numarul si valoarea nominala a actiunilor, cu specificarea daca sunt nominative sau la purtator. Daca sunt mai multe categorii de actiuni, se vor arata numarul, valoarea nominala si drepturile conferite fiecarei categorii de actiuni;

g) numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia administratorilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea administratorilor, persoane juridice; garantia pe care administratorii sunt obligati sa o depuna, puterile ce li se confera si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat; drepturile speciale de reprezentare si de administrare acordate unora dintre ei. Pentru societatile in comandita pe actiuni se vor indica comanditatii care reprezinta si administreaza societatea;

h) numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia cenzorilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea cenzorilor, persoane juridice;

i) clauze privind conducerea, administrarea, functionarea si controlul gestiunii societatii de catre organele statutare, controlul acesteia de catre actionari, precum si documentele la care acestia vor putea sa aiba acces pentru a se informa si a-si exercita controlul;

j) durata societatii;

k) modul de distribuire a beneficiilor si de suportare a pierderilor;

l) sediile secundare – sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica -, atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;

m) avantajele rezervate fondatorilor;

n) actiunile comanditarilor in societatea in comandita pe actiuni;

o) operatiunile incheiate de asociati in contul societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le preia, precum si sumele ce trebuie platite pentru acele operatiuni;

p) modul de dizolvare si de lichidare a societatii.

—————

Lit. i) a art. 8 a fost modificata de art. 8 din LEGEA nr. 99 din 26 mai 1999 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.

Litera a) a art. 8 a fost modificata de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.

ART. 9

Societatea pe actiuni se constituie prin subscriere integrala si simultana a capitalului social de catre semnatarii actului constitutiv sau prin subscriptie publica.

ART. 10*)

(1) Capitalul social al societatii pe actiuni si al societatii in comandita pe actiuni nu poate fi mai mic de 25.000.000 lei.

(2) Numarul actionarilor in societatea pe actiuni nu poate fi mai mic de 5.

ART. 11*)

(1) Capitalul social al unei societati cu raspundere limitata nu poate fi mai mic de 2.000.000 lei si se divide in parti sociale egale care nu pot fi mai mici de 100.000 lei*).

(2) Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.

—————

*) Potrivit art. VI din Ordonanta de urgenta nr. 32/1997, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 195/1997, „Societatile pe actiuni, in comandita pe actiuni, si cu raspundere limitata existente, care nu au capitalul social minim prevazut la articolele 10 si 11 din lege, au obligatia sa il completeze in termen de un an de la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta.

Pana la expirarea acestui termen, capitalul social varsat in contul majorarii de capital la societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris in acelasi scop.

Majorarea capitalului social se va putea face si prin utilizarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor si primelor legate de capital, inclusiv a diferentelor favorabile din reevaluarea patrimoniului social, ori in alte modalitati permise de lege.

In locul completarii capitalului social, aceste societati pot opta pentru transformarea societatii intr-o alta forma la care capitalul social corespunde, transformare care trebuie sa se efectueze in termen de un an de la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta.

In cazul nerespectarii termenului de un an, tribunalul, la cererea statului, prin Ministerul Finantelor Publice, ori a camerei de comert si industrie teritoriale sau a oricarei persoane interesate, va dispune dizolvarea societatii.

Pentru motive intemeiate, tribunalul va putea acorda un termen de cel mult 6 luni pentru completarea capitalului social”.

ORDONANTA DE URGENTA nr. 16 din 18 septembrie 1998 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 22 septembrie 1998, prevede pentru art. 10 si 11:

„Termenul prevazut la art. VI alin. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 133 din 27 iunie 1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 195/1997, se proroga pana la data de 30 iunie 1999.”

ART. 12

In societatea cu raspundere limitata, numarul asociatilor nu poate fi mai mare de 50.

ART. 13

(1) In cazul in care, intr-o societate cu raspundere limitata, partile sociale sunt ale unei singure persoane, aceasta, in calitate de asociat unic, are drepturile si obligatiile ce revin, potrivit prezentei legi, adunarii generale a asociatilor.

(2) Daca asociatul unic este administrator, ii revin si obligatiile prevazute de lege pentru aceasta calitate.

(3) In societatea care se infiinteaza de catre un asociat unic, valoarea aportului in natura va fi stabilita pe baza unei expertize de specialitate.

ART.14

(1) O persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata.

(2) O societate cu raspundere limitata nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere limitata, alcatuita dintr-o singura persoana.

(3) In caz de incalcare a prevederilor alin. (1) si (2), statul, prin Ministerul Finantelor Publice, precum si orice persoana interesata poate cere dizolvarea pe cale judecatoreasca a unei societati astfel constituite.

(4) Pe baza hotararii de dizolvare, lichidarea se va face in conditiile prevazute de prezenta lege pentru societatile cu raspundere limitata.

————-

Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.

ART. 141

Contractele intre societatea cu raspundere limitata si persoana fizica sau persoana juridica, asociat unic al celei dintai, se incheie in forma scrisa, sub sanctiunea nulitatii absolute.

————-

ART.141 a fost introdus de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.

ART. 15

(1) Aporturile in numerar sunt obligatorii la constituirea oricarei forme de societate.

(2) Aporturile in natura sunt admise la toate formele de societate. Aceste aporturi se realizeaza prin transferarea drepturilor corespunzatoare si prin predarea efectiva catre societate a bunurilor aflate in stare de utilizare.

(3) Aporturile in creante sunt liberate potrivit art. 84. Asemenea aporturi nu sunt admise la societatile pe actiuni care se constituie prin subscriptie publica si nici la societatile in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata.

(4) Prestatiile in munca nu pot constitui aport la formarea sau majorarea capitalului social.

(5) Asociatii in societatea in nume colectiv si asociatii comanditati se pot obliga la prestatii in munca cu titlu de aport social dar care nu pot constitui aport la formarea sau la majorarea capitalului social. In schimbul acestui aport, asociatii au dreptul sa participe, potrivit actului constitutiv, la impartirea beneficiilor si a activului social, ramanand, totodata, obligati sa participe la pierderi.

ART. 16

(1) La autentificarea actului constitutiv in cazurile prevazute la art. 5 sau, dupa caz, la darea de data certa a acestuia, se va prezenta dovada eliberata de oficiul registrului comertului privind disponibilitatea firmei si declaratia pe propria raspundere privind detinerea calitatii de asociat unic intr-o singura societate cu raspundere limitata.

(2) La acelasi sediu vor putea functiona mai multe societati, daca cel putin o persoana este, in conditiile legii, asociat in fiecare dintre aceste societati.

(3) Notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv sau, dupa caz, persoana care da data certa va refuza operatiunile solicitate, daca din documentatia prezentata rezulta ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (1).

————ART. 16 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.

 

CAP. 2

Formalitati specifice pentru constituirea societatii pe actiuni prin subscriptie publica

ART. 17

(1) Cand societatea pe actiuni se constituie prin subscriptie publica, fondatorii vor intocmi un prospect de emisiune, care va cuprinde datele prevazute la art. 8, cu exceptia celor privind pe administratori si cenzori, si in care se va stabili data inchiderii subscriptiei.

(2) Prospectul de emisiune semnat de fondatori in forma autentica va trebui depus, inainte de publicare, la oficiul registrului comertului din judetul in care se va stabili sediul societatii.

(3) Judecatorul delegat la oficiul registrului comertului, constatand indeplinirea conditiilor de la alin. (1) si (2), va autoriza publicarea prospectului de emisiune.

(4) Prospectele de emisiune care nu cuprind toate mentiunile sunt nule. Sbscriitorul nu va putea invoca aceasta nulitate, daca a luat parte la adunarea constitutiva sau daca a exercitat drepturile si indatoririle de actionar.

ART. 18

(1) Subscrierile de actiuni se vor face pe unul sau pe mai multe exemplare ale prospectului de emisiune al fondatorilor, vizate de judecatorul delegat.

(2) Subscrierea va cuprinde: numele si prenumele sau denumirea, domiciliul ori sediul subscriitorului; numarul, in litere, al actiunilor subscrise; data subscrierii si declaratia expresa ca subscriitorul cunoaste si accepta prospectul de emisiune.

(3) participarile la beneficiile societatii, rezervate de fondatori in folosul lor, desi acceptate de subscriitori, nu au efect decat daca vor fi aprobate de adunarea constitutiva.

ART. 19

Cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data inchiderii subscrierii, fondatorii vor convoca adunarea constitutiva, printr-o instiintare publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in doua ziare cu larga raspandire, cu 15 zile inainte de data fixata pentru adunare. Instiintarea va cuprinde locul si data adunarii, care nu poate depasi doua luni de la data inchiderii subscrierii, si precizarea problemelor care vor face obiectul discutiilor.

ART. 20

(1) Societatea se poate constitui numai daca intregul capital social a fost subscris si fiecare acceptant a varsat in numerar jumatate din valoarea actiunilor subscrise la Casa de Economii si Consemnatiuni ori la o societate bancara sau la una dintre unitatile acestora. Restul din capitalul social subscris va trebui varsat in termen de 12 luni de la inmatriculare.

(2) Actiunile ce reprezinta aporturi in natura vor trebui acoperite integral.

ART. 21

Daca subscrierile publice depasesc capitalul social prevazut in prospectul de emisiune sau sunt mai mici decat acesta, fondatorii sunt obligati sa supuna aprobarii adunarii constitutive majorarea sau, dupa caz, reducerea capitalului social la nivelul subscriptiei.

ART. 22

(1) Fondatorii sunt obligati sa intocmeasca o lista a celor care, acceptand subscriptia, au dreptul sa participe la adunarea constitutiva, cu mentionarea numarului actiunilor fiecaruia.

(2) Aceasta lista va fi afisata la locul unde se va tine adunarea, cu cel putin 5 zile inainte de adunare.

ART. 23

(1) Adunarea alege un presedinte si doi sau mai multi secretari. Participarea acceptantilor se va constata prin liste de prezenta, semnate de fiecare dintre ei si vizate de presedinte si de unul dintre secretari.

(2) Oricare acceptant are dreptul sa faca observatii asupra listei afisate de fondatori, inainte de a se intra in ordinea de zi a adunarii, care va decide asupra observatiilor.

ART. 24

(1) In adunarea constitutiva, fiecare acceptant are dreptul la un vot, indiferent de actiunile subscrise. El poate fi reprezentat si prin procura speciala.

(2) Nimeni nu poate reprezenta mai mult de 5 acceptanti.

(3) Acceptantii care au constituit aporturi in natura nu au drept de vot in deliberarile referitoare la aporturile lor, chiar daca ei sunt si subscriitori de actiuni in numerar ori se prezinta ca mandatari ai altor acceptanti.

(4) Adunarea constitutiva este legala daca sunt prezenti jumatate plus unu din numarul acceptantilor si ia hotarari cu votul majoritatii simple a celor prezenti.

ART. 25

(1) Daca exista aporturi in natura, avantaje rezervate fondatorilor, operatiuni incheiate de fondatori in contul societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le ia asupra sa, adunarea constitutiva numeste, in conditiile art. 38, unul sau mai multi experti, care isi vor da avizul asupra evaluarilor.

(2) Daca majoritatea ceruta nu poate fi intrunita, desemnarea expertilor se va face de judecatorul delegat, la cererea oricarui acceptant.

ART.26

(1) Dupa ce expertii au depus raportul de evaluare prevazut la art. 37, fondatorii convoaca din nou adunarea constitutiva, conform dispozitiilor art. 19.

(2) Daca valoarea aporturilor in natura, stabilita de experti, este inferioara cu o cincime aceleia prevazute de fondatori in prospectul de emisiune, oricare acceptant se poate retrage, anuntandu-i pe fondatori, pana la data fixata pentru adunarea constitutiva.

(3) Actiunile revenind acceptantilor care s-au retras pot fi preluate de fondatori in termen de 30 de zile, sau, ulterior, de alte persoane, pe cale de subscriptie publica.

ART. 27

Adunarea constitutiva are urmatoarele obligatii:

– verifica existenta varsamintelor;

– examineaza si valideaza raportul expertilor de evaluare a aporturilor in natura; aproba participarile la beneficii ale fondatorilor si operatiunile incheiate in contul societatii;

– discuta si aproba actul constitutiv al societatii, membrii prezenti reprezentand, in acest scop, si pe cei absenti, si desemneaza pe aceia care se vor prezenta pentru autentificarea actului si indeplinirea formalitatilor cerute pentru constituirea societatii;

– numeste pe administratori si cenzori.

ART. 28

(1) Varsamintele efectuate, potrivit art. 20, pentru constituirea societatii prin subscriptie publica vor fi predate persoanelor insarcinate cu incasarea lor, prin actul constitutiv, iar in lipsa unei dispozitii, persoanelor desemnate prin decizia consiliului de administratie, dupa prezentarea certificatului la oficiul registrului comertului, din care rezulta inmatricularea societatii.

(2) Daca constituirea societatii nu a avut loc, restituirea varsamintelor se va face direct acceptantilor.

ART. 29

(1) Fondatorii iau asupra lor consecintele actelor si ale cheltuielilor necesare constituirii societatii, iar daca, din orice cauza, aceasta nu se va constitui, ei nu se pot indrepta impotriva acceptantilor.

(2) Fondatorii sunt obligati sa predea administratorilor documentele si corespondenta referitoare la constituirea societatii.

ART. 30

(1) Fondatorii si primii administratori sunt solidar raspunzatori, din momentul constituirii societatii, fata de societate si de terti pentru:

– subscrierea integrala a capitalului social si efectuarea varsamintelor stabilite de lege sau de actul constitutiv;

– existenta aporturilor in natura;

– veridicitatea publicatiilor facute in vederea constituirii societatii.

(2) Fondatorii sunt raspunzatori, de asemenea, de valabilitatea operatiunilor incheiate in contul societatii inainte de constituire si luate de aceasta asupra sa.

(3) Adunarea generala nu va putea da descarcare fondatorilor si primilor administratori, pentru raspunderea ce le revine in temeiul acestui articol si al art. 49 si 53, timp de 5 ani.

ART. 31

(1) Adunarea constitutiva va hotari asupra cotei din profitul net ce revine fondatorilor unei societati constituite prin subscriptie publica.

(2) Cota prevazuta la alin. (1) nu poate depasi 6% din profitul net si nu poate fi acordata pentru o perioada mai mare de 5 ani de la data constituirii societatii.

(3) In cazul majorarii capitalului social, drepturile fondatorilor vor putea fi exercitate numai asupra profitului corespunzator capitalului social initial.

(4) De dispozitiile acestui articol pot beneficia numai persoanele fizice carora li s-a recunoscut calitatea de fondator prin actul constitutiv.

————-

Alin. (1)-(3) ale art. 31 au fost modificate de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

ART. 32

In caz de dizolvare anticipata a societatii, fondatorii au dreptul sa ceara daune de la societate, daca dizolvarea s-a facut in frauda drepturilor lor.

ART. 33

Dreptul la actiunea in daune se prescrie prin trecerea a 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale a actionarilor care a decis dizolvarea anticipata.

————–

ART. 33 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.

ART. 34

Societatile comerciale pe actiuni constituite prin subscriptie publica sunt considerate societati detinute public in sensul art. 2 alin. (1) pct. 39 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2002*) privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, aprobata si modificata prin Legea nr. 525/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, care se completeaza cu dispozitiile prezentei legi in ceea ce priveste inmatricularea in registrul comertului.

————–

ART. 34 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.

*) ORDONANTA DE URGENTA nr. 28 din 13 martie 2002 a fost abrogata de LEGEA nr. 297 din 28 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 29 iunie 2004.

 

CAP. 3

Inmatricularea societatii

ART. 35

(1) In termen de 15 zile de la data incheierii actului constitutiv, fondatorii sau administratorii societatii ori un imputernicit al acestora vor cere inmatricularea societatii in registrul comertului in a carui raza teritoriala isi va avea sediul societatea.

(2) Cererea va fi insotita de:

a) actul constitutiv al societatii;

b) dovada efectuarii varsamintelor in conditiile actului constitutiv;

b1) dovada sediului declarat si a disponibilitatii firmei;

c) actele privind proprietatea asupra aporturilor in natura, iar in cazul in care printre ele figureaza si imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate;

d) actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul societatii si aprobate de asociati;

e) declaratia pe propria raspundere a fondatorilor, a administratorilor si a cenzorilor ca indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege.

(3) Toate avizele sau actele de autorizare, eliberate de catre autoritatile publice in functie de obiectul de activitate al unei societati, vor fi solicitate de catre oficiul registrului comertului, in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii, iar autoritatile competente vor trebui sa emita avizele sau actele de autorizare in termen de 15 zile. Nu este necesar a se depune avizele sau autorizarile tehnice si nici cele a caror eliberare este legal conditionata de inmatricularea societatii.

————-

Alin. (1) al art. 35 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.

Litera b1) a alin. (2) al art. 35 a fost introdusa de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 36

(1) Controlul legalitatii actelor sau faptelor care, potrivit legii, se inregistreaza in registrul comertului se exercita de justitie printr-un judecator delegat.

(2) La inceputul fiecarui an judecatoresc, presedintele tribunalului va delega, la oficiul registrului comertului, unul sau mai multi judecatori ai tribunalului.

(3) Judecatorul delegat va putea dispune efectuarea unei expertize, in contul partilor, precum si administrarea altor dovezi.

ART. 37

(1) La societatile pe actiuni, daca exista aporturi in natura, avantaje rezervate fondatorilor, operatiuni incheiate de fondatori in contul societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le ia asupra sa, judecatorul delegat numeste, in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii, unul sau mai multi experti din lista expertilor autorizati. Acestia vor intocmi un raport cuprinzand descrierea si modul de evaluare a fiecarui bun aportat si vor evidentia daca valoarea acestuia corespunde numarului si valorii actiunilor acordate in schimb, precum si alte elemente indicate de judecatorul delegat. Pentru bunurile mobile noi va fi luata in considerare factura.

(2) Raportul va fi depus in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului si va putea fi examinat de creditorii personali ai asociatilor sau de alte persoane. La cererea si pe cheltuiala acestora, li se pot elibera copii integrale sau partiale de pe raport.

ART. 38

Nu pot fi numiti experti:

– rudele sau afinii pana la gradul al patrulea inclusiv, ori sotii acelora care au constituit aporturi in natura sau ai fondatorilor;

– persoanele care primesc, sub orice forma, pentru functiile pe care le indeplinesc, altele decat aceea de expert, un salariu sau o remuneratie de la fondatori sau de la cei care au constituit aporturi in natura.

ART. 39

(1) In cazul in care cerintele legale sunt indeplinite, judecatorul delegat, prin incheiere, pronuntata in termen de 5 zile de la indeplinirea acestor cerinte, va autoriza constituirea societatii si va dispune inmatricularea ei in registrul comertului, in conditiile prevazute de legea privind acest registru.

(2) Incheierea de inmatriculare va reda, dupa caz, mentiunile actului constitutiv prevazute la art. 7 si 8.

ART. 40

(1) Societatea comerciala este persoana juridica de la data inmatricularii in registrul comertului.

(2) Inmatricularea se efectueaza in termen de 24 de ore de la data pronuntarii incheierii judecatorului delegat prin care se autorizeaza inmatricularea societatii comerciale.

————–

Alin. (2) al art. 40 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 41

Abrogat.

————–ART. 41 a fost abrogat de art. 18 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 76 din 24 mai 2001

publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 31 mai 2001, abrogat de art. 19 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 76 din 24 mai 2001 republicata in MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2002.

ART. 42

Filialele sunt societati comerciale cu personalitate juridica si se infiinteaza intr-una dintre formele de societate enumerate la art. 2 si in conditiile prevazute pentru acea forma. Ele vor avea regimul juridic al formei de societate in care s-au constituit.ART. 43

(1) Sucursalele sunt dezmembraminte fara personalitate juridica ale societatilor comerciale si se inmatriculeaza, inainte de inceperea activitatii lor, in registrul comertului din judetul in care vor functiona.

(2) Daca sucursala se infiinteaza intr-o localitate din acelasi judet sau in aceeasi localitate cu societatea fondatoare, ea se va inmatricula in acelasi registru al comertului, insa distinct, ca inmatriculare independenta.

(3) Regimul juridic al sucursalei se aplica oricarui alt sediu secundar, indiferent de denumirea lui, caruia societatea care il infiinteaza ii atribuie statut de sucursala.

(4) Celelalte sedii secundare – agentii, reprezentante sau alte asemenea sedii – se mentioneaza numai in cadrul inmatricularii societatii in registrul comertului sediului principal.

(5) Nu se pot infiinta sedii secundare sub denumirea de filiala*).

————–

*) Potrivit art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/1997, aprobata prin Legea nr. 195/1997, dispozitiile acestui alineat nu se aplica filialelor fara personalitate juridica infiintate pana la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta.

Se recomanda societatilor care au infiintat unitati fara personalitate juridica sa modifice denumirea de filiala data acestora

.

ART. 44

Societatile comerciale straine pot infiinta in Romania, cu respectarea legii romane, filiale, precum si sucursale, agentii, reprezentante sau alte sedii secundare, daca acest drept le este recunoscut de legea statutului lor organic.ART. 45

(1) Reprezentantii societatii sunt obligati sa depuna la oficiul registrului comertului semnaturile lor, la data depunerii cererii de inregistrare, daca au fost numiti prin actul constitutiv, iar cei alesi in timpul functionarii societatii, in termen de 15 zile de la alegere.

(2) Dispozitia alineatului precedent se aplica in mod corespunzator si conducatorilor sucursalelor.

————–

Alin. (1) al art. 45 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.

 

CAP. 4

Efectele incalcarii cerintelor legale de constituire a societatii

ART. 46

(1) Cand actul constitutiv nu cuprinde mentiunile prevazute de lege ori cuprinde clauze prin care se incalca o dispozitie imperativa a legii sau cand nu s-a indeplinit o cerinta legala pentru constituirea societatii, judecatorul delegat, din oficiu sau la cererea oricaror persoane care formuleaza o cerere de interventie, va respinge, prin incheiere, motivat, cererea de inmatriculare, in afara de cazul in care asociatii inlatura asemenea neregularitati. Judecatorul delegat va lua act in incheiere de regularizarile efectuate.

(2) In cazul in care au fost formulate cereri de interventie, judecatorul va cita intervenientii si se va pronunta asupra cererilor acestora in conditiile art. 49 si urmatoarele din Codul de procedura civila, nefiind aplicabile dispozitiile art. 335 din Codul de procedura civila.

————–ART. 46 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 47

(1) In cazul in care fondatorii sau reprezentantii societatii nu au cerut inmatricularea ei in termen legal, oricare asociat poate cere oficiului registrului comertului efectuarea inmatricularii, dupa ce, prin notificare sau scrisoare recomandata, i-a pus in intarziere, iar ei nu s-au conformat in cel mult 8 zile de la primire.

(2) Daca, totusi, inmatricularea nu s-a efectuat in termenele prevazute de alineatul precedent, asociatii sunt eliberati de obligatiile ce decurg din subscriptiile lor, dupa trecerea a 3 luni de la data autentificarii actului constitutiv, in afara de cazul in care acesta prevede altfel.

(3) Daca un asociat a cerut indeplinirea formalitatilor de inmatriculare, nu se va mai putea pretinde de nici unul dintre ei eliberarea de obligatiile ce decurg din subscriptie.

ART. 48

(1) In cazul unor neregularitati constatate dupa inmatriculare, societatea este obligata sa ia masuri pentru inlaturarea lor, in cel mult 8 zile de la data constatarii acelor neregularitati.

(2) Daca societatea nu se conformeaza, orice persoana interesata poate cere tribunalului sa oblige organele societatii, sub sanctiunea platii de daune cominatorii, sa le regularizeze.

(3) Dreptul la actiunea de regularizare se prescrie prin trecerea unui termen de un an de la data inmatricularii societatii**).

————-

**) Potrivit art. VIII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/1997, dispozitiile legale referitoare la taxa de timbru si la timbrul judiciar pentru cererile in contencios administrativ privind anularea unui act administrativ se aplica in mod corespunzator recursului, opozitiei si actiunii de regularizare.

Cererile introduse de camerele de comert si industrie teritoriale, in temeiul ordonantei de urgenta, nu sunt supuse taxei de timbru si nici timbrului judiciar

.

ART. 49

Fondatorii, reprezentantii societatii, precum si primii membri ai organelor de conducere, de administrare si de control ale societatii raspund nelimitat si solidar pentru prejudiciul cauzat prin neregularitatile la care se refera art. 46 – 48.ART. 50

(1) Actele sau faptele, pentru care nu s-a efectuat publicitatea prevazuta de lege, nu pot fi opuse tertilor, in afara de cazul in care societatea face dovada ca acestia le cunosteau.

(2) Operatiunile efectuate de societate inainte de a 16-a zi de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a incheierii judecatorului delegat nu sunt opozabile tertilor, care dovedesc ca au fost in imposibilitate de a lua cunostinta despre ele.ART. 51

Tertii pot invoca insa actele sau faptele cu privire la care nu s-a indeplinit publicitatea, in afara de cazul in care omisiunea publicitatii le lipseste de efecte.ART. 52

Societatea este obligata sa verifice identitatea dintre textul depus la oficiul registrului comertului si cel publicat in Monitorul Oficial al Romaniei sau in presa. In caz de neconcordanta, tertii pot opune societatii oricare dintre texte, in afara de cazul in care societatea face dovada ca ei cunosteau textul depus la oficiul registrului comertului.ART. 53

Fondatorii, reprezentantii si alte persoane, care au lucrat in numele unei societati in curs de constituire, raspund solidar si nelimitat fata de terti pentru actele juridice incheiate cu acestia in contul societatii, in afara de cazul in care societatea, dupa ce a dobandit personalitate juridica, le-a preluat asupra sa. Actele astfel preluate sunt considerate a fi fost ale societatii inca de la data incheierii lor.ART. 54

(1) Nici societatea si nici tertii nu pot opune, pentru a se sustrage de la obligatiile asumate, o neregularitate in numirea reprezentantilor, administratorilor sau a altor persone care fac parte din organele societatii, atunci cand aceasta numire a fost publicata in conformitate cu legea.

(2) Societatea nu poate invoca fata de terti numirile in functiile mentionate in alineatul precedent sau incetarea acestor functii, daca ele nu au fost publicate in conformitate cu legea.

ART. 55

(1) In raporturile cu tertii, societatea pe actiuni, in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata este angajata prin actele organelor sale, chiar daca aceste acte depasesc obiectul de activitate, in afara de cazul in care ea dovedeste ca tertii cunosteau sau, in imprejurarile date, trebuia sa cunoasca depasirea acestuia. Publicarea actului constitutiv nu poate constitui, singura, dovada cunoasterii.

(2) Clauzele actului constitutiv ori hotararile organelor statutare ale societatilor prevazute in alineatul precedent, care limiteaza puterile conferite de lege acestor organe, sunt inopozabile tertilor, chiar daca au fost publicate.

ART. 56

Nulitatea unei societati inmatriculate in registrul comertului poate fi declarata de tribunal numai atunci cand:

a) lipseste actul constitutiv sau nu a fost incheiat in forma autentica, in situatiile prevazute la art. 5 alin. (5);

b) toti fondatorii au fost potrivit legii, incapabili, la data constituirii societatii;

c) obiectul de activitate al societatii este ilicit sau contrar ordinii publice;

d) lipseste incheierea judecatorului delegat de inmatriculare a societatii;

e) lipseste autorizarea legala administrativa de constituire a societatii;

f) actul constitutiv nu prevede denumirea, sediul societatii, obiectul sau de activitate, aporturile asociatilor si capitalul social subscris si varsat;

g) s-au incalcat dispozitiile legale privind capitalul social minim, subscris si varsat;

h) nu s-a respectat numarul minim de asociati, prevazut de lege.

————–ART. 56 lit. a) a fost modificat de art. 17 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 76 din 24 mai 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 31 mai 2001, corespunzator prevederilor art. 4 alin. (4), modificat de art. 18 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 76 din 24 mai 2001 republicata in MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2002, corespunzator prevederilor art. 4 alin. (4) modificat de LEGEA nr. 370 din 11 iunie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 12 iunie 2002.

Literele a) si f) ale art. 56 au fost modificate de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 57

Nulitatea nu poate fi declarata in cazul in care cauza ei, invocata in cererea de anulare, a fost inlaturata inainte de a se pune concluzii in fond la tribunal.ART. 58

(1) Pe data la care hotararea judecatoreasca de declarare a nulitatii a devenit irevocabila, societatea inceteaza fara efect retroactiv si intra in lichidare. Dispozitiile legale privind lichidarea societatilor ca urmare a dizolvarii se aplica in mod corespunzator.

(2) prin hotararea judecatoreasca de declarare a nulitatii se vor numi si lichidatorii societatii.

(3) Tribunalul va comunica hotararea judecatoreasca oficiului registrului comertului, care, dupa mentionare, o va trimite Monitorului Oficial al Romaniei spre publicare in Partea a IV-a, in extras.

(4) Asociatii raspund pentru obligatiile sociale pana la acoperirea acestora in conformitate cu prevederile art. 3.

————–

Alin. (3) al art. 58 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 59

(1) Declararea nulitatii societatii nu aduce atingere actelor incheiate in numele sau.

(2) Nici societatea si nici asociatii nu pot opune tertilor de buna-credinta nulitatea societatii.

 

CAP. 5

Unele dispozitii procedurale

ART. 60

(1) Incheierile judecatorului delegat privitoare la inmatriculare sau la orice alte inregistrari in registrul comertului sunt executorii de drept si sunt supuse numai recursului.

(2) Termenul de recurs este de 15 zile si curge de la data pronuntarii incheierii pentru parti si de la data publicarii incheierii sau a actului modificator al actului constitutiv in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate.

(3) Recursul se depune si se mentioneaza in registrul comertului unde s-a facut inregistrarea. In termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comertului inainteaza recursul curtii de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul societatii, iar in cazul sucursalelor infiintate in alt judet, curtii de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul sucursalei.

(4) Motivele recursului se pot depune la instanta, cu cel putin doua zile inaintea termenului de judecata.

(5) In cazul admiterii recursului, decizia instantei de recurs va fi mentionata in registrul comertului, fiind aplicabile dispozitiile art. 48, 49 si 56-59.

————–ART. 60 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 61

(1) Creditorii sociali si orice alte persoane prejudiciate prin hotararile asociatilor privitoare la modificarea actului constitutiv pot formula o cerere de opozitie prin care sa solicite instantei judecatoresti sa oblige, dupa caz, societatea sau asociatii la repararea prejudiciului cauzat, prevederile art. 57 fiind aplicabile.

(2) In sensul prezentei legi, prin hotararea asociatilor se intelege si hotararea organelor statutare ale societatii, iar termenul asociati include si actionarii, in afara de cazul in care din context rezulta altfel.

—————

Alin. (1) al art. 61 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 62

(1) Opozitia se face in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii asociatilor sau a actului aditional modificator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, daca prezenta lege nu prevede un alt termen. Ea se depune la oficiul registrului comertului care, in termen de 3 zile de la data depunerii, o va mentiona in registru si o va inainta instantei judecatoresti competente.

(2) Dispozitiile art. 132 referitoare la suspendare se aplica in mod corespunzator. Opozitia se judeca in camera de consiliu, cu citarea partilor, fiind aplicabile dispozitiile art. 114 alin. 5 din Codul de procedura civila.

(3) Hotararea pronuntata asupra opozitiei este supusa numai recursului*).

 

————-

*) Potrivit art. VIII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/1997, dispozitiile legale referitoare la taxa de timbru si la timbrul judiciar pentru cererile in contencios administrativ privind anularea unui act administrativ se aplica in mod corespunzator recursului, opozitiei si actiunii de regularizare.

Cererile introduse de camerele de comert si industrie teritoriale, in temeiul ordonantei de urgenta, nu sunt supuse taxei de timbru si nici timbrului judiciar.

————-

Alin. (1) si (2) ale art. 62 au fost modificate de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.

ART. 63

Cererile si caile de atac prevazute de prezenta lege, de competenta instantelor judecatoresti, se solutioneaza de instanta locului unde societatea isi are sediul principal.

————-ART. 63 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 64

Citarea partilor in fata judecatorului delegat si comunicarea actelor sale se fac, de catre oficiul registrului comertului, prin posta, cu scrisoare recomandata, atasandu-se recipisa la dosar, sau prin agenti ai oficiului registrului comertului, ori in conditiile Codului de procedura civila.

 

TITLUL III

Functionarea societatilor comerciale

 

CAP. 1

Dispozitii comune

ART. 65

(1) In lipsa de stipulatie contrara, bunurile constituite ca aport in societate devin proprietatea acesteia din momentul inmatricularii ei in registrul comertului.

(2) Asociatul care intarzie sa depuna aportul social este raspunzator de daunele pricinuite, iar daca aportul a fost stipulat in numerar este obligat si la plata dobanzilor legale din ziua in care trebuia sa faca varsamantul.

ART. 66

(1) Pe durata societatii, creditorii asociatului pot sa-si exercite drepturile lor numai asupra partii din beneficiile cuvenite asociatului dupa bilantul contabil, iar dupa dizolvarea societatii asupra partii ce i s-ar cuveni prin lichidare.

(2) Creditorii prevazuti la alin. (1) pot totusi popri, in timpul duratei societatii, partile ce s-ar cuveni asociatilor prin lichidare sau pot sechestra si vinde actiunile debitorului lor.

ART. 67

(1) Cota-parte din profit ce se plateste fiecarui asociat constituie dividend.

(2) Dividendele se platesc asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Ele se platesc in termenul stabilit de catre adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de 8 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. In caz contrar, societatea comerciala va plati o penalitate aferenta perioadei de intarziere, la nivelul dobanzii legale.

(3) Nu se vor putea distribui dividende decat din profituri determinate potrivit legii.

(4) Dividendele platite contrar dispozitiilor alin. (2) si (3) se restituie, daca societatea dovedeste ca asociatii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, in imprejurarile existente, trebuiau sa o cunoasca.

(5) Dreptul la actiunea de restituire a dividendelor se prescrie in termen de 3 ani de la data distribuirii lor.

(6) Dividendele care se cuvin dupa data transmiterii actiunilor apartin cesionarului, in afara de cazul in care partile au convenit altfel.

————-

Alin. (1)-(4) ale art. 67 au fost modificate de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 68

Aportul asociatilor la capitalul social nu este purtator de dobanzi.ART. 69

Daca se constata o pierdere a activului net, capitalul social va trebui reintregit sau redus inainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit.

————-ART. 69 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 70

(1) Administratorii pot face toate operatiunile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate al societatii, afara de restrictiile aratate in actul constitutiv.

(2) Ei sunt obligati sa ia parte la toate adunarile societatii, la consiliile de administratie si la organele de conducere similare acestora.

ART. 71

(1) Administratorii care au dreptul de a reprezenta societatea nu il pot transmite decat daca aceasta facultate li s-a acordat in mod expres.

(2) In cazul incalcarii prevederilor alin. (1), societatea poate pretinde de la cel substituit beneficiile rezultate din operatiune.

(3) Administratorul care, fara drept, isi substituie alta persoana raspunde solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse societatii.ART. 72

Obligatiile si raspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat si de cele special prevazute in aceasta lege.ART. 73

(1) Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:

a) realitatea varsamintelor efectuate de asociati;

b) existenta reala a dividendelor platite;

c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;

d) exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale;

e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

(2) Actiunea in raspundere impotriva administratorilor apartine si creditorilor societatii, care o vor putea exercita numai in caz de deschidere a procedurii reglementate de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

—————

Alin. (2) al art. 73 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 74

(1) In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente intrebuintate in comert, emanand de la o societate, trebuie sa se mentioneze denumirea, forma juridica, sediul si codul unic de inregistrare. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevazute de legislatia din domeniu.

(2) Pentru societatea cu raspundere limitata va trebui mentionat si capitalul social, iar pentru societatea pe actiuni si in comandita pe actiuni se va mentiona si capitalul social, din care cel efectiv varsat, potrivit ultimei situatii financiare anuale aprobate.

————–ART. 74 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.

 

CAP. 2

Societatile in nume colectiv

ART. 75

Dreptul de a reprezenta societatea apartine fiecarui administrator, afara de stipulatie contrara in actul constitutiv.ART. 76

(1) Daca actul constitutiv dispune ca administratorii sa lucreze impreuna, decizia trebuie luata in unanimitate; in caz de divergenta intre administratori, vor decide asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social.

(2) Pentru actele urgente, a caror neindeplinire ar cauza o paguba mare societatii, poate decide un singur administrator in lipsa celorlalti, care se gasesc in imposibilitate, chiar momentana, de a lua parte la administratie.

ART. 77

(1) Asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social pot alege unul sau mai multi administratori dintre ei, fixandu-le puterile, durata insarcinarii si eventuala lor remuneratie, afara numai daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel.

(2) Cu aceeasi majoritate asociatii pot decide asupra revocarii administratorilor sau asupra limitarii puterilor lor, afara de cazul in care administratorii au fost numiti prin actul constitutiv.

ART. 78

(1) Daca un administrator ia initiativa unei operatiuni ce depaseste limitele operatiunilor obisnuite comertului pe care il exercita societatea, acesta trebuie sa instiinteze pe ceilalti administratori, inainte de a o incheia, sub actiunea suportarii pierderilor ce ar rezulta din aceasta.

(2) In caz de opozitie a vreunuia dintre ei, vor decide asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social.

(3) Operatiunea incheiata in contra opozitiei facute este valabila fata de tertii carora nu li se va fi comunicat aceasta opozitie.

ART. 79

(1) Asociatul care, intr-o operatiune determinata, are, pe cont propriu sau pe contul altuia, interese contrare acelora ale societatii, nu poate lua parte la nici o deliberare sau decizie privind aceasta operatiune.

(2) Asociatul care contravine dispozitiilor alin. (1) este raspunzator de daunele cauzate societatii, daca, fara votul sau, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.ART. 80

Asociatul care, fara consimtamantul scris al celorlalti asociati, intrebuinteaza capitalul, bunurile sau creditul in folosul sau sau in acela al unei alte persoane este obligat sa restituie societatii beneficiile ce au rezultat si sa plateasca despagubiri pentru daunele cauzate.ART. 81

(1) Nici un asociat nu poate lua din fondurile societatii mai mult decat i s-a fixat pentru cheltuielile facute sau pentru cele ce urmeaza sa le faca in interesul societatii.

(2) Asociatul care contravine acestei dispozitii este raspunzator de sumele luate si de daune.

(3) Se va putea stipula, prin actul constitutiv, ca asociatii pot lua din casa societatii anumite sume pentru cheltuielile lor particulare.

ART. 82

(1) Asociatii nu pot lua parte, ca asociati cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici sa faca operatiuni in contul lor sau al altora, in acelasi fel de comert sau intr-unul asemanator, fara consimtamantul celorlalti asociati.

(2) Consimtamantul se socoteste dat daca participarea sau operatiunile fiind anterioare actului constitutiv au fost cunoscute de ceilalti asociati si acestia nu au interzis continuarea lor.

(3) In caz de incalcare a prevederilor alin. (1) si (2), societatea, in afara de dreptul de a exclude pe asociat, poate sa decida ca acesta a lucrat in contul ei sau sa ceara despagubiri.

(4) Acest drept se stinge dupa trecerea a 3 luni din ziua cand societatea a avut cunostinta, fara sa fi luat vreo hotarare.ART. 83

Cand aportul la capitalul social apartine mai multor persoane, acestea sunt obligate solidar fata de societate si trebuie sa desemneze un reprezentant comun pentru exercitarea drepturilor, decurgand din acest aport.ART. 84

(1) Asociatul care a depus ca aport una sau mai multe creante nu este liberat cat timp societatea nu a obtinut plata sumei pentru care au fost aduse.

(2) Daca plata nu s-a putut obtine prin urmarirea debitorului cedat, asociatul, in afara de daune, raspunde de suma datorata, cu dobanda legala din ziua scadentei creantelor.

ART. 85

(1) Asociatii sunt obligati nelimitat si solidar pentru operatiunile indeplinite in numele societatii de persoanele care o reprezinta.

(2) Hotararea judecatoreasca obtinuta impotriva societatii este opozabila fiecarui asociat.

ART. 86

Pentru aprobarea situatiei financiare anuale si pentru deciziile referitoare la introducerea actiunii in raspunderea administratorilor este necesar votul asociatilor reprezentand majoritatea capitalului social.

————–ART. 86 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 87

(1) Cesiunea aportului de capital social este posibila daca a fost permisa prin actul constitutiv.

(2) Cesiunea nu libereaza pe asociatul cedent de ceea ce mai datoreaza societatii din aportul sau de capital.

(3) Fata de terti, cedentul ramane raspunzator potrivit art. 220.

(4) Cand actul constitutiv prevede cazurile de retragere a unui asociat, se vor aplica dispozitiile art. 220 si 224.

 

CAP. 3

Societatile in comandita simpla

ART. 88

Administratia societatii in comandita simpla se va incredinta unuia sau mai multor asociati comanditati.ART. 89

(1) Comanditarul poate incheia operatiuni in contul societatii numai pe baza unei procuri speciale pentru operatiuni determinate, data de reprezentantii societatii si inscrisa in registrul comertului. In caz contrar, comanditarul devine raspunzator fata de terti nelimitat si solidar, pentru toate obligatiunile societatii contractate de la data operatiunii incheiate de el.

(2) Comanditarul poate indeplini servicii in administratia interna a societatii, poate face acte de supraveghere, poate participa la numirea si la revocarea administratorilor, in cazurile prevazute de lege, sau poate acorda, in limitele actului constitutiv, autorizarea administratorilor pentru operatiunile ce depasesc puterile lor.

(3) Comanditarul are, de asemenea, dreptul de a cere copie de pe situatiile financiare anuale si de a controla exactitatea lor prin cercetarea registrelor comerciale si a celorlalte documente justificative.

————–

Alin. (3) al art. 89 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 90

Dispozitiile art. 75, 76 alin. (1), art. 77, 79, 83, 84, 86 si 87 se vor aplica si societatilor in comandita simpla, iar dispozitiile art. 80, 81, 82 si 85, asociatilor comanditati.

 

CAP. 4

Societatile pe actiuni

 

Sectiunea I

Despre actiuni

 

ART. 91

(1) In societatea pe actiuni, capitalul social este reprezentat prin actiuni emise de societate, care, dupa modul de transmitere, pot fi nominative sau la purtator.

(2) Felul actiunilor va fi determinat prin actul constitutiv; in caz contrar ele vor fi nominative. Actiunile nominative pot fi emise in forma materiala, pe suport hartie, sau in forma dematerializata, caz in care se inregistreaza in registrul actionarilor.

(3) Actiunile emise de o societate pe actiuni, ca urmare a subscriptiei prin oferta publica de valori mobiliare, definita ca atare prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2002*), aprobata si modificata prin Legea nr. 525/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt supuse reglementarilor aplicabile pietei organizate pe care acele actiuni sunt tranzactionate.

—————-

Alin. (2) si (3) ale art. 91 au fost modificate de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.

*) ORDONANTA DE URGENTA nr. 28 din 13 martie 2002 a fost abrogata de LEGEA nr. 297 din 28 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 29 iunie 2004

.

ART. 92

(1) Actiunile nu vor putea fi emise pentru o suma mai mica decat valoarea nominala.

(2) Actiunile neplatite in intregime sunt intotdeauna nominative.

(3) Capitalul social nu va putea fi majorat si nu se vor putea emite noi actiuni pana cand nu vor fi fost complet platite cele din emisiunea precedenta.

(4) Actiunile nominative pot fi convertite in actiuni la purtator si invers, prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor, luata in conditiile art. 115.

(5) Se pot emite titluri cumulative pentru mai multe actiuni, cand acestea sunt emise in forma materiala.

—————

Alin. (5) al art. 92 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 93

(1) Valoarea nominala a unei actiuni nu va putea fi mai mica de 1.000 lei.

(2) Actiunile vor cuprinde:

a) denumirea si durata societatii;

b) data actului constitutiv, numarul din registrul comertului sub care este inmatriculata societatea, codul unic de inregistrare si numarul Monitorului Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in care s-a facut publicarea;

c) capitalul social, numarul actiunilor si numarul lor de ordine, valoarea nominala a actiunilor si varsamintele efectuate;

d) avantajele acordate fondatorilor.

(3) Pentru actiunile nominative se vor mai mentiona: numele, prenumele, codul numeric personal si domiciliul actionarului persoana fizica; denumirea, sediul, numarul de inmatriculare si codul unic de inregistrare ale actionarului persoana juridica, dupa caz.

(4) Actiunile trebuie sa poarte semnatura a doi administratori, cand sunt mai multi, sau a unicului administrator.

—————

Litera b) a alin. (2) al art. 93 a fost modificata de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.

Alin. (3) al art. 93 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 94

(1) Actiunile trebuie sa fie de o egala valoare; ele acorda posesorilor drepturi egale.

(2) Se pot emite totusi in conditiile actului constitutiv categorii de actiuni care confera titularilor drepturi diferite, potrivit dispozitiilor art. 95 si 96.

ART. 95

(1) Se pot emite actiuni preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot, ce confera titularului:

a) dreptul la un dividend prioritar prelevat asupra beneficiului distribuibil al exercitiului financiar, inaintea oricarei alte prelevari;

b) drepturile recunoscute actionarilor cu actiuni ordinare, cu exceptia dreptului de a participa si de a vota, in temeiul acestor actiuni, in adunarile generale ale actionarilor.

(2) Actiunile cu dividend prioritar, fara drept de vot, nu pot depasi o patrime din capitalul social si vor avea aceeasi valoare nominala ca si actiunile ordinare.

(3) Reprezentantii, administratorii si cenzorii societatii nu pot fi titulari de actiuni cu dividend prioritar fara drept de vot.

(4) Actiunile preferentiale si actiunile ordinare vor putea fi convertite dintr-o categorie in cealalta prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor, luata in conditiile art. 115.ART. 96

Titularii fiecarei categorii de actiuni se reunesc in adunari speciale, in conditiile stabilite de actul constitutiv al societatii. Orice titular al unor asemenea actiuni poate participa la aceste adunari.ART. 97

In cazul in care nu a emis si nu a eliberat actiuni in forma materiala, societatea, din oficiu sau la cererea actionarilor, le va elibera cate un certificat de actionar cuprinzand datele prevazute la art. 93 alin. (2) si (3) si, in plus, numarul, categoria si valoarea nominala a actiunilor, proprietate a actionarului, pozitia la care acesta este inscris in registrul actionarilor si, dupa caz, numarul de ordine al actiunilor.ART. 98

(1) Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative emise in forma materiala se transmite prin declaratie facuta in registrul actionarilor si prin mentiunea facuta pe titlu, semnata de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative emise in forma dematerializata se transmite prin declaratie facuta in registrul actionarilor, semnata de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. Prin actul constitutiv se pot prevedea si alte forme de transmitere a dreptului de proprietate asupra actiunilor.

(2) Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata organizata se transmite in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2002*), aprobata si modificata prin Legea nr. 525/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Subscriitorii si cesionarii ulteriori sunt raspunzatori solidar de plata actiunilor timp de 3 ani, socotiti de la data cand s-a facut mentiunea de transmitere in registrul actionarilor.

—————

Alin. (1) si (2) ale art. 98 au fost modificate de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.

*) ORDONANTA DE URGENTA nr. 28 din 13 martie 2002 a fost abrogata de LEGEA nr. 297 din 28 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 29 iunie 2004

.

ART. 99

Dreptul de proprietate asupra actiunilor la purtator se transfera prin simpla traditiune a acestora.ART. 100

(1) Cand actionarii nu au efectuat plata varsamintelor pe care le datoreaza in termenele prevazute la art. 8 lit. d) si la art. 20 alin. (1) societatea ii va invita sa-si indeplineasca aceasta obligatie, printr-o somatie colectiva, publicata de doua ori, la un interval de 15 zile, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-un ziar de larga raspandire.

(2) Cand, nici in urma acestei somatii, actionarii nu vor efectua varsamintele, consiliul de administratie va putea decide fie urmarirea actionarilor pentru varsamintele restante, fie anularea acestor actiuni nominative.

(3) Decizia de anulare se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, cu specificarea numarului de ordine al actiunilor anulate.

(4) In locul actiunilor anulate vor fi emise noi actiuni purtand acelasi numar, care vor fi vandute.

(5) Sumele obtinute din vanzare vor fi intrebuintate pentru acoperirea cheltuielilor de publicare si de vanzare, a dobanzilor de intarziere si a varsamintelor neefectuate; restul va fi inapoiat actionarilor.

(6) Daca pretul obtinut nu este indestulator pentru acoperirea tuturor sumelor datorate societatii sau daca vanzarea nu are loc din lipsa de cumparatori, societatea va putea sa se indrepte impotriva subscriitorilor si cesionarilor, conform art. 98.

(7) Daca, in urma indeplinirii acestor formalitati, nu s-au realizat sumele datorate societatii, se va proceda de indata la reducerea capitalului social in proportie cu diferenta dintre acesta si capitalul existent.

ART. 101

(1) Orice actiune platita da dreptul la un vot in adunarea generala, daca prin actul constitutiv nu s-a prevazut altfel.

(2) Actul constitutiv poate limita numarul voturilor apartinand actionarilor care poseda mai mult de o actiune.

(3) Exercitiul dreptului de vot este suspendat pentru actionarii care nu sunt la curent cu varsamintele ajunse la scadenta.

ART. 102

(1) Actiunile sunt indivizibile.

(2) Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, societatea nu este obligata sa inscrie transmiterea atat timp cat acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiune.

(3) De asemenea, cand o actiune la purtator apartine mai multor persoane, acestea trebuie sa desemneze un reprezentant comun.

(4) Atat timp cat o actiune este proprietatea indiviza sau comuna a mai multor persoane, acestea sunt raspunzatoare in mod solidar pentru efectuarea varsamintelor datorate.

—————

Alin. (4) al art. 102 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 103

(1) Societatea nu poate dobandi propriile sale actiuni, fie direct, fie prin persoane care actioneaza in nume propriu, dar pe seama acestei societati, in afara de cazul in care adunarea generala extraordinara a actionarilor hotaraste altfel, cu respectarea dispozitiilor care urmeaza.

(2) Autorizand dobandirea, adunarea generala extraordinara va stabili, in principal, modalitatile de dobandire, numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi dobandite, contravaloarea lor minima si maxima si perioada efectuarii operatiunii, care nu va putea depasi 18 luni de la data publicarii hotararii adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

(3) Valoarea actiunilor proprii, dobandite de societate, inclusiv a acelor aflate in portofoliul sau, nu poate depasi 10% din capitalul social subscris.

(4) Se pot dobandi numai actiuni integral liberate si numai in cazul in care capitalul social subscris este integral varsat.

(5) Plata actiunilor astfel dobandite se va face numai din profitul distribuibil si din rezervele disponibile ale societatii, cu exceptia rezervelor legale, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata.

(6) In raportul de gestiune care insoteste situatia financiara anuala se vor arata: motivele care au determinat dobandirea de actiuni proprii, numarul, valoarea nominala, contravaloarea actiunilor dobandite si fractiunea de capital social pe care ele o reprezinta.

(7) Actiunile proprii dobandite cu incalcarea dispozitiilor prezentului articol vor fi instrainate in termen de cel mult un an de la data subscrierii lor, in modul stabilit de adunarea generala extraordinara. Cele neinstrainate in acest termen vor fi anulate, societatea fiind obligata sa reduca corespunzator capitalul social.

(8) Dispozitiile prezentului articol se aplica si in cazurile in care o societate, in care alta societate detine majoritatea drepturilor de vot sau exercita direct ori indirect o influenta dominanta, dobandeste actiuni ale societatii dominante.

————–

Alin. (5) si (6) ale art. 103 au fost modificate de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.

Alin. (8) al art. 103 a fost introdus de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 104

Restrictiile prevazute la art. 103 nu se aplica atunci cand dobandirea de catre societate a unui numar determinat de actiuni proprii, integral liberate, se face in vreuna dintre urmatoarele situatii:

a) cu scopul de a reduce capitalul social, potrivit art. 202, prin anularea unui numar de actiuni proprii de o valoare corespunzatoare reducerii;

b) pentru cesionarea catre personalul societatii a unui numar de actiuni proprii, in limitele si in conditiile aprobate de adunarea generala a actionarilor. Operatiunea de cesionare nu va depasi un an de la data publicarii hotararii adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei;

c) prin efectul succesiunii universale sau al fuziunii ori al unei hotarari judecatoresti pronuntate intr-o procedura de urmarire silita impotriva unui debitor al societatii;

d) cu titlu gratuit;

e) in scopul regularizarii cursului actiunilor proprii pe piata bursiera sau pe piata organizata extrabursiera, dar numai cu avizul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

ART. 105

(1) O societate nu poate sa acorde avansuri sau imprumuturi si nici sa constituie garantii in vederea subscrierii sau dobandirii propriilor sale actiuni de catre un tert.

(2) Constituirea garantiilor reale mobiliare asupra propriilor actiuni, fie direct, fie prin persoane care actioneaza in nume propriu, dar pe seama societatii, este asimilata cu dobandirea propriilor actiuni. Actiunile vor fi insa contabilizate separat.

(3) Dispozitiile prezentului articol nu se aplica operatiunilor curente ale societatilor bancare si de credit, nici operatiunilor efectuate in vederea dobandirii de catre salariatii societatii a actiunilor acesteia sau ale uneia dintre filialele sale.

————–

Alin. (2) al art. 105 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 106

(1) Constituirea de garantii reale mobiliare asupra actiunilor se face prin inscris sub semnatura privata, in care se vor arata cuantumul datoriei, valoarea si categoria actiunilor cu care se garanteaza, iar in cazul actiunilor la purtator si nominative emise in forma materiala, si prin mentionarea garantiei pe titlu, semnata de creditor si debitorul actionar sau de mandatarii acestora.

(2) Garantia se inregistreaza in registrul actionarilor tinut de administratori sau, dupa caz, de societatea independenta care tine registrul actionarilor. Creditorului in favoarea caruia s-a constituit garantia reala mobiliara asupra actiunilor i se elibereaza o dovada a inregistrarii acesteia.

(3) Garantia devine opozabila tertilor si dobandeste rangul in ordinea de preferinta a creditorilor de la data inregistrarii in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

————–ART. 106 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 107

Actiunile dobandite potrivit art. 103 alin. (1)-(5) si alin. (8) nu dau drept la dividende. Pe toata durata posedarii lor de catre societate, dreptul de vot pe care il confera aceste actiuni este suspendat, iar majoritatile de prezenta si de vot pentru luarea in mod valabil a hotararilor in adunarile generale se raporteaza la restul capitalului social.

—————ART. 107 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 108

Actionarii care ofera spre vanzare actiunile lor prin oferta publica vor trebui sa intocmeasca un prospect de oferta in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2002*), aprobata si modificata prin Legea nr. 525/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

—————ART. 108 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.

*) ORDONANTA DE URGENTA nr. 28 din 13 martie 2002 a fost abrogata de LEGEA nr. 297 din 28 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 29 iunie 2004

.

ART. 109

Situatia actiunilor trebuie sa fie cuprinsa in anexa la situatia financiara anuala si, in mod deosebit, sa se precizeze daca ele au fost integral liberate si, dupa caz, numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor.

—————ART. 109 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.

 

Sectiunea a II-a

Despre adunarile generale

ART. 110

(1) Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare.

(2) Cand actul constitutiv nu dispune altfel, ele se vor tine la sediul societatii si in localul ce se va indica in convocare.

ART. 111

(1) Adunarea ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar.

(2) In afara de dezbaterea altor probleme inscrise la ordinea de zi, adunarea generala este obligata:

a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor, ale cenzorilor sau ale auditorilor financiari, si sa fixeze dividendul;

b) sa aleaga pe administratori si cenzori;

c) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs administratorilor si cenzorilor, daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv;

d) sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor;

e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator;

f) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.

————–

Alin. (1) al art. 111 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.

Litera a) a alin. (2) al art. 111 a fost modificata de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 112

(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare, daca in actul constitutiv sau in lege nu se prevede o majoritate mai mare.

(2) Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de la alin. (1), adunarea ce se va intruni, dupa o a doua convocare, poate sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.

ART. 113

Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

a) schimbarea formei juridice a societatii;

b) mutarea sediului societatii;

c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;

c1 ) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel;

d) prelungirea duratei societatii;

e) majorarea capitalului social;

f) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;

g) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;

h) dizolvarea anticipata a societatii;

i) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;

j) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;

k) emisiunea de obligatiuni;

l) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

————–

Litera c1) a art. 113 a fost introdusa de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 114

(1) Exercitiul atributiilor mentionate la art. 113 lit. b), c), e), f) si i) va putea fi delegat consiliului de administratie sau administratorului unic prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale extraordinare.

(2) Dispozitiile art. 130 alin. (4) si (5), ale art. 131, cu exceptia alin. (3), si ale art. 132 se aplica si in cazul deciziilor adoptate de catre administratori in conditiile alin. (1), societatea urmand a fi reprezentata in justitie de persoana desemnata de presedintele instantei dintre actionarii ei, care va indeplini mandatul cu care a fost insarcinata, pana ce adunarea generala, convocata in acest scop, va alege o alta persoana.

————–ART. 114 a fost modificata de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 115

Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare, cand actul constitutiv nu dispune altfel, sunt necesare:

– la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;

– la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.

ART. 116

(1) Hotararea unei adunari generale de a modifica drepturile sau obligatiile referitoare la o categorie de actiuni nu produce efecte decat in urma aprobarii acestei hotarari de catre adunarea speciala a detinatorilor de actiuni din acea categorie.

(2) Dispozitiile prezentei sectiuni privind convocarea, cvorumului si desfasurarea adunarilor generale ale actionarilor se aplica si adunarilor speciale.

(3) Hotararile initiate de adunarile speciale vor fi supuse aprobarii adunarilor generale corespunzatoare.

ART. 117

(1) Adunarea generala va fi convocata de administratori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din actul constitutiv.

(2) Termenul de intrunire in nici un caz nu poate fi mai mic de 15 zile de la publicarea convocarii.

(3) Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.

(4) Daca toate actiunile societatii sunt nominative, convocarea poate fi facuta numai prin scrisoare recomandata sau, daca actul constitutiv permite, prin scrisoare simpla, expediata cu cel putin 15 zile inainte de data tinerii adunarii, la adresa actionarului inscrisa in registrul actionarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusa societatii, daca nu i-a fost comunicata in scris de actionar.

(5) De asemenea, convocarea poate fi facuta prin afisare la sediul societatii, insotita de un convocator ce va fi semnat de actionari, cu cel putin 15 zile inainte de data tinerii adunarii. Semnatura actionarului si data semnarii vor fi certificate de un functionar anume desemnat.

(6) Modurile de convocare prevazute la alin. (4) si (5) nu pot fi folosite, daca sunt interzise prin actul constitutiv al societatii sau prin dispozitii legale.

(7) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.

(8) Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

(9) Actionarii societatilor de tip inchis pot face, in scris, propuneri adresate administratorilor pentru completarea ordinii de zi, cu exceptia cazului cand acestea se refera la modificarea actului constitutiv, cu cel putin 5 zile inainte de data adunarii, urmand ca propunerile sa fie inscrise pe ordinea de zi cu aprobarea adunarii generale.

————–

Alin. (4) al art. 117 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.

Alin. (9) al art. 117 a fost introdus de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 118

(1) In instiintarea pentru prima adunare generala se va putea fixa ziua si ora pentru cea de-a doua adunare, cand cea dintai nu s-ar putea tine.

(2) A doua adunare generala nu se poate intruni in chiar ziua fixata pentru prima adunare.

(3) Daca ziua pentru a doua adunare generala nu este mentionata in instiintarea publicata pentru prima adunare, termenul prevazut la art. 117 va putea fi redus la 8 zile.

ART. 119

(1) Administratorii sunt obligati sa convoace de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand a zecea parte din capitalul social sau o cota mai mica, daca in actul constitutiv se prevede astfel si daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii.

(2) Adunarea generala va avea loc in termen de o luna de la cerere.

(3) Daca administratorii nu convoaca adunarea generala, instanta de la sediul societatii va putea autoriza, cu citarea administratorilor si in conformitate cu art. 331-339 din Codul de procedura civila, convocarea adunarii generale de catre persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1). Prin aceeasi incheiere instanta va stabili data de referinta prevazuta de art. 122 alin. (2), data tinerii adunarii generale si, dintre actionari, persoana care o va prezida.

————-

Alin. (3) al art. 119 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 120

Actionarii exercita dreptul lor de vot in adunarea generala, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda, cu exceptia prevazuta la art. 101 alin. (2).ART. 121

Actionarii reprezentand intreg capitalul social vor putea, daca nici unul dintre ei nu se opune, sa tina o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta adunarii, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei.

ART. 1211

In cazul societatilor inchise cu actiuni nominative, prin actul constitutiv se poate conveni tinerea adunarilor generale si prin corespondenta.

————-ART. 1211 a fost introdus de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 122

(1) La adunarile generale, actionarii care poseda actiuni la purtator au drept de vot numai daca le-au depus la locurile aratate prin actul constitutiv sau prin instiintarea de convocare, cu cel putin 5 zile inainte de adunare. Cenzorii vor constata, printr-un proces-verbal, depunerea la timp a actiunilor. Actiunile vor ramane depuse pana dupa adunarea generala, dar nu vor putea fi retinute mai mult de 10 zile de la data acesteia.

(2) Administratorul unic sau consiliul de administratie, dupa caz, va stabili o data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul adunarii generale, data ce va ramane valabila si in cazul in care adunarea generala este convocata din nou din cauza neintrunirii cvorumului. Data de referinta astfel stabilita nu va depasi 60 de zile inainte de data la care adunarea generala este convocata pentru prima oara.

(3) Actionarii indreptatiti sa incaseze dividende sau sa exercite orice alte drepturi sunt cei inscrisi in evidentele societatii sau in cele furnizate de registrul independent privat al actionarilor, corespunzatoare datei de referinta.

ART. 123

(1) Daca actiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste actiuni apartine uzufructuarului in adunarile generale ordinare si nudului proprietar in adunarile generale extraordinare.

(2) Daca asupra actiunilor sunt constituite garantii reale mobiliare, dreptul de vot apartine proprietarului.

————-

Alin. (2) al art. 123 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 124

(1) Actionarii nu vor putea fi reprezentati in adunarile generale decat prin alti actionari, in baza unei procuri speciale, cu exceptia cazurilor prevazute de art. 102 alin. (2) si (3), cand procura speciala poate fi data si altui coproprietar.

(2) Actionarii care nu au capacitatea legala, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot da procura speciala altor actionari.

(3) Procurile vor fi depuse in original, in termenul in care actionarii sunt obligati sa depuna actiunile sau in termenul prevazut de actul constitutiv. Ele vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal.

(4) Prin actul constitutiv se poate deroga de la dispozitiile privitoare la reprezentarea numai prin actionari.

(5) Administratorii si functionarii societatii nu pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

————-

Alin. (1) al art. 124 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 125

(1) Administratorii nu pot vota, in baza actiunilor pe care le poseda, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie.

(2) Ei pot vota insa situatia financiara anuala daca, detinand cel putin jumatate din participarea la capitalul social, nu se poate forma majoritatea legala fara votul lor.

————-

Alin. (2) al art. 125 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 126

(1) Actionarul care, intr-o anumita operatiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societatii, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune.

(2) Actionarul care contravine acestei dispozitii este raspunzator de daunele produse societatii, daca, fara votul sau, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.ART. 127

Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie privind exercitarea intr-un anumit fel a dreptului de vot este nula.ART. 128

(1) In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta adunarii se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre acela care ii tine locul.

(2) Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, unul pana la trei secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de cenzori pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale.

(3) Adunarea generala va putea hotari ca operatiunile prevazute in alineatul precedent sa fie supravegheate sau indeplinite de un notar public, pe cheltuiala societatii.

(4) Unul dintre secretari intocmeste procesul-verbal al sedintei adunarii generale.

(5) Presedintele va putea desemna, dintre functionarii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute in alineatele precedente.

(6) Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale si a prevederilor actului constitutiv pentru tinerea adunarii generale, se intra in ordinea de zi.

ART. 129

(1) Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.

(2) Oricare ar fi prevederile actului constitutiv, votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.

ART. 130

(1) Un proces-verbal, semnat de presedinte si secretar, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta.

(2) La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.

(3) Procesul-verbal va fi trecut in registrul adunarilor generale.

(4) Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. In cazul in care aceste hotarari implica modificarea actului constitutiv, se va putea publica numai actul aditional cuprinzand textul integral al clauzelor modificate.

(5) Ele nu vor putea fi executate mai inainte de aducerea la indeplinire a acestor formalitati.

ART. 131

(1) Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

(2) Hotararile adunarii generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal al sedintei.

(21) Cand se invoca motive de nulitate absoluta, dreptul la actiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulata si de orice persoana interesata.

(22) Administratorii nu pot ataca hotararea adunarii generale privitoare la revocarea lor din functie.

(23) Cererea se va solutiona in contradictoriu cu societatea, reprezentata prin administratori.

(3) Daca hotararea este atacata de toti administratorii, societatea va fi reprezentata in justitie de persoana desemnata de presedintele instantei dintre actionarii ei, care va indeplini mandatul cu care a fost insarcinata, pana ce adunarea generala, convocata in acest scop, va alege alta persoana.

(4) Actiunea se va introduce la tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul societatea.

(5) Daca au fost introduse mai multe actiuni in anulare, ele pot fi conexate.

(6) Cererea se va judeca in camera de consiliu.

(7) Hotararea irevocabila de anulare va fi mentionata in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. De la data publicarii, ea este opozabila tuturor actionarilor.

————–

Alin. (21)-(23) ale art. 131 au fost introduse de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.

Alin. (4) al art. 131 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.

Alin. (7) al art. 131 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 132

(1) O data cu intentarea actiunii in anulare, reclamantul poate cere instantei, pe cale de ordonanta presedintiala, suspendarea executarii hotararii atacate.

(2) Presedintele, incuviintand suspendarea, poate obliga pe reclamant la o actiune.

(3) Impotriva ordonantei de suspendare se poate face recurs in termen de 5 zile de la pronuntare.

————–

Alin. (1) al art. 132 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 133

(1) Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarea generala cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, la mutarea sediului sau la forma societatii au dreptul de a se retrage din societate si de a obtine de la societate contravaloarea actiunilor pe care le poseda, la valoarea medie determinata de catre un expert autorizat, prin folosirea a cel putin doua metode de evaluare recunoscute de standardele europene de evaluare (EVS).

(2) Costurile generate de efectuarea expertizei se suporta de societatea in cauza.

(3) O data cu declaratia de retragere, actionarii vor preda societatii actiunile pe care le poseda, daca acestea au fost eliberate in conditiile art. 97.

(4) Ca urmare a retragerii actionarilor in conditiile prevazute de alin. (1), actiunile acestora vor fi dobandite de societate, dispozitiile art. 103 alin. (7) fiind aplicabile.

————–ART. 133 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 1331

(1) Intre sedintele adunarilor generale, cel mult de doua ori in cursul unui exercitiu financiar, actionarii au dreptul de a se informa asupra gestiunii societatii, consultand documentele prevazute in actul constitutiv, in conformitate cu art. 8 lit. i). Ei vor putea cere, pe cheltuiala lor, copii legalizate de pe acestea. In urma consultarii actionarii vor putea sesiza, in scris, consiliul de administratie, care va trebui sa le raspunda tot in scris, in termen de 15 zile de la inregistrarea sesizarii.

(2) Daca consiliul de administratie nu va raspunde in termenul stabilit la alin. (1), actionarii se vor putea adresa instantei competente, care va putea obliga societatea la plata unei sume de bani pentru fiecare zi de intarziere.

—————–ART. 1331 a fost introdus prin art. 8 din LEGEA nr. 99 din 26 mai 1999 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999

.

ART. 1332

(1) Unul sau mai multi actionari, detinand cel putin 10% din actiunile reprezentand capitalul social, vor putea cere – individual sau impreuna – instantei sa desemneze unul sau mai multi experti, insarcinati sa analizeze anumite operatiuni din gestiunea societatii si sa intocmeasca un raport, care sa le fie inmanat si, totodata, predat oficial cenzorilor societatii, spre a fi analizat si a se propune masuri corespunzatoare.

(2) Onorariile expertilor vor fi suportate de societate, cu exceptia cazurilor in care sesizarea a fost facuta cu rea-credinta.

—————-ART. 1332 a fost introdus prin art. 8 din LEGEA nr. 99 din 26 mai 1999 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.

 

 

 

Sectiunea a III-a

Despre administratia societatii

 

ART. 134

(1) Societatea pe actiuni este administrata de unul sau mai multi administratori, temporari si revocabili.

(2) Cand sunt mai multi administratori, ei constituie un consiliu de administratie.

(3) Abrogat.

(4) Numirea si inlocuirea administratorilor se fac exclusiv de catre adunarea generala.

(5) Primii administratori pot fi numiti prin actul constitutiv, insa termenul mandatului lor nu poate fi mai mare de 4 ani.

(6) Daca nu s-a stabilit durata mandatului prin actul constitutiv, el este pentru 2 ani.

(7) Administratorii sunt reeligibili cand prin actul constitutiv nu se prevede altfel.

—————-

Alin. (3) al art. 134 a fost abrogat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 135

Persoanele care, potrivit prezentei legi, nu pot fi fondatori, nu pot fi nici administratori, directori sau reprezentanti ai societatii, iar daca au fost alese, sunt decazute din drepturi.ART. 136

(1) O persoana juridica poate fi numita sau aleasa administrator al unei societati comerciale, in conditiile art. 135.

(2) Drepturile si obligatiile partilor se stabilesc printr-un contract de administrare. In contract se va stipula, printre altele, ca persoana juridica este obligata sa-si desemneze un reprezentant permanent, persoana fizica. Acesta este supus acelorasi conditii si obligatii si are aceeasi responsabilitate civila si penala ca si un administrator, persoana fizica, ce actioneaza in nume propriu, fara ca prin aceasta persoana juridica pe care o reprezinta sa fie exonerata de raspundere sau sa i se micsoreze raspunderea solidara.

(3) Cand persoana juridica isi revoca reprezentantul, ea are obligatia sa numeasca, in acelasi timp, un inlocuitor.

ART. 137

(1) Fiecare administrator va trebui sa depuna o garantie pentru administratia sa, prevazuta in actul constitutiv ori, in lipsa unei clauze in acesta, aprobata de adunarea generala a actionarilor. Garantia nu poate fi mai mica decat valoarea nominala a 10 actiuni sau decat dublul remuneratiei lunare.

(2) Daca administratorul este actionar, garantia se poate constitui, la cererea acestuia, prin depunerea a 10 actiuni care, pe perioada mandatului, sunt inalienabile si se pastreaza la societate.

(3) Garantia se va depune inainte de preluarea functiei de catre administrator; ea poate fi depusa si de un tert.

(4) Daca garantia nu va fi depusa inainte de data preluarii functiei, administratorul este considerat demisionat.

(5) Garantia va fi depusa intr-un cont bancar distinct, la dispozitia exclusiva a societatii, si va putea fi restituita administratorului numai dupa ce adunarea generala a aprobat situatia financiara a ultimului exercitiu financiar in care administratorul a indeplinit aceasta functie si i-a dat descarcare.

————–

Alin. (5) al art. 137 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 138

Semnaturile administratorilor vor fi depuse la oficiul registrului comertului, o data cu prezentarea certificatului eliberat de cenzori, din care rezulta depunerea garantiei.ART. 139

(1) Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administratie este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul administratorilor, daca prin actul constitutiv nu se prevede un numar mai mare.

(2) Deciziile in consiliul de administratie se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.

(3) Daca actul constitutiv nu dispune altfel, presedintele consiliului de administratie va avea votul decisiv in caz de paritate a voturilor.

(4) Daca presedintele in functie al consiliului de administratie nu poate sau ii este interzis sa participe la vot, ceilalti membri ai consiliului de administratie vor putea alege un presedinte de sedinta, avand aceleasi drepturi ca presedintele in functie.

(5) In caz de paritate de voturi si daca presedintele nu beneficiaza de vot decisiv, propunerea supusa votului se considera respinsa.

—————

Alin. (3)-(5) ale art. 139 au fost introduse de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 140

(1) Consiliul de administratie poate delega o parte din puterile sale unui comitet de directie, compus din membri alesi dintre administratori, fixandu-le in acelasi timp si remuneratia.

(2) Presedintele consiliului de administratie poate fi si director general sau director, in care calitate conduce si comitetul de directie.

(3) Decizia consiliului de administratie privind suma necesara remunerarii membrilor comitetului de directie va trebui sa fie ratificata de adunarea generala, daca depaseste prevederile actului constitutiv sau daca acesta nu prevede nimic in aceasta privinta.

(4) Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.

(5) Comitetul de directie este obligat sa prezinte, la fiecare sedinta a consiliului de administratie, registrul sau de deliberari.

(6) In comitetul de directie votul nu poate fi dat prin delegatie.

ART. 141

(1) Numirea functionarilor societatii se face de catre consiliul de administratie, daca in actul constitutiv nu se prevede altfel.

(2) Consiliul de administratie poate oricand revoca persoanele numite in comitetul de directie.

ART. 142

(1) Nimeni nu poate functiona in mai mult de trei consilii de administratie concomitent.

(2) Interdictia prevazuta la alin. (1) nu se refera la cazurile cand cel ales in consiliul de administratie este proprietar a cel putin o patrime din totalul actiunilor sau este administrator al unei societati ce detine patrimea aratata.

(3) Acela care nu va respecta dispozitia de mai sus va pierde de drept calitatea sa de administrator, obtinuta prin depasirea numarului legal, in ordinea cronologica a numirilor, si va fi condamnat, in folosul statului, la plata remuneratiei si a celorlalte beneficii ce i se cuvin, cat si la restituirea sumelor incasate.

(4) Actiunea impotriva administratorilor va putea fi exercitata de catre orice actionar sau de Ministerul Finantelor Publice.

(5) Membrii comitetului de directie si directorii unei societati pe actiuni nu vor putea fi, fara autorizarea consiliului de administratie, administratori, membri in comitetul de directie, cenzori sau asociati cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect, nici exercita acelasi comert sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocarii si raspunderii pentru daune.ART. 143

Administratorii vor putea sa incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor, data in conditiile prevazute la art. 115.ART. 1431

(1) Dobandirea de catre o societate a unui bun de la un fondator sau actionar:

a) intr-un interval de cel mult 2 ani de la constituirea sau de la autorizarea inceperii activitatii societatii; si

b) contra unei sume sau alte contravalori reprezentand cel putin o zecime din valoarea capitalului social subscris va fi supusa aprobarii prealabile a adunarii generale extraordinare a actionarilor, precum si prevederilor art. 37 si 38, va fi mentionata in registrul comertului si va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-un ziar cu larga raspandire.

(2) Nu vor fi supuse acestor prevederi operatiunile de dobandire efectuate in cadrul activitatii curente a societatii, cele facute din dispozitia unei autoritati administrative sau a unei instante judecatoresti si nici cele facute in cadrul operatiunilor de bursa.

————–ART. 1431 a fost introdus de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 144

(1) Administratorii sunt raspunzatori de indeplinirea tuturor obligatiilor, potrivit prevederilor art. 72 si 73.

(2) Comitetul de directie, toti administratorii raspund fata de societate pentru actele indeplinite de directori sau de personalul incadrat, cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.

(3) Comitetul de directie va trebui sa instiinteze consiliul de administratie de toate abaterile constatate in executarea obligatiei lui de supraveghere.

(4) Administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le comunica cenzorilor sau auditorilor financiari.

(5) In societatile care au mai multi administratori raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la administratorii care au facut sa se constate, in registrul deciziilor consiliului de administratie, impotrivirea lor si i-au incunostintat despre aceasta, in scris, pe cenzori si, dupa caz, pe auditorii financiari.

(6) Pentru deciziile luate in sedintele la care administratorul nu a asistat, el ramane raspunzator daca, in termen de o luna de cand a luat cunostinta de acestea, nu a facut impotrivirea in formele aratate la alineatele precedente.

————–

Alin. (4) si (5) ale art. 144 au fost modificate de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 145

(1) Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe cenzori sau pe auditorii financiari si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operatiune.

(2) Aceeasi obligatie o are administratorul in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotia, rudele sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv.

(3) Daca prevederile actului constitutiv nu dispun altfel, interdictiile stabilite la alin. (1) si (2), referitoare la participarea la deliberarea si la votul administratorilor, nu sunt aplicabile in cazul in care obiectul votului il constituie:

a) oferirea spre subscriere, catre un administrator sau catre persoanele mentionate la alin. (2), de actiuni sau obligatiuni ale societatii;

b) acordarea de catre administrator sau de persoanele mentionate la alin. (2) a unui imprumut sau constituirea unei garantii in favoarea societatii.

(4) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) si (2) raspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate.

—————

Alin. (1) si (3) ale art. 145 au fost modificate de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.

Alin. (4) al art. 145 a fost introdus de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 1451

(1) Daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel si sub rezerva dispozitiilor art. 145, sub sanctiunea nulitatii, administratorul va putea instraina, respectiv dobandi bunuri catre sau de la societate, avand o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societatii, numai dupa obtinerea aprobarii adunarii generale extraordinare, in conditiile prevazute la art. 112.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si operatiunilor de inchiriere sau leasing.

(3) Valoarea prevazuta la alin. (1) se va calcula prin raportare la situatia financiara aprobata pentru anul financiar precedent celui in care are loc operatiunea ori, dupa caz, la valoarea capitalului social subscris, daca o asemenea situatie financiara nu a fost inca prezentata si aprobata.

(4) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile si operatiunilor in care una dintre parti este sotul administratorului ori ruda sau afin, pana la gradul al patrulea inclusiv, al acestuia; de asemenea, daca operatiunea este incheiata cu o societate civila sau comerciala la care una dintre persoanele anterior mentionate este administrator sau director ori detine, singura sau impreuna, o cota de cel putin 20% din valoarea capitalului social subscris, cu exceptia cazului in care una dintre societatile comerciale respective este filiala celeilalte.

————–ART. 1451 a fost introdus de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 146

(1) Consiliul de administratie se intruneste ori de cate ori este necesar.

(2) El trebuie sa se intruneasca cel putin o data pe luna la sediul societatii, iar comitetul de directie, cel putin o data pe saptamana.

(3) Convocarile pentru intrunirile consiliului de administratie vor cuprinde locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi, neputandu-se lua nici o decizie asupra problemelor neprevazute, decat in caz de urgenta si cu conditia ratificarii in sedinta urmatoare de catre membrii absenti.

(4) La intrunirile consiliului de administratie, directorii vor prezenta rapoarte scrise despre operatiunile pe care le-au executat, iar comitetul de directie va prezenta registrul deliberarilor sale.

(5) La sedintele consiliului de administratie vor fi convocati si cenzorii.

(6) La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate.

ART. 147

(1) Executarea operatiunilor societatii poate fi incredintata unuia sau mai multor directori executivi, functionari ai societatii.

(2) Directorii executivi nu vor putea fi membri in consiliul de administratie al societatii.

(3) Ei sunt raspunzatori fata de societate si de terti, ca si administratorii, pentru neindeplinirea indatoririlor lor, conform dispozitiilor art. 144, chiar daca ar exista o conventie contrara.

ART. 148

(1) Vor putea fi acordate administratorilor si cenzorilor remuneratii si orice alte sume sau avantaje numai in baza unei hotarari a adunarii generale.

(2) Este interzisa creditarea de catre societate a administratorilor sau a directorilor acesteia, prin intermediul unor operatiuni precum:

a) acordarea de imprumuturi administratorilor sau directorilor;

b) acordarea de avantaje financiare administratorilor sau directorilor cu ocazia sau ulterior incheierii de catre societate cu acestia de operatiuni de livrare de bunuri, prestari de servicii sau executare de lucrari;

c) garantarea, directa sau indirecta, in tot sau in parte, a oricaror imprumuturi acordate administratorilor sau directorilor, concomitenta sau ulterioara acordarii imprumutului;

d) garantarea, directa sau indirecta, in tot sau in parte, a executarii de catre administratori sau directori a oricaror alte obligatii personale ale acestora fata de terte persoane;

e) dobandirea cu titlu oneros sau plata, in tot sau in parte, a unei creante ce are drept obiect un imprumut acordat de o terta persoana administratorilor sau directorilor ori o alta prestatie personala a acestora.

(3) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile si operatiunilor in care sunt interesati sotul, rudele sau afinii, pana la gradul al patrulea inclusiv, ai administratorului sau ai directorului; de asemenea, daca operatiunea priveste o societate civila sau comerciala la care una dintre persoanele anterior mentionate este administrator sau director ori detine, singura sau impreuna cu una din persoanele sus-mentionate, o cota de cel putin 20% din valoarea capitalului social subscris.

(4) Prevederile alin. (2) nu se aplica:

a) in cazul operatiunilor a caror valoare exigibila cumulata este inferioara echivalentului in lei al sumei de 5.000 euro;

b) in cazul in care operatiunea este incheiata de societate in conditiile exercitarii curente a activitatii sale, iar clauzele operatiunii nu sunt mai favorabile persoanelor mentionate la alin. (2) si (3) decat cele pe care, in mod obisnuit, societatea le practica fata de terte persoane.

—————-ART. 148 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 149

(1) Oricare actionar are dreptul sa reclame cenzorilor faptele ce crede ca trebuie cenzurate, iar acestia sunt obligati sa le verifice si, daca le gasesc reale, sa le aiba in vedere la intocmirea raportului catre adunarea generala.

(2) Daca reclamatia este facuta de actionari ce reprezinta cel putin o patrime din capitalul social sau o cota mai mica, daca actul constitutiv prevede astfel, cenzorii sunt obligati sa prezinte observatiile si propunerile lor asupra faptelor reclamante.

(3) Daca cenzorii socotesc intemeiata si urgenta reclamatia actionarilor reprezentand o patrime din capitalul social, sunt obligati sa convoace imediat adunarea generala. In caz contrar, ei trebuie sa refere la prima adunare. Adunarea trebuie sa ia o hotarare asupra celor reclamate.

(4) A patra parte din capitalul social se dovedeste prin depunerea actiunilor la societati bancare din Romania ori la unitati ale acestora, respectiv prin blocarea actiunilor in cont in cazul actiunilor emise in forma dematerializata.

(5) Actiunile vor ramane depuse, respectiv blocate, pana dupa intrunirea adunarii generale extraordinare si dovada depunerii, respectiv a blocarilor, va legitima participarea actionarilor la aceasta adunare.

ART. 150

(1) Actiunea in raspundere contra fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor financiari si directorilor apartine adunarii generale, care va decide cu majoritatea prevazuta la art. 112.

(2) Hotararea va putea fi luata chiar daca problema raspunderii acestora nu figureaza in ordinea de zi.

(3) Adunarea desemneaza cu aceeasi majoritate persoana insarcinata se exercite actiunea in justitie.

(4) Daca adunarea decide sa porneasca actiune in raspundere contra administratorilor, mandatul acestora inceteaza de drept si adunarea va proceda la inlocuirea lor.

(5) Daca actiunea se porneste impotriva directorilor, acestia sunt suspendati de drept din functie pana la ramanerea irevocabila a sentintei.

————–

Alin. (1) si (5) ale art. 150 au fost modificate de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 151

(1) In caz de vacanta a unuia sau mai multor administratori, ceilalti administratori, impreuna cu cenzorii si deliberand in prezenta a doua treimi si cu majoritatea absoluta, procedeaza, daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel, la numirea unui administrator provizoriu pana la convocarea adunarii generale.

(2) Cand este un singur administrator si acesta vrea sa se retraga, adunarea generala va trebui sa fie convocata. In caz de deces sau de impiedicare fizica a acestuia, numirea provizorie se va face de catre cenzori, insa adunarea generala va fi convocata de urgenta pentru numirea definitiva a administratorului.ART. 152

In cazul in care administratorul sau directorii incheie acte juridice care prejudiciaza societatea, iar societatea, din cauza pozitiei detinute de acestia, nu actioneaza in vederea recuperarii prejudiciului, oricare dintre actionarii minoritari are dreptul sa introduca actiune in numele societatii, in scopul recuperarii prejudiciului respectiv.ART. 153

(1) Daca administratorii constata ca in urma unor pierderi activul net, determinat ca diferenta intre totalul activelor si datoriile societatii, reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social, vor convoca adunarea generala extraordinara, pentru a hotari reintregirea capitalului, reducerea lui la valoarea ramasa sau dizolvarea societatii.

(2) Prin actul constitutiv se poate stabili ca adunarea extraordinara sa fie convocata si la o pierdere mai mica.

(3) In cazul cand nici in a doua convocare nu s-a intrunit cvorumul prevazut la art. 115, administratorii vor cere instantei din raza teritoriala in care se afla sediul societatii numirea unui expert, care va verifica pierderea din capitalul social. Instanta, pe baza expertizei, constatand pierderea prevazuta la alin. (1) sau (2), va da o incheiere, autorizand administratorii sa convoace adunarea generala, care va putea sa hotarasca limitarea capitalului la suma ramasa sau dizolvarea societatii, cu orice numar de actionari prezenti.

————–

Alin. (1) al art. 153 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.

 

Sectiunea a IV-a

Auditul financiar, auditul intern si cenzorii

————–

Titlul sectiunii a 4-a a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 154*)

(1) Societatea pe actiuni va avea trei cenzori si tot atatia supleanti, daca prin actul constitutiv nu se prevede un numar mai mare. In toate cazurile, numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.

(2) Cenzorii se aleg la inceput de adunarea constitutiva. Durata mandatului lor este de 3 ani si pot fi realesi.

(3) Cenzorii trebuie sa-si exercite personal mandatul lor.

(4) Cel putin unul dintre ei trebuie sa fie contabil autorizat in conditiile legii sau expert contabil.

(5) Abrogat.

(6) Abrogat.

(7) Cenzorii sunt obligati sa depuna, in termenul prevazut la art. 137 alin. (3), a treia parte din garantia ceruta pentru administratori. Sunt exceptati de la aceasta obligatie cenzorii experti contabili sau contabili autorizati, daca fac dovada incheierii asigurarii de raspundere civila profesionala.

————–

Alin. (5) si (6) ale art. 154 au fost abrogate de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.

Alin. (7) al art. 154 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 155*)

(1) Situatiile financiare ale societatilor comerciale, care intra sub incidenta reglementarilor contabile armonizate cu directivele europene si standardele internationale de contabilitate, vor fi auditate de catre auditori financiari, persoane fizice sau persoane juridice, in conditiile prevazute de lege.

(2) Societatile comerciale ale caror situatii financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului financiar vor organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania in acest scop.

(3) La societatile comerciale ale caror situatii financiare anuale nu sunt supuse, potrivit legii, auditului financiar adunarea generala ordinara a actionarilor va hotari contractarea auditului financiar sau numirea cenzorilor, dupa caz.

————–ART. 155 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 156*)

(1) Cenzorii pot fi actionari, cu exceptia cenzorului expert contabil sau contabil autorizat, care poate fi tert ce exercita profesia individual ori in forme asociative.”

(2) Nu pot fi cenzori, iar daca au fost alesi, decad din mandatul lor:

a) rudele sau afinii pana la al patrulea grad inclusiv sau sotii administratorilor;

b) persoanele care primesc sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societate sau ai caror angajatori sunt in raporturi contractuale sau se afla in concurenta cu aceasta;

c) persoanele carora le este interzisa functia de administrator conform prevederilor art. 135.

d) persoanele care, pe durata exercitarii atributiilor conferite de aceasta calitate, au atributii de control in cadrul Ministerului Finantelor Publice sau al altor institutii publice, cu exceptia situatiilor prevazute expres de lege.

(3) Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa, determinata prin actul constitutiv sau de adunarea generala care i-a numit.

—————-

Alin. (1) al art. 156 a fost modificat de LEGEA nr. 127 din 21 iulie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 25 iulie 2000.

Lit. b) a alin. (2) al art. 156 a fost modificata de LEGEA nr. 127 din 21 iulie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 25 iulie 2000.

Lit. d) a alin. (2) al art. 156 a fost introdusa prin LEGEA nr. 127 din 21 iulie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 25 iulie 2000.

Litera d) a alin. (2) al art. 156 a fost modificata de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 157*)

(1) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, supleantul cel mai in varsta il inlocuieste.

(2) Daca, in acest mod, numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi numesc alte persoane in locurile vacante, pana la intrunirea celei mai apropiate adunari generale.

(3) In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, administratorii vor convoca de urgenta adunarea generala, care va proceda la numirea altor cenzori.

ART. 158*)

(1) Cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

(2) Despre toate acestea, precum si asupra propunerilor pe care le vor considera necesare cu privire la situatiile financiare si repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta adunarii generale un raport amanuntit.

(3) Adunarea generala poate aproba situatiile financiare anuale numai daca acestea sunt insotite de raportul cenzorilor sau, dupa caz, al auditorilor financiari.

(4) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:

a) sa faca, in fiecare luna si pe neasteptate, inspectii casei si sa verifice existenta titlurilor sau valorilor ce sunt proprietatea societatii sau au fost primite in gaj, cautiune ori depozit;

b) sa convoace adunarea ordinara sau extraordinara, cand n-a fost convocata de administratori;

c) sa ia parte la adunarile ordinare si extraordinare, putand face sa se insereze in ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;

d) sa constate regulata depunere a garantiei din partea administratorilor;

e) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale actului constitutiv sa fie indeplinite de administratori si lichidatori.

(5) Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale.

—————

Alin. (1)-(3) ale art. 158 au fost modificate de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 159*)

(1) Cenzorii au dreptul sa obtina in fiecare luna de la administratori o situatie despre mersul operatiunilor.

(2) Cenzorii iau parte la adunarile administratorilor, fara drept de vot.

(3) Este interzis cenzorilor sa comunice actionarilor in particular sau tertilor datele referitoare la operatiunile societatii, constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor.

ART. 160*)

(1) Pentru indeplinirea obligatiei prevazute la art. 158 alin. (2), cenzorii vor delibera impreuna; ei insa vor putea face, in caz de neintelegere, rapoarte separate, care vor trebui sa fie prezentate adunarii generale.

(2) Pentru celelalte obligatii impuse de lege, cenzorii vor putea lucra separat.

(3) Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile lor, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.

ART. 161*)

(1) Intinderea si efectele raspunderii cenzorilor sunt determinate de regulile mandatului.

(2) Revocarea lor se va putea face numai de adunarea generala, cu votul cerut la adunarile extraordinare.

(3) Dispozitiile art. 73, 142 si 150 se aplica si cenzorilor.

——————-

*) NOTA:

ORDONANTA DE URGENTA nr. 75 din 1 iunie 1999 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 4 iunie 1999 prevede in art. 40 si art. 43 urmatoarele:ART. 40: „Categoriile de societati comerciale ale caror conturi anuale vor fi auditate potrivit regulilor prezentei ordonante de urgenta se stabilesc de Ministerul Finantelor Publice, in acord cu cerintele directivelor Uniunii Europene in domeniu, cu Programul de dezvoltare a sistemului contabil din Romania si cu legislatia in vigoare.”ART. 43: „(…) Prevederile art. 154-161 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998, referitoare la cenzori, nu se aplica societatilor comerciale care intra sub incidenta prevederilor art. 40 din prezenta ordonanta de urgenta.”

 

Sectiunea a V-a

Despre emiterea de obligatiuni

ART. 162

(1) Abrogat.

(2) Valoarea nominala a unei obligatiuni nu poate fi mai mica de 25.000 lei.

(3) Obligatiunile din aceeasi emisiune trebuie sa fie de o valoare egala si acorda posesorilor lor drepturi egale.

(4) Obligatiunile pot fi emise in forma materiala, pe suport hartie, sau in forma dematerializata, prin inscriere in cont.

————–

Alin. (1) al art. 162 a fost abrogat de LEGEA nr. 297 din 28 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 29 iunie 2004

.

ART. 163

Pentru a proceda la emiterea de obligatiuni prin oferta publica, definita ca atare prin Legea nr. 52/1994*), administratorii vor publica un prospect de emisiune, care va cuprinde:

a) denumirea, obiectul de activitate, sediul si durata societatii;

b) capitalul social si rezervele;

c) data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a incheierii de inmatriculare si modificarile ce s-au adus actului constitutiv;

d) situatia patrimoniului social dupa ultimul bilant contabil aprobat;

e) categoriile de actiuni emise de societate;

f) suma totala a obligatiunilor care au fost emise anterior si a celor care urmeaza a fi emise, modul de rambursare, valoarea nominala a obligatiunilor, dobanda lor, indicarea daca sunt nominative sau la purtator, precum si indicarea daca sunt convertibile dintr-o categorie in alta, ori in actiuni;

g) sarcinile ce greveaza imobilele societatii;

h) data la care a fost publicata hotararea adunarii generale extraordinare care a aprobat emiterea de obligatiuni.

—————-

*) Legea nr. 52/1994 a fost abrogata de ORDONANTA DE URGENTA nr. 28 din 13 martie 2002**) publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 9 aprilie 2002.

**) ORDONANTA DE URGENTA nr. 28 din 13 martie 2002 a fost abrogata de LEGEA nr. 297 din 28 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 29 iunie 2004

.

ART. 164

In cazul in care obligatiunile fac obiectul unei oferte publice definite ca atare de Legea nr. 52/1994*), emiterea si tranzactionarea lor sunt supuse acelei legi.

—————-

*) Legea nr. 52/1994 a fost abrogata de ORDONANTA DE URGENTA nr. 28 din 13 martie 2002**) publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 9 aprilie 2002.

**) ORDONANTA DE URGENTA nr. 28 din 13 martie 2002 a fost abrogata de LEGEA nr. 297 din 28 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 29 iunie 2004

.

ART. 165

(1) Subscriptia obligatiunilor va fi facuta pe exemplarele prospectului de emisiune.

(2) Valoarea obligatiunilor subscrise trebuie sa fie integral varsata.

(3) Titlurile obligatiunilor trebuie sa cuprinda datele aratate la art. 163, numarul de ordine si tabloul platilor in capital si dobanzi.

(4) Titlurile vor fi semnate in conformitate cu dispozitiile art. 93 alin. (4).

(5) Valoarea nominala a obligatiunilor convertibile in actiuni va trebui sa fie egala cu cea a actiunilor.

ART. 166

(1) Detinatorii de obligatiuni se pot intruni in adunarea generala, pentru a delibera asupra intereselor lor.

(2) Adunarea va fi convocata pe cheltuiala societatii care a emis obligatiunile, la cererea unui numar de detinatori care sa reprezinte a patra parte din titlurile emise si nerambursate sau, dupa numirea reprezentantilor detinatorilor de obligatiuni, la cererea acestora.

(3) Dispozitiile prevazute pentru adunarea ordinara a actionarilor se aplica si adunarii detinatorilor de obligatiuni, in ce priveste formele, conditiile, termenele convocarii, depunerea titlurilor si votarea.

(4) Societatea emitenta nu poate participa la deliberarile adunarii detinatorilor de obligatiuni, in baza obligatiunilor pe care le poseda.

(5) Detinatorii de obligatiuni vor putea fi reprezentati prin mandatari, altii decat administratorii, cenzorii sau functionarii societatii.

ART. 167

(1) Adunarea detinatorilor de obligatiuni legal constituita poate:

a) sa numeasca un reprezentant al detinatorilor de obligatiuni si unul sau mai multi supleanti, cu dreptul de a-i reprezenta fata de societate si in justitie, fixandu-le remuneratia; acestia nu pot lua parte la administrarea societatii, dar vor putea asista la adunarile sale generale;

b) sa indeplineasca toate actele de supraveghere si de aparare a intereselor lor comune sau sa autorizeze un reprezentant cu indeplinirea lor;

c) sa constituie un fond, care va putea fi luat din dobanzile cuvenite detinatorilor de obligatiuni, pentru a face fata cheltuielilor necesare apararii drepturilor lor, stabilind, in acelasi timp, regulile pentru gestiunea acestui fond;

d) sa se opuna la orice modificare a actului constitutiv sau a conditiilor imprumutului, prin care s-ar putea aduce o atingere drepturilor detinatorilor de obligatiuni;

e) sa se pronunte asupra emiterii de noi obligatiuni.

(2) Hotararile adunarii vor fi aduse la cunostinta societatii, in termen de cel mult 3 zile de la adoptarea lor.ART. 168

Pentru validitatea deliberarilor prevazute la art. 167 alin. (1) lit. a), b) si c), hotararea se ia cu o majoritate reprezentand cel putin o treime din titlurile emise si nerambursate; in celelalte cazuri este necesara prezenta in adunare a detinatorilor reprezentand cel putin doua treimi din titlurile nerambursate si votul favorabil a cel putin patru cincimi din titlurile reprezentate la adunare.ART. 169

(1) Hotararile luate de adunarea detinatorilor de obligatiuni sunt obligatorii si pentru detinatorii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

(2) Hotararile adunarii detinatorilor de obligatiuni pot fi atacate in justitie de catre detinatorii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal al sedintei, in termenul si cu efectele aratate in art. 131 si 132.ART. 170

Actiunea in justitie a detinatorului de obligatiuni impotriva societatii nu este admisibila daca are acelasi obiect cu al actiunii intentate de reprezentantul detinatorilor de obligatiuni sau este contrara unei hotarari a adunarii detinatorilor de obligatiuni.ART. 171

(1) Obligatiunile se ramburseaza de societatea emitenta la scadenta.

(2) Inainte de scadenta, obligatiunile din aceeasi emisiune si cu aceeasi valoare pot fi rambursate, prin tragere la sorti, la o suma superioara valorii lor nominale, stabilita de societate si anuntata public cu cel putin 15 zile inainte de data tragerii la sorti.

(3) Obligatiunile convertibile pot fi preschimbate in actiuni ale societatii emitente, in conditiile stabilite in prospectul de oferta publica.

 

Sectiunea a VI-a

Despre registrele societatii si despre situatiile financiare anuale

—————

Titlul sectiunii a 6-a a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 172

(1) In afara de evidentele prevazute de lege, societatile pe actiuni trebuie sa tina:

a) un registru al actionarilor care sa arate, dupa caz, numele si prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor cu actiuni nominative, precum si varsamintele facute in contul actiunilor. Evidenta valorilor mobiliare emise de o societate detinuta public, tranzactionate pe o piata reglementata, va fi tinuta de o societate de registru autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2002**), aprobata si modificata prin Legea nr. 525/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) un registru al sedintelor si deliberarilor adunarilor generale;

c) un registru al sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie;

d) un registru al sedintelor si deliberarilor comitetului de directie;

e) un registru al deliberarilor si constatarilor facute de cenzori in exercitarea mandatului lor;

f) un registru al obligatiunilor, care sa arate totalul obligatiunilor emise si al celor rambursate, precum si numele si prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul titularilor, cand ele sunt nominative. Evidenta obligatiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata organizata va fi tinuta conform Legii nr. 52/1994*).

(2) Registrele prevazute la alin. (1) lit. a), b), c) si f) vor fi tinute prin grija consiliului de administratie, cel prevazut la lit. d), prin grija comitetului de directie, iar cel prevazut la lit. e), prin grija cenzorilor.

————–

*) Legea nr. 52/1994 a fost abrogata de ORDONANTA DE URGENTA nr. 28 din 13 martie 2002**) publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 9 aprilie 2002.

**) ORDONANTA DE URGENTA nr. 28 din 13 martie 2002 a fost abrogata de LEGEA nr. 297 din 28 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 29 iunie 2004.

————–

Litera a) a alin. (1) al art. 172 a fost modificata de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 173

(1) Administratorii sau, dupa caz, societatile de registru independent au obligatia sa puna la dispozitia actionarilor si a oricaror alti solicitanti registrele prevazute la art. 172 alin. (1) lit. a) si sa elibereze la cerere, pe cheltuiala acestora, extrase de pe ele.

(2) De asemenea, sunt obligati sa puna la dispozitia actionarilor si a detinatorilor de obligatiuni, in aceleasi conditii, registrele prevazute la art. 172 alin. (1) lit. b) si f).

————–ART. 173 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 174

Registrul actionarilor si registrul obligatiunilor se pot tine manual sau in sistem computerizat.ART. 175

(1) Societatea comerciala poate contracta cu o societate de registru independent privat tinerea registrului actionarilor in sistem computerizat si efectuarea inregistrarilor si a altor operatiuni legate de acest registru.

(2) Dispozitiile alineatului precedent sunt aplicabile, in mod corespunzator, si in ceea ce priveste registrul obligatiunilor.

(3) Tinerea registrului actionarilor si/sau a registrului obligatiunilor de catre o societate de registru independent autorizat este obligatorie in cazurile prevazute de lege.

(4) In cazul in care registrul actionarilor este tinut de catre o societate de registru independent autorizata, este obligatorie mentionarea in registrul comertului a firmei si a sediului acesteia, precum si a oricaror modificari intervenite cu privire la aceste elemente de identificare.

————–

Alin. (4) al art. 175 a fost introdus de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 176

Administratorii trebuie sa prezinte cenzorilor sau auditorilor financiari, cu cel putin o luna inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale, situatia financiara anuala pentru exercitiul financiar precedent, insotita de raportul lor si de documentele justificative.

————–ART. 176 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 177

(1) Situatiile financiare anuale se vor intocmi in conditiile prevazute de lege.

(2) Situatiile financiare anuale ale societatilor comerciale vor fi verificate sau auditate, potrivit legii.

————–ART. 177 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 178

(1) Din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

(2) Daca fondul de rezerva, dupa constituire, s-a micsorat din orice cauza, va fi completat, cu respectarea prevederilor alin. (1).

(3) De asemenea, se include in fondul de rezerva, chiar daca acesta a atins suma prevazuta la alin. (1), excedentul obtinut prin vanzarea actiunilor la un curs mai mare decat valoarea lor nominala, daca acest excedent nu este intrebuintat la plata cheltuielilor de emisiune sau destinat amortizarilor.

(4) Fondatorii vor participa la profit, daca acest lucru este prevazut in actul constitutiv ori, in lipsa unor asemenea prevederi, a fost aprobat de adunarea generala extraordinara.

(5) In toate cazurile, conditiile participarii se vor stabili de adunarea generala, pentru fiecare exercitiu financiar.

————–

Alin. (1) si (4) ale art. 178 au fost modificate de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 179

(1) Situatiile financiare anuale impreuna cu rapoartele administratorilor, cenzorilor sau ale auditorilor financiari vor ramane depuse la sediul societatii si la cel al sucursalelor, in cele 15 zile care preceda intrunirea adunarii generale, pentru a fi consultate de actionari.

(2) Actionarii vor putea cere consiliului de administratie, pe cheltuiala lor, copii de pe situatiile financiare anuale si de pe celelalte rapoarte prevazute la alin. (1).

————–ART. 179 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 180

(1) Abrogat.

(2) Administratorii sunt obligati ca, in termen de 15 zile de la data adunarii generale, sa depuna o copie de pe situatiile financiare anuale, insotite de raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, precum si de procesul-verbal al adunarii generale, la oficiul registrului comertului, precum si la Ministerul Finantelor Publice, in conditiile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

(3) Un anunt prin care se confirma depunerea acestor acte va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii si prin grija oficiului registrului comertului, pentru societatile comerciale care au o cifra anuala de afaceri de peste 100 miliarde lei.

————-

Alin. (1) al art. 180 a fost abrogat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.

Alin. (2) al art. 180 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 181

Aprobarea situatiilor financiare anuale de catre adunarea generala nu impiedica exercitarea actiunii in raspundere impotriva administratorilor, directorilor, cenzorilor sau auditorilor financiari.

————-ART. 181 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.

 

CAP. 5

Societatile in comandita pe actiuni

ART. 182

Societatea in comandita pe actiuni este reglementata de dispozitiile referitoare la societatile pe actiuni, cu exceptia dispozitiilor prezentului capitol.ART. 183

(1) Administrarea societatii este incredintata unuia sau mai multor asociati comanditati.

(2) Asociatilor comanditati li se vor aplica dispozitiile prevazute la art. 80-83, iar asociatilor comanditari cele din art. 89 si 90.

ART. 184

(1) In societatea in comandita pe actiuni, administratorii vor putea fi revocati de adunarea generala a actionarilor, printr-o hotarare luata cu majoritatea stabilita pentru adunarile extraordinare.

(2) Adunarea generala, cu aceeasi majoritate si cu respectarea art. 135, alege alta persoana in locul administratorului revocat, decedat sau care a incetat exercitarea mandatului sau.

(3) Numirea trebuie aprobata si de ceilalti administratori, daca sunt mai multi.

(4) Noul administrator devine asociat comanditat.

(5) Administratorul revocat ramane raspunzator nelimitat fata de terti pentru obligatiile pe care le-a contractat in timpul administratiei sale, putand insa exercita actiune in regres impotriva societatii.

ART. 185

Asociatii comanditati, care sunt administratori, nu pot lua parte la deliberarile adunarilor generale pentru alegerea cenzorilor, chiar daca poseda actiuni ale societatii.

 

CAP. 6

Societatile cu raspundere limitata

ART. 186

(1) Hotararile asociatilor se iau in adunarea generala.

(2) Prin actul constitutiv se va putea stabili ca votarea se poate face si prin corespondenta.

ART. 187

(1) Adunarea generala decide prin votul reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale, in afara de cazul cand in actul constitutiv se prevede altfel.

(2) Pentru hotararile avand ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor asociatilor, in afara de cazul cand legea sau actul constitutiv prevede altfel.

————-

Alin. (1) al art. 187 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 188

(1) Fiecare parte sociala da drept la un vot.

(2) Un asociat nu poate exercita dreptul sau de vot in deliberarile adunarilor asociatilor referitoare la aporturile sale in natura sau la actele juridice incheiate intre el si societate.

(3) Daca adunarea legal constituita nu poate lua o hotarare valabila din cauza neintrunirii majoritatii cerute, adunarea convocata din nou poate decide asupra ordinii de zi, oricare ar fi numarul de asociati si partea din capitalul social reprezentata de asociatii prezenti.

ART. 189

(1) Adunarea asociatilor are urmatoarele obligatii principale:

a) sa aprobe situatia financiara anuala si sa stabileasca repartizarea profitului net;

b) sa ii desemneze pe administratori si cenzori, sa ii revoce si sa le dea descarcare de activitatea lor, precum si sa decida contractarea auditului financiar, atunci cand acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii;

c) sa decida urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii, desemnand si persoana insarcinata sa o exercite;

d) sa modifice actul constitutiv.

(2) In acest din urma caz, daca in actul constitutiv se prevede dreptul de retragere a asociatului pentru ca nu este de acord cu modificarile aduse acestuia, se aplica dispozitiile art. 219 si 220.

————–

Literele a) si b) ale alin. (1) al art. 189 au fost modificate de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 190

(1) Administratorii sunt obligati sa convoace adunarea asociatilor la sediul social, cel putin o data pe an sau de cate ori este necesar.

(2) Un asociat sau un numar de asociati, ce reprezinta cel putin o patrime din capitalul social, vor putea cere convocarea adunarii generale, aratand scopul acestei convocari.

(3) Convocarea adunarii se va face in forma prevazuta in actul constitutiv, iar lipsa unei dispozitii speciale, prin scrisoare recomandata, cu cel putin 10 zile inainte de ziua fixata pentru tinerea acesteia, aratandu-se ordinea de zi.

ART. 191

Dispozitiile prevazute pentru societatile pe actiuni, in ce priveste dreptul de a ataca hotararile adunarii generale, se aplica si societatilor cu raspundere limitata, termenul de 15 zile prevazut la art. 131 alin. (2) urmand sa curga de la data la care asociatul a luat cunostinta de hotararea adunarii generale pe care o ataca.

————–ART. 191 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 192

(1) Societatea este administrata de unul sau mai multi administratori, asociati sau neasociati, numiti prin actul constitutiv sau de adunarea generala.

(2) Administratorii nu pot primi, fara autorizarea adunarii asociatilor, mandatul de administrator in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici sa faca acelasi fel de comert ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sanctiunea revocarii si raspunderii pentru daune.

(3) Dispozitiile art. 75, 76, 77 alin. (1) si 79 se aplica si societatilor cu raspundere limitata.

————–

Alin. (3) al art. 192 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 193

(1) Societatea trebuie sa tina, prin grija administratorilor, un registru al asociatilor, in care se vor inscrie, dupa caz, numele si prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecarui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul partilor sociale sau orice alta modificare privitoare la acestea.

(2) Administratorii raspund personal si solidar pentru orice dauna pricinuita prin nerespectarea prevederilor de la alin. (1).

(3) Registrul poate fi cercetat de asociati si creditori.

ART. 194

(1) Dispozitiile art. 155 alin. (1) si (2) se vor aplica in mod corespunzator.

(2) La societatile comerciale care nu se incadreaza in prevederile art. 155 alin. (1) adunarea asociatilor poate numi unul sau mai multi cenzori.

(3) Daca numarul asociatilor trece de 15, numirea cenzorilor este obligatorie.

(4) Dispozitiile prevazute pentru cenzorii societatilor pe actiuni se aplica si cenzorilor din societatile cu raspundere limitata.

(5) In lipsa de cenzori, fiecare dintre asociati, care nu este administrator al societatii, va exercita dreptul de control pe care asociatii il au in societatile in nume colectiv.

————–ART. 194 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 195

Societatea cu raspundere limitata nu poate emite obligatiuni.ART. 196

(1) Situatiile financiare vor fi intocmite dupa normele prevazute pentru societatea pe actiuni. Dupa aprobarea de catre adunarea generala a asociatilor, ele vor fi depuse de administratori la directiile generale ale finantelor publice competente, in termenele prevazute de lege. Un exemplar al situatiei financiare anuale va fi depus la oficiul registrului comertului. Acesta va face anuntul prevazut la art. 180 alin. (3).

(2) Dispozitiile prevazute pentru fondurile de rezerva la societatea pe actiuni, ca si acelea privitoare la reducerea capitalului social, se aplica si societatilor cu raspundere limitata.

————-

Alin. (1) al art. 196 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 197

(1) Partile sociale pot fi transmise intre asociati.

(2) Transmiterea catre persoane din afara societatii este permisa numai daca a fost aprobata de asociati reprezentand cel putin trei patrimi din capitalul social.

(3) In cazul dobandirii unei parti sociale prin succesiune, prevederile alin. (2) nu sunt aplicabile daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel; in acest din urma caz, societatea este obligata la plata partii sociale catre succesori, conform ultimului bilant contabil aprobat.

(4) In cazul in care s-ar depasi maximul legal de asociati din cauza numarului succesorilor, acestia vor fi obligati sa desemneze un numar de titulari ce nu va depasi maximul legal.

ART. 198

(1) Transmiterea partilor sociale trebuie inscrisa in registrul comertului si in registrul de asociati al societatii.

(2) Transmiterea are efect fata de terti numai din momentul inscrierii ei in registrul comertului.

 

TITLUL IV

Modificarea actului constitutiv

 

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 199

(1) Actul constitutiv poate fi modificat prin hotararea adunarii generale adoptata in conditiile legii sau printr-un act aditional la actul constitutiv sau prin hotararea instantei judecatoresti, in conditiile art. 218 alin. (21) si art. 221 alin. (11).

(11) Forma autentica a actului modificator adoptat de asociati este obligatorie atunci cand are ca obiect:

a) majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport in natura a unui teren;

b) modificarea formei juridice a societatii intr-o societate in nume colectiv sau in comandita simpla;

c) majorarea capitalului social prin subscriptie publica.

(12) Dispozitiile art. 16 se aplica si in cazul schimbarii denumirii ori in cel al continuarii societatii cu raspundere limitata cu asociat unic.

(2) Actul modificator, cuprinzand trimiterile la textele modificate ale actului constitutiv, se inregistreaza in registrul comertului pe baza incheierii judecatorului delegat, cu exceptia cazului prevazut de art. 218 alin. (21) si art. 221 alin. (11), cand inregistrarea se va face pe baza hotararii irevocabile de excludere.

(3) Dupa inregistrarea in registrul comertului, actul modificator se trimite, din oficiu, Monitorului Oficial al Romaniei, spre publicare in Partea a IV-a, de catre registrul comertului, pe cheltuiala societatii.

(4) Actul modificator al actului constitutiv al unei societati in nume colectiv sau in comandita simpla, in forma autentica, se depune la oficiul registrului comertului si se mentioneaza in acest registru, fara a fi obligatorie publicarea lui in Monitorul Oficial al Romaniei.

(5) Daca se aduc mai multe modificari actului constitutiv, fie concomitent fie succesiv, acesta va fi actualizat cu toate modificarile la zi si, in aceasta forma, va fi depus la oficiul registrului comertului.

(6) In forma actualizata potrivit alineatului precedent, se pot omite numele sau denumirea si celelalte date de identificare ale fondatorilor si ale primilor membri ai organelor societatii.

(7) Omisiunea este permisa numai daca au trecut cel putin 5 ani de la data inmatricularii societatii si numai daca actul constitutiv nu prevede altfel.

————–

Alin. (1) al art. 199 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.

Alin. (11) si (12) ale art. 199 au fost introduse de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.

Alin. (2) si (3) ale art. 199 au fost modificate de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 200

Schimbarea formei societatii, prelungirea duratei ei sau alte modificari ale actului constitutiv al societatii nu atrag crearea unei persoane juridice noi.ART. 201

(1) Creditorii particulari ai asociatilor dintr-o societate in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata pot face opozitie, in conditiile art. 62, impotriva hotararii adunarii asociatilor de prelungire a duratei societatii peste termenul fixat initial, daca au drepturi stabilite printr-un titlu executoriu anterior hotararii.

(2) Cand opozitia a fost admisa, asociatii trebuie sa decida, in termen de o luna de la data la care hotararea a devenit irevocabila, daca inteleg sa renunte la prelungire sau sa excluda din societate pe asociatul debitor al oponentului.

(3) In acest din urma caz, drepturile cuvenite asociatului debitor vor fi calculate pe baza ultimului bilant contabil aprobat.

 

CAP. 2

Reducerea sau majorarea capitalului social

ART. 202

(1) Capitalul social poate fi redus prin:

a) micsorarea numarului de actiuni sau parti sociale;

b) reducerea valorii nominale a actiunilor sau a partilor sociale;

c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor.

(2) Capitalul social mai poate fi redus, atunci cand reducerea nu este motivata de pierderi, prin:

a) scutirea totala sau partiala a asociatilor de varsamintele datorate;

b) restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi, proportionala cu reducerea capitalului social si calculata egal pentru fiecare actiune sau parte sociala;

c) alte procedee prevazute de lege.

ART. 203

(1) Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.

(2) Hotararea va trebui sa respecte minimul de capital social, atunci cand legea il fixeaza, sa arate motivele pentru care se face reducerea si procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

(3) Orice creditor al societatii, a carui creanta este constatata printr-un titlu anterior publicarii hotararii, poate face opozitie in conditiile art. 62.

(4) Creditorii chirografari ale caror creante sunt constatate prin titluri anterioare publicarii hotararii pot sa obtina, pe calea opozitiei, exigibilitatea anticipata a creantelor lor la data expirarii termenului de doua luni prevazut de alin. (1), in afara de cazul in care societatea a oferit garantii reale sau personale acceptate de creditori.

————–

Alin. (3) al art. 203 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.

Alin. (4) al art. 203 a fost introdus de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 204

Cand societatea a emis obligatiuni, nu se va putea proceda la reducerea capitalului social prin restituiri facute actionarilor din sumele rambursate in contul actiunilor, decat in proportie cu valoarea obligatiunilor rambursate.ART. 205

(1) Capitalul social se poate mari prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura.

(2) De asemenea, actiunile noi sunt liberate prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia.

(3) Diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse in rezerve, fara a majora capitalul social.

(4) Marirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor poate fi hotarata numai cu votul tuturor actionarilor, in afara de cazul cand este realizata prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

————–

Alin. (3) al art. 205 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 206

Hotararea adunarii generale extraordinare pentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.ART. 207

(1) Societatea pe actiuni isi va putea majora capitalul social, cu respectarea dispozitiilor prevazute pentru constituirea societatii.

(2) In caz desubscriptie publica, prospectul de emisiune, purtand semnaturile autentice a doi dintre administratori, va fi depus la registrul comertului pentru indeplinirea formalitatilor prevazute la art. 17 si va cuprinde:

a) data si numarul inmatricularii societatii in registrul comertului;

b) denumirea si sediul societatii;

c) capitalul social subscris si varsat;

d) numele si prenumele administratorilor, cenzorilor si domiciliul lor;

e) ultima situatie financiara aprobata, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari;

f) dividendele platite in ultimii 5 ani sau de la constituire, daca, de la aceasta data, au trecut mai putin de 5 ani;

g) obligatiunile emise de societate;

h) hotararea adunarii generale privitoare la noua emisiune de actiuni, valoarea totala a acestora, numarul si valoarea lor nominala, felul lor, relatii privitoare la aporturi, altele decat in numerar, si avantajele acordate acestora, precum si data de la care se vor plati dividendele.

(3) Acceptantul va putea invoca nulitatea prospectului de emisiune ce nu cuprinde toate mentiunile aratate, daca nu a exercitat in nici un mod drepturile si obligatiile sale de actionar.

————–

Litera e) a alin. (2) al art. 207 a fost modificata de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 208

Majorarea capitalului social al unei societati prin oferta publica de valori mobiliare, definita ca atare prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2002*), aprobata si modificata prin Legea nr. 525/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, este supusa acelui act normativ.

————–ART. 208 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.

*) ORDONANTA DE URGENTA nr. 28 din 13 martie 2002 a fost abrogata de LEGEA nr. 297 din 28 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 29 iunie 2004

.

ART. 209

In caz de majorare a capitalului social, prin oferta publica, administratorii sunt solidar raspunzatori de exactitatea celor aratate in prospectul de emisiune, in publicatiile facute de societate sau in cererile adresate oficiului registrului comertului, in vederea majorarii capitalului social.ART. 210

(1) Daca majorarea capitalului social se face prin aporturi in natura, adunarea generala extraordinara, care a hotarat aceasta, va numi unul sau mai multi experti pentru evaluarea acestor aporturi.

(2) Aporturi in creante nu sunt admise.

(3) Dupa depunerea raportului de expertiza, adunarea generala extraordinara convocata din nou, avand in vedere concluziile expertilor, poate hotari majorarea capitalului social.

(4) Hotararea adunarii generale trebuie sa cuprinda descrierea aporturilor in natura, numele persoanelor ce le efectueaza si numarul actiunilor ce se vor emite in schimb.

ART. 211

(1) Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere in primul rand actionarilor existenti, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda, acestia putandu-si exercita dreptul de preferinta numai in interiorul termenului hotarat de adunarea generala, daca actul constitutiv nu prevede alt termen. Dupa expirarea acestui termen, actiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului.

(2) Operatiunea de majorare a capitalului social efectuata fara acordarea dreptului de preferinta catre actionarii existenti, prevazuta la alin. (1), este lovita de nulitate absoluta.

————–ART. 211 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 212

(1) Adunarea generala va putea, pentru motive temeinice, sa ridice actionarilor dreptul de subscriere a noilor actiuni, in total sau in parte.

(2) Convocarea va trebui sa cuprinda, in acest caz, motivele majorarii capitalului social, persoanele carora urmeaza a li se atribui noile actiuni, numarul de actiuni atribuit fiecareia dintre ele, valoarea de emisiune a actiunilor si bazele fixarii acesteia.

(3) Pentru luarea hotararii este necesara prezenta a trei patrimi din numarul titularilor capitalului social si votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social.ART. 213

Dreptul de preferinta inceteaza, daca noile actiuni reprezinta aporturi in natura.ART. 214

Hotararea adunarii generale privind majorarea capitalului social are efect numai in masura in care a fost adusa la indeplinire in termen de un an de la data sa.ART. 215

(1) Actiunile emise in schimbul aporturilor in numerar vor trebui platite, la data subscrierii, in proportie de cel putin 30% din valoarea lor nominala si, integral, in termen de cel mult 3 ani de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, a hotararii adunarii generale.

(2) In acelasi termen vor trebui platite actiunile emise in schimbul aporturilor in natura.

(3) Cand s-a prevazut o prima de emisiune, aceasta trebuie integral platita la data subscrierii.

(4) Dispozitiile art. 98 alin. (3) si ale art. 100 raman aplicabile.

ART. 216

Societatea cu raspundere limitata isi va majora capitalul social, cu respectarea dispozitiilor privitoare la constituirea acestei societati.

 

TITLUL V

Excluderea si retragerea asociatilor

ART. 217

(1) Poate fi exclus din societatea in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata:

a) asociatul care, pus in intarziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;

b) asociatul cu raspundere nelimitata in starea de faliment sau care a devenit legalmente incapabil;

c) asociatul cu raspundere nelimitata care se amesteca fara drept in administratie ori contravine dispozitiilor art. 80 si 82;

d) asociatul administrator care comite frauda in dauna societatii sau se serveste de semnatura sociala sau de capitalul social in folosul lui sau al altora.

(2) Dispozitiile acestui articol se aplica si comanditatilor in societatea in comandita pe actiuni.

ART. 218

(1) Excluderea se pronunta prin hotarare judecatoreasca la cererea societatii sau a oricarui asociat.

(2) Cand excluderea se cere de catre un asociat, se va cita societatea si asociatul parat.

(21) Ca urmare a excluderii, instanta judecatoreasca va dispune, prin aceeasi hotarare, si cu privire la structura participarii la capitalul social a celorlalti asociati.

(3) Hotararea irevocabila de excludere se va depune, in termen de 15 zile, la oficiul registrului comertului pentru a fi inscrisa, iar dispozitivul hotararii se va publica la cererea societatii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

————–

Alin. (21) al art. 218 a fost introdus de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.

Alin. (3) al art. 218 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 219

(1) Asociatul exclus raspunde de pierderi si are dreptul la beneficii pana in ziua excluderii sale, insa nu va putea cere lichidarea lor pana ce acestea nu sunt repartizate conform prevederilor actului constitutiv.

(2) Asociatul exclus nu are dreptul la o parte proportionala din patrimoniul social, ci numai la o suma de bani care sa reprezinte valoarea acesteia.

ART. 220

(1) Asociatul exclus ramane obligat fata de terti pentru operatiunile facute de societate, pana in ziua ramanerii definitive a hotararii de excludere.

(2) Daca, in momentul excluderii, sunt operatiuni in curs de executare, asociatul este obligat sa suporte consecintele si nu-si va putea retrage partea ce i se cuvine decat dupa terminarea acelor operatiuni.

ART. 221

(1) Asociatul in societatea in nume colectiv, in comandita simpla sau in societatea cu raspundere limitata se poate retrage din societate:

a) in cazurile prevazute in actul constitutiv;

b) cu acordul tuturor celorlalti asociati;

c) in lipsa unor prevederi in actul constitutiv sau cand nu se realizeaza acordul unanim asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, in baza unei hotarari a tribunalului, supusa numai recursului, in termen de 15 zile de la comunicare.

(11) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. c), instanta judecatoreasca va dispune, prin aceeasi hotarare, si cu privire la structura participarii la capitalul social a celorlalti asociati.

(2) Drepturile asociatului retras, cuvenite pentru partile sale sociale, se stabilesc prin acordul asociatilor ori de un expert desemnat de acestia sau, in caz de neintelegere, de tribunal.

————–

Alin. (11) al art. 221 a fost introdus de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.

 

 

TITLUL VI

Dizolvarea, fuziunea si divizarea societatilor comerciale

 

CAP. 1

Dizolvarea societatilor

ART. 222

(1) Societatea se dizolva prin:

a) trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;

b) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia;

c) declararea nulitatii societatii;

d) hotararea adunarii generale;

e) hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii;

f) falimentul societatii;

g) alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.

(2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a), asociatii trebuie sa fie consultati de administratori, cu cel putin 3 luni inainte de expirarea duratei societatii, cu privire la eventuala prelungire a acesteia. In lipsa, la cererea oricaruia dintre asociati, tribunalul va putea dispune, prin incheiere, efectuarea consultarii, conform art. 119.

————–

Alin. (2) al art. 222 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 223

(1) Societatea pe actiuni se dizolva:

a) in cazul si in conditiile prevazute de art. 153;

b) cand capitalul social se reduce sub minimul legal;

c) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal.

(2) Societatea in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se dizolva in cazul si in conditiile prevazute de alin. (1) lit. a) si b).

(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) nu se aplica in cazul in care, in termen de 9 luni de la data constatarii pierderii sau reducerii capitalului social, acesta este reintregit sau este redus la suma ramasa ori la minimul legal sau cand societatea se transforma intr-o alta forma la care capitalul social existent corespunde.

(4) Dispozitiile alin. (1) lit. c) nu se aplica in cazul in care, in termen de 9 luni de la data constatarii reducerii numarului de actionari sub minimul legal, acest numar este completat.

————–

Alin. (2) al art. 223 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 224

(1) Societatile in nume colectiv sau cu raspundere limitata se dizolva prin falimentul, incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre asociati, cand, datorita acestor cauze, numarul asociatilor s-a redus la unul singur.

(2) Se excepteaza cazul cand in actul constitutiv exista clauza de continuare cu mostenitorii sau cand asociatul ramas hotaraste continuarea existentei societatii sub forma societatii cu raspundere limitata cu asociat unic.

(3) Dispozitiile alineatelor precedente se aplica si societatilor in comandita simpla sau in comandita pe actiuni, daca acele cauze privesc pe singurul asociat comanditat sau comanditar.

ART. 225

(1) In societatile in nume colectiv, daca un asociat decedeaza si daca nu exista conventie contrara, societatea trebuie sa plateasca partea ce se cuvine mostenitorilor, dupa ultimul bilant contabil aprobat, in termen de 3 luni de la notificarea decesului asociatului, daca asociatii ramasi nu prefera sa continue societatea cu mostenitorii care consimt la aceasta.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si societatilor in comandita simpla, in caz de deces al unuia dintre asociatii comanditati, in afara de cazul cand mostenitorii sai nu prefera sa ramana in societate in aceasta calitate.

(3) Mostenitorii raman raspunzatori, potrivit art. 219, pana la publicarea schimbarilor intervenite.

ART. 226

(1) in caz de dizolvare a societatii prin hotarare a asociatilor, acestia vor putea reveni, cu majoritatea ceruta pentru modificarea actului constitutiv, asupra hotararii luate, atat timp cat nu s-a facut nici o repartitie din activ.

(2) Noua hotarare se mentioneaza in registrul comertului, dupa care oficiul registrului comertului o va trimite Monitorului Oficial al Romaniei, spre publicare in Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii.

(3) Creditorii si orice parte interesata pot face opozitie la tribunal impotriva hotararii, in conditiile art. 62.

ART. 227

(1) Dizolvarea societatilor comerciale trebuie sa fie inscrisa in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, in afara de cazul prevazut la art. 222 alin. (1) lit. a).

(2) Inscrierea si publicarea se vor face conform art. 199, cand dizolvarea are loc in baza unei hotarari a adunarii generale, si in termen de 15 zile de la data la care hotararea judecatoreasca a devenit irevocabila, cand dizolvarea a fost pronuntata de justitie.

(3) In cazul prevazut la art. 222 alin. (1) lit. f), dizolvarea se pronunta de tribunalul investit cu procedura falimentului.

ART. 228

(1) Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Dizolvarea are loc fara lichidare, in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii sau in alte cazuri prevazute de lege.

(2) Din momentul dizolvarii, administratorii nu mai pot intreprinde noi operatiuni; in caz contrar, ei sunt personal si solidar raspunzatori pentru operatiunile pe care le-au intreprins.

(3) Interdictia prevazuta la alin. (2) se aplica din ziua expirarii termenului fixat pentru durata societatii ori de la data la care dizolvarea a fost hotarata de adunarea generala sau declarata prin sentinta judecatoreasca.

(4) Societatea isi pastreaza personalitatea juridica pentru operatiunile lichidarii, pana la terminarea acesteia.ART. 229

Dizolvarea societatii inainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa are efect fata de terti numai dupa trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.ART. 230

In societatile in nume colectiv, in comandita simpla si in cele cu raspundere limitata, asociatii pot hotari, o data cu dizolvarea, cu cvorumul si majoritatea prevazute pentru modificarea actului constitutiv, si modul de lichidare a societatii, atunci cand sunt de acord cu privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului societatii si cand asigura stingerea pasivului sau regularizarea lui in acord cu creditorii.ART. 231

(1) Dizolvarea unei societati cu raspundere limitata cu asociat unic atrage transmiterea universala a patrimoniului societatii catre asociatul unic, fara lichidare.

(2) Transmiterea patrimoniului are loc si societatea isi inceteaza existenta la urmatoarele date:

a) daca nu s-a facut opozitie, pe data expirarii termenului de introducere a opozitiei;

b) daca s-a facut opozitie, pe data la care a devenit irevocabila hotararea de respingere a opozitiei sau, dupa caz, hotararea prin care se constata ca societatea sau asociatul unic a platit datoriile ori a oferit garantii acceptate de creditori sau a convenit cu acestia un aranjament pentru plata datoriilor.

ART. 232

(1) La cererea oricarei persoane interesate, precum si a Oficiului National al Registrului Comertului, tribunalul va putea pronunta dizolvarea societatii in cazurile in care:

a) societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni;

b) societatea nu a depus, in cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, situatiile financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la oficiul registrului comertului;

c) societatea si-a incetat activitatea, nu are sediul social cunoscut ori nu indeplineste conditiile referitoare la sediul social sau asociatii au disparut ori nu au domiciliul cunoscut sau resedinta cunoscuta;

d) societatea nu si-a completat capitalul social, in conditiile legii.

(2) Dispozitiile alin. (1) lit. c) nu sunt aplicabile in cazul in care societatea a fost in inactivitate temporara anuntata organelor fiscale si inscrisa in registrul comertului. Durata inactivitatii nu poate depasi 3 ani.

(3) Hotararea tribunalului prin care s-a pronuntat dizolvarea se inregistreaza in registrul comertului, se comunica directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala titularului cererii de dizolvare, acesta putand sa se indrepte impotriva societatii.

(4) In cazul mai multor hotarari judecatoresti de dizolvare, pentru situatiile prevazute la alin. (1), publicitatea se va putea efectua in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in forma unui tabel cuprinzand: codul unic de inregistrare, denumirea, forma juridica si sediul societatii dizolvate, instanta care a dispus dizolvarea, numarul dosarului, numarul si data hotararii de dizolvare. In aceste cazuri tarifele de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, se reduc cu 50%.

(5) Orice persoana interesata poate face recurs impotriva hotararii de dizolvare, in termen de 30 de zile de la efectuarea publicitatii, in conditiile alin. (3) si (4). Dispozitiile art. 60 alin. (3) si (4) se aplica in mod corespunzator.

(6) Pe data ramanerii irevocabile a hotararii prin care s-a admis dizolvarea, societatea va fi radiata din oficiu din registrul comertului.

————–ART. 232 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.

 

CAP. 2

Fuziunea si divizarea societatilor

ART. 233

(1) Fuziunea se face prin absorbirea unei societati de catre o alta societate sau prin contopirea a doua sau mai multe societati pentru a alcatui o societate noua.

(2) Divizarea se face prin impartirea intregului patrimoniu al unei societati care isi inceteaza existenta intre doua sau mai multe societati existente sau care iau astfel fiinta.

(3) Societatea nu isi inceteaza existenta, in cazul in care o parte din patrimoniul ei se desprinde si se transmite catre una sau mai multe societati existente sau care iau astfel fiinta.

(4) Fuziunea sau divizarea se poate face si intre societati de forme diferite.

(5) Societatile in lichidare pot fuziona sau se pot diviza, numai daca nu a inceput repartitia intre asociati a partilor ce li s-ar cuveni din lichidare.

ART. 234

(1) Fuziunea sau divizarea se hotaraste de fiecare societate in parte, in conditiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societatii.

(11) Cand actiunile sunt de mai multe categorii, hotararea asupra fuziunii/divizarii, in temeiul art. 113 lit. g), este subordonata rezultatului votului pe categorii, dat in conditiile art. 115.

(2) Daca, prin fuziune sau divizare, se infiinteaza o noua societate, aceasta se constituie in conditiile prevazute de prezenta lege pentru forma de societate convenita.

————-

Alin. (11) al art. 234 a fost introdus de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 235

Fuziunea sau divizarea are ca efect dizolvarea, fara lichidare, a societatii care isi inceteaza existenta si transmiterea universala a patrimoniului sau catre societatea sau societatile beneficiare, in starea in care se gaseste la data fuziunii sau a divizarii, in schimbul atribuirii de actiuni sau de parti sociale ale acestora catre asociatii societatii care inceteaza si, eventual, a unei sume in bani, care nu poate depasi 10% din valoarea nominala a actiunilor sau a partilor sociale atribuite.ART. 236

In baza hotararii adunarii generale a actionarilor a fiecareia dintre societatile care participa la fuziune sau la divizare, administratorii acestora intocmesc un proiect de fuziune sau de divizare, care va cuprinde:

a) forma, denumirea si sediul social al tuturor societatilor participante la operatiune;

b) fundamentarea si conditiile fuziunii sau ale divizarii;

c) stabilirea si evaluarea activului si pasivului, care se transmit societatilor beneficiare;

d) modalitatile de predare a actiunilor sau a partilor sociale si data de la care acestea dau dreptul la dividende;

e) raportul de schimb al actiunilor sau al partilor sociale si, daca este cazul, cuantumul sultei; nu vor putea fi schimbate pentru actiuni emise de societatea absorbanta actiunile societatii absorbite al caror titular este, direct sau prin persoane interpuse, societatea absorbanta ori insasi societatea absorbita;

f) cuantumul primei de fuziune sau de divizare;

g) drepturile care se acorda obligatarilor si orice alte avantaje speciale;

h) data situatiei financiare de fuziune/divizare, care va fi aceeasi pentru toate societatile participante;

i) orice alte date care reprezinta interes pentru operatiune.

—————

Literele e) si h) ale art. 236 au fost modificate de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 237

(1) Proiectul de fuziune sau de divizare, semnat de reprezentantii societatilor participante, se depune la oficiul registrului comertului unde este inmatriculata fiecare societate, insotit de o declaratie a societatii care inceteaza a exista in urma fuziunii sau divizarii, despre modul cum a hotarat sa stinga pasivul sau.

(2) Proiectul de fuziune sau de divizare, vizat de judecatorul delegat, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala partilor, integral sau in extras, potrivit dispozitiei judecatorului delegat sau cererii partilor, cu cel putin 30 de zile inaintea datelor sedintelor in care adunarile generale extraordinare urmeaza a hotari, in temeiul art. 113 lit. g), asupra fuziunii/divizarii.

—————

Alin. (2) al art. 237 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 238

(1) Oricare creditor al societatii care fuzioneaza sau se divide, avand o creanta anterioara publicarii proiectului de fuziune sau de divizare, poate face opozitie in conditiile art. 62.

(2) Opozitia suspenda executarea fuziunii sau a divizarii pana la data la care hotararea judecatoreasca a devenit irevocabila, in afara de cazul in care societatea debitoare face dovada platii datoriilor sau ofera garantii acceptate de creditori ori convine cu acestia un aranjament pentru plata datoriilor.

(3) Dispozitiile art. 62 raman aplicabile.

ART. 239

(1) Administratorii societatilor care fuzioneaza sau se divid vor pune la dispozitia actionarilor/asociatilor la sediul social, cu cel putin o luna inainte de data sedintei adunarii generale extraordinare:

a) proiectul de fuziune/divizare;

b) darea de seama a administratorilor, in care se va justifica din punct de vedere economic si juridic necesitatea fuziunii/divizarii si se va stabili raportul de schimb al actiunilor/partilor sociale;

c) situatiile financiare impreuna cu rapoartele de gestiune pe ultimele 3 exercitii financiare, precum si cu 3 luni inainte de data proiectului de fuziune/divizare;

d) raportul cenzorilor si, dupa caz, raportul auditorilor financiari;

e) raportul unuia sau al mai multor experti, persoane fizice sau juridice, desemnati cu respectarea art. 37 si 38, de judecatorul delegat, asupra justetei raportului de schimb al actiunilor/partilor sociale, in cazul societatilor pe actiuni, in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata; pentru intocmirea raportului, fiecare dintre experti are dreptul sa obtina de la societatile care fuzioneaza/se divid toate documentele si informatiile necesare si sa efectueze verificarile corespunzatoare. Raportul va cuprinde:

– metodele folosite pentru a se ajunge la raportul de schimb propus;

– aprecierea daca acele metode au fost adecvate, mentionarea valorilor la care s-a ajuns prin fiecare metoda, precum si opinia asupra importantei acestor metode intre cele pentru ajungerea la valorile respective;

– eventualele greutati intampinate in cursul actiunii de evaluare;

f) evidenta contractelor cu valori depasind 100.000.000 lei in curs de executare si repartizarea lor, in caz de divizare a societatilor.

(2) Actionarii/asociatii vor putea obtine gratuit copii de pe actele enumerate la alin. (1) sau extrase din ele.

————–ART. 239 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 2391

In cazul fuziunii prin absorbtie, administratorii societatii absorbite, precum si expertii care au elaborat raportul prevazut la art. 239 alin. (1) lit. e) raspund civil fata de actionarii/asociatii societatii absorbite pentru pagubele pricinuite acestora datorita erorilor comise in cadrul operatiunii de fuziune.

————–ART. 2391 a fost introdus de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 240

(1) In cel mult doua luni de la expirarea termenului prevazut la art. 238 sau, dupa caz, de la data la care hotararea judecatoreasca a devenit irevocabila, adunarea generala a fiecareia dintre societatile participante va hotari asupra fuziunii sau divizarii.

(2) Actele constitutive ale societatilor nou-infiintate prin fuziune sau divizare se aproba de adunare generala a societatii sau a societatilor care isi inceteaza existenta.ART. 241

Prin derogare de la prevederile art. 115, atunci cand fuziunea sau divizarea are ca efect marirea obligatiilor asociatilor uneia dintre societatile participante, hotararea se ia cu unanimitate de voturi.ART. 242

(1) Actul modificator al actului constitutiv al societatii absorbante se inregistreaza in registrul comertului in a carui circumscriptie isi are sediul societatea si, vizat de judecatorul delegat, se transmite, din oficiu, Monitorului Oficial al Romaniei, spre publicare in Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii.

(2) Publicitatea pentru societatile absorbite poate fi efectuata de societatea absorbanta, in cazurile in care acele societati nu au efectuat-o, in termen de 15 zile de la vizarea actului modificator al actului constitutiv al societatii absorbante de catre judecatorul delegat.

————–ART. 242 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 243

Fuziunea sau divizarea are loc la urmatoarele date:

a) in cazul constituirii uneia sau mai multor societatii noi, la data inmatricularii in registrul comertului a noii societati sau a ultimei dintre ele;

b) in celelalte cazuri, la data inscrierii in registrul comertului a mentiunii privind majorarea capitalului social al societatii absorbante.ART. 244

In cazul fuziunii prin absorbtie, societatea absorbanta dobandeste drepturile si este tinuta de obligatiile societatii pe care o absoarbe, iar in cazul fuziunii prin contopire, drepturile si obligatiile societatilor care isi inceteaza existenta trec asupra noii societati astfel infiintate.ART. 245

(1) Societatile care dobandesc bunuri prin efectul divizarii raspund fata de creditori pentru obligatiile societatii care si-a incetat existenta prin divizare, proportional cu valoarea bunurilor dobandite, in afara de cazul in care prin actul de divizare s-au stabilit alte proportii.

(2) Daca nu se poate stabili societatea raspunzatoare pentru o obligatie, societatile care au dobandit bunuri prin divizare raspund solidar.

(3) Aportul unei parti din activul patrimoniului unei societati la una sau mai multe societati existente sau care iau astfel fiinta, in schimbul actiunilor sau partilor sociale ce se atribuie asociatilor acelei societati la societatile beneficiare, este supus, in mod corespunzator, dispozitiilor legale privind divizarea, daca are loc prin desprindere potrivit art. 233 alin. (3).

 

TITLUL VII

Lichidarea societatilor comerciale

 

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 246

(1) Pentru lichidarea si repartizarea patrimoniului social, chiar daca in actul constitutiv se prevad norme in acest scop, sunt obligatorii urmatoarele reguli:

a) pana la preluarea functiei de catre lichidatori, administratorii continua mandatul lor, cu exceptia celor prevazute la art. 228;

b) actul de numire a lichidatorilor sau sentinta care ii tine locul si orice act ulterior, care ar aduce schimbari in persoana acestora, trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comertului, pentru a fi inscrise de indata si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

(2) Numai dupa indeplinirea formalitatilor de la alin. (1), lichidatorii vor depune semnatura lor in registrul comertului si vor exercita aceasta functie.

(3) In urma efectuarii publicarii prevazute la alin. (2), nici o actiune nu se poate exercita pentru societate sau contra acesteia decat in numele lichidatorilor sau impotriva lor.

(4) In afara de dispozitiile prezentului titlu, se aplica societatilor in lichidare regulile stabilite prin actul constitutiv si prin lege, in masura in care nu sunt incompatibile cu lichidarea.

(5) Toate actele emanand de la societate trebuie sa arate ca aceasta este in lichidare.

ART. 247

(1) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice. Lichidatorii persoane fizice sau reprezentantii permanenti – persoane fizice ale societatii lichidatoare – trebuie sa fie lichidatori autorizati, in conditiile legii.

(2) Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratorii.

(3) Lichidatorii sunt datori, indata dupa preluarea functiei, ca impreuna cu administratorii societatii sa faca un inventar si sa incheie un bilant, care sa constate situatia exacta a activului si pasivului societatii si sa le semneze.

(4) Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze patrimoniul societatii, registrele ce li s-au incredintat de administratori si actele societatii. De asemenea, ei vor tine un registru cu toate operatiunile lichidarii, in ordinea datei lor.

(5) Lichidatorii isi indeplinesc mandatul lor sub controlul cenzorilor.

ART. 248

In cazul societatilor comerciale a caror activitate s-a desfasurat in baza autorizatiei de mediu prevazuta de Legea protectiei mediului nr. 137/1995*), lichidatorii sunt obligati sa ia masuri pentru efectuarea bilantului de mediu, prevazut de aceasta lege, si sa comunice rezultatele acestui bilant agentiei teritoriale pentru protectia mediului.

————

*) Legea nr. 137/1995 a fost republicata in Monitorul Oficial nr. 70 din 17 februarie 2000

.

ART. 249

(1) In afara de puterile conferite de asociati, cu aceeasi majoritate ceruta pentru numirea lor, lichidatorii vor putea:

a) sa stea in judecata si sa fie actionati in interesul lichidarii;

b) sa execute si sa termine operatiunile de comert referitoare la lichidare;

c) sa vanda, prin licitatie publica, imobilele si orice avere mobiliara a societatii; vanzarea bunurilor nu se va putea face in bloc;

d) sa faca tranzactii;

e) sa lichideze si sa incaseze creantele societatii, chiar in caz de faliment al debitorilor, dand chitanta;

f) sa contracteze obligatii cambiale, sa faca imprumuturi neipotecare si sa indeplineasca orice alte acte necesare.

(2) Ei nu pot insa, in lipsa de dispozitii speciale in actul constitutiv sau in actul lor de numire, sa constituie ipoteci asupra bunurilor societatii, daca nu vor fi autorizati de instanta, cu avizul cenzorilor.

(3) Lichidatorii care intreprind noi operatiuni comerciale ce nu sunt necesare scopului lichidarii sunt raspunzatori personal si solidar de executarea lor.

ART. 250

(1) Lichidatorii nu pot plati asociatilor nici o suma in contul partilor ce li s-ar cuveni din lichidare, inaintea achitarii creditorilor societatii.

(2) Asociatii vor putea cere insa ca sumele retinute sa fie depuse la Casa de Economii si Consemnatiuni ori la o societate bancara sau la una dintre unitatile acestora si sa se faca repartizarea asupra actiunilor sau partilor sociale, chiar in timpul lichidarii, daca, afara de ceea ce este necesar pentru indeplinirea tuturor obligatiilor societatii, scadente sau care vor ajunge la scadenta, mai ramane un disponibil de cel putin 10% din cuantumul lor.

(3) Impotriva deciziilor lichidatorilor, creditorii societatii pot face opozitie in conditiile art. 62.

ART. 251

Lichidatorii care probeaza, prin prezentarea situatiei financiare anuale, ca fondurile de care dispune societatea nu sunt suficiente sa acopere pasivul exigibil trebuie sa ceara sumele necesare asociatilor care raspund nelimitat sau celor care nu au efectuat integral varsamintele, daca acestia sunt obligati, potrivit formei societatii, sa le procure sau, daca sunt debitori fata de societate, pentru varsamintele neefectuate, la care erau obligati in calitate de asociati.

————-ART. 251 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 252

Lichidatorii care au achitat datoriile societatii cu proprii lor bani nu vor putea sa exercite impotriva societatii drepturi mai mari decat acelea ce apartineau creditorilor platiti.ART. 253

Creditorii societatii au dreptul de a exercita contra lichidatorilor actiunile care decurg din creantele ajunse la termen, pana la concurenta bunurilor existente in patrimoniul societatii, si numai dupa aceea de a se indrepta impotriva asociatilor, pentru plata sumelor datorate din valoarea actiunilor subscrise sau din aceea a aporturilor la capitalul social.ART. 254

(1) Lichidarea societatii trebuie terminata in cel mult 3 ani de la data dizolvarii. Pentru motive temeinice, tribunalul poate prelungi acest termen cu cel mult 2 ani.

(2) In termen de 15 zile de la terminarea lichidarii, lichidatorii vor cere radierea societatii din registrul comertului, sub sanctiunea unei amenzi judiciare de 2.000.000 lei pentru fiecare zi de intarziere, care va fi aplicata de judecatorul-delegat, in urma sesizarii oricarei parti interesate, prin incheiere. Incheierea judecatorului-delegat este executorie si supusa recursului.

(3) Radierea se poate face si din oficiu.

(4) Lichidarea nu libereaza pe asociati si nu impiedica deschiderea procedurii de faliment a societatii.

————–

Alin. (2) al art. 254 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 255

(1) Dupa aprobarea socotelilor si terminarea repartitiei, registrele si actele societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata, ce nu vor fi necesare vreunuia dintre asociati, se vor depune la asociatul desemnat de majoritate.

(2) In societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni registrele prevazute de art. 172 alin. (1) lit. a)-f) vor fi depuse la registrul comertului la care a fost inregistrata societatea, unde orice parte interesata va putea lua cunostinta de ele cu autorizarea judecatorului delegat, iar restul actelor societatii vor fi depuse la Arhivele Nationale.

(3) Registrele tuturor societatilor vor fi pastrate timp de 5 ani.

————-

Alin. (2) al art. 255 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.

 


CAP. 2

Lichidarea societatilor in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata

ART. 256

(1) Numirea lichidatorilor in societatile in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata va fi facuta de toti asociatii, daca in contractul de societate nu se prevede altfel.

(2) Daca nu se va putea intruni unanimitatea voturilor, numirea lichidatorilor va fi facuta de instanta, la cererea oricarui asociat ori administrator, cu ascultarea tuturor asociatilor si administratorilor.

(3) Impotriva sentintei se poate declara numai recurs de catre asociati sau administratori, in termen de 15 zile de la pronuntare.

ART. 257

(1) Dupa terminarea lichidarii societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata, lichidatorii trebuie sa intocmeasca situatia financiara si sa propuna repartizarea activului intre asociati.

(2) Asociatul nemultumit poate face opozitie, in conditiile art. 62, in termen de 15 zile de la notificarea situatiei financiare de lichidare si a proiectului de repartizare.

(3) Pentru solutionarea opozitiei, problemele referitoare la lichidare vor fi separate de acele ale repartizarii, fata de care lichidatorii pot ramane straini.

(4) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (2) sau dupa ce sentinta asupra opozitiei a ramas irevocabila, situatia financiara de lichidare si repartizare se considera aprobata si lichidatorii sunt liberati.

————-

Alin. (1), (2) si (4) ale art. 257 au fost modificate de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.

 

CAP. 3

Lichidarea societatilor pe actiuni si in comandita pe actiuni

ART. 258

(1) Numirea lichidatorilor in societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni se face de adunarea generala, care hotaraste lichidarea, daca, prin actul constitutiv, nu se prevede altfel.

(2) Adunarea generala hotaraste cu majoritatea prevazuta pentru modificarea actului constitutiv.

(3) Daca majoritatea nu a fost obtinuta, numirea se face de tribunal, la cererea oricaruia dintre administratori sau asociati, cu citarea societatii si a celor care au cerut-o. Impotriva sentintei tribunalului se poate declara numai recurs in termen de 15 zile de la pronuntare.

ART. 259

(1) Administratorii vor prezenta lichidatorilor o dare de seama asupra gestiunii pentru timpul trecut de la ultima situatie financiara aprobata pana la inceperea lichidarii.

(2) Lichidatorii au dreptul sa aprobe darea de seama si sa faca sau sa sustina eventualele contestatii cu privire la aceasta.

————-

Alin. (1) al art. 259 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 260

(1) Cand unul sau mai multi administratori sunt numiti lichidatori, darea de seama asupra gestiunii administratorilor se va depune la oficiul registrului comertului si se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, impreuna cu bilantul final de lichidare.

(2) Cand gestiunea trece peste durata unui exercitiu financiar, darea de seama trebuie anexata la prima situatie financiara pe care lichidatorii o prezinta adunarii generale.

(3) Orice actionar poate face opozitie, in conditiile art. 62, in termen de 15 zile de la publicare.

(4) Toate opozitiile facute vor fi conexate, pentru a fi solutionate printr-o singura sentinta.

(5) Orice actionar are dreptul sa intervina in instanta, iar hotararea va fi opozabila si actionarilor neintervenienti.

————-

Alin. (2) al art. 260 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 261

Daca lichidarea se prelungeste peste durata exercitiului financiar, lichidatorii sunt obligati sa intocmeasca situatia financiara anuala, conformandu-se dispozitiilor legii si actului constitutiv.

————-ART. 261 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 262

(1) Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii intocmesc situatia financiara finala, aratand partea ce se cuvine fiecarei actiuni din repartizarea activului societatii, insotita de raportul cenzorilor sau, dupa caz, raportul auditorilor financiari.

(2) Situatia financiara, semnata de lichidatori, se va depune, pentru a fi mentionata, la oficiul registrului comertului si se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

(3) Orice actionar poate face opozitie, in conditiile art. 62.

————-

Alin. (1) si (2) ale art. 262 au fost modificate de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 263

(1) Daca termenul prevazut la art. 260 alin. (3) a expirat fara a se face opozitie, situatia financiara se considera aprobata de toti actionarii, iar lichidatorii sunt liberati, sub rezerva repartizarii activului societatii.

(2) Independent de expirarea termenului, chitanta de primire a celei din urma repartitii tine loc de aprobare a contractului si a repartitiei facute fiecarui actionar.

————-

Alin. (1) al art. 263 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 264

(1) Sumele cuvenite actionarilor, neincasate in termen de doua luni de la publicarea situatiei financiare, vor fi depuse la o banca sau la una dintre unitatile acesteia, cu aratarea numelui si prenumelui actionarului, daca actiunile sunt nominative, sau a numerelor actiunilor, daca ele sunt la purtator.

(2) Plata se va face persoanei aratate sau posesorului actiunilor, retinandu-se titlul.

————-

Alin. (1) al art. 264 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.

 

TITLUL VIII

Infractiuni

ART. 265

Se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani fondatorul, administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii, care:

1. prezinta, cu rea-credinta, in prospectele, rapoartele si comunicarile adresate publicului, date neadevarate asupra constituirii societatii ori asupra conditiilor economice ale acesteia sau ascunde, cu rea-credinta, in tot sau in parte, asemenea date;

2. prezinta, cu rea-credinta, actionarilor/asociatilor o situatie financiara inexacta sau cu date inexacte asupra conditiilor economice ale societatii, in vederea ascunderii situatiei ei reale;

3. refuza sa puna la dispozitia expertilor, in cazurile si in conditiile prevazute la art. 25 si 37, documentele necesare sau ii impiedica, cu rea-credinta, sa indeplineasca insarcinarile primite.

————-

Punctul 2 al art. 265 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 266

Se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani fondatorul, administratorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii, care:

1. dobandeste, in contul societatii, actiuni ale altor societati la un pret pe care il stie vadit superior valorii lor efective sau vinde, pe seama societatii, actiuni pe care aceasta le detine, la preturi despre care are cunostinta ca sunt vadit inferioare valorii lor efective, in scopul obtinerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos in paguba societatii;

2. foloseste, cu rea-credinta, bunuri sau creditul de care se bucura societatea, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau in folosul lui propriu ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect;

3. se imprumuta, sub orice forma, direct sau printr-o persoana interpusa, de la societatea pe care o administreaza, de la o societate controlata de aceasta ori de la o societate care controleaza societatea pe care el o administreaza sau face ca una dintre aceste societati sa ii acorde vreo garantie pentru datorii proprii;

4. raspandeste stiri false sau intrebuinteaza alte mijloace frauduloase care au ca efect marirea sau scaderea valorii actiunilor sau a obligatiunilor societatii ori a altor titluri ce ii apartin, in scopul obtinerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos in paguba societatii;

5. incaseaza sau plateste dividende, sub orice forma, din profituri fictive sau care nu puteau fi distribuite, in lipsa de situatie financiara ori contrarii celor rezultate din aceasta;

6. incalca dispozitiile art. 178.

————-

Punctul 5 al art. 266 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 267

Se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani administratorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii, care:

1. emite actiuni de o valoare mai mica decat valoarea lor legala ori la un pret inferior valorii nominale sau emite noi actiuni in schimbul aporturilor in numerar, inainte ca actiunile precedente sa fi fost achitate in intregime;

2. se foloseste, in adunarile generale, de actiunile nesubscrise sau nedistribuite actionarilor;

3. acorda imprumuturi sau avansuri asupra actiunilor societatii;

4. preda titularului actiunile inainte de termen sau preda actiuni liberate in total sau in parte, in afara de cazurile stabilite de lege, ori emite actiuni la purtator fara a fi achitate integral;

5. nu respecta dispozitiile legale referitoare la anularea actiunilor neachitate;

6. emite obligatiuni fara respectarea dispozitiilor legale sau actiuni fara sa cuprinda mentiunile cerute de lege.

ART. 268

Se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii, care:

1. indeplineste hotararile adunarii generale referitoare la schimbarea formei societatii, la fuziunea ori la divizarea acesteia sau la reducerea capitalului social, inainte de expirarea termenelor prevazute de lege;

2. indeplineste hotararile adunarii generale referitoare la reducerea capitalului social, fara ca asociatii sa fi fost executati pentru efectuarea varsamantului datorat ori fara hotararea adunarii generale care ii scuteste de plata varsamintelor ulterioare.

————–

Partea introductiva a art. 268 a fost modificata de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 269

(1) Se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda administratorul care:

1. incalca, chiar prin persoane interpuse sau prin acte simulate, dispozitiile art. 145;

2. nu convoaca adunarea generala in cazurile prevazute de lege sau incalca dispozitiile art. 188 alin. (2);

3. incepe operatiuni in numele unei societati cu raspundere limitata, inainte de a se fi efectuat varsamantul integral al capitalului social;

4. emite titluri negociabile reprezentand parti sociale ale unei societati cu raspundere limitata;

5. dobandeste actiuni ale societatii in contul acesteia, in cazurile interzise de lege.

(2) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se pedepseste si asociatul care incalca dispozitiile art. 126 sau ale art. 188 alin. (2).

————-

Partea introductiva a alin. (1) al art. 269 a fost modificata de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 270

Se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda cenzorul care nu convoaca adunarea generala in cazurile in care este obligat prin lege.

————-ART. 270 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 271

(1) Se pedepseste cu inchisoarea de la 3 luni la 3 ani persoana care a acceptat sau a pastrat insarcinarea de cenzor, contrar dispozitiilor art. 156 alin. (2), sau persoana care a acceptat insarcinarea de expert, cu incalcarea dispozitiilor art. 38.

(2) Hotararile luate de adunarile generale in baza unui raport al unui cenzor sau expert, numit cu incalcarea dispozitiilor art. 156 alin. (2) si ale art. 38, nu pot fi anulate din cauza incalcarii dispozitiilor cuprinse in acele articole.

(3) Cu pedeapsa prevazuta la alin (1) se pedepseste si fondatorul, administratorul, directorul, directorul executiv si cenzorul care exercita functiile sau insarcinarile lor cu incalcarea dispozitiilor prezentei legi referitoare la incompatibilitate.

ART. 272

(1) Dispozitiile art. 265-271 se aplica si lichidatorului, in masura in care se refera la obligatii ce intra in cadrul atributiilor sale.

(2) Se pedepseste cu pedeapsa prevazuta la art. 269 lichidatorul care face plati asociatilor cu incalcarea dispozitiilor art. 250.

ART. 273

(1) Se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda actionarul sau detinatorul de obligatiuni care:

1. trece actiunile sau obligatiunile sale pe numele altor persoane, in scopul formarii unei majoritati in adunarea generala, in detrimentul altor actionari sau detinatori de obligatiuni;

2. voteaza, in adunari generale, in situatia prevazuta la pct. 1, ca proprietar de actiuni sau de obligatiuni care in realitate nu-i apartin;

3. in cazurile nepermise de lege, isi ia – in schimbul unui avantaj material – obligatia de a vota intr-un anumit sens in adunarile generale sau de a nu lua parte la vot.

(2) Persoana care determina pe un actionar sau pe un detinator de obligatiuni ca, in schimbul unei sume de bani sau al unui alt avantaj material, sa voteze intr-un anumit sens in adunarile generale ori sa nu ia parte la vot se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

————–

Partea introductiva a alin. (1) al art. 273 a fost modificata de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.

Alin. (2) al art. 273 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 274

Se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani, in afara de raspunderea pentru daunele pricinuite, prin operatiunile sale, statului roman si tertilor, cel care exercita un comert in favoarea si pe seama unor societati constituite in tara straina, in cazurile in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru functionarea acelor societati in Romania.ART. 275

Faptele prevazute in prezentul titlu, daca constituie – potrivit Codului penal sau unor legi speciale – infractiuni mai grave, se pedepsesc in conditiile si cu sanctiunile acolo prevazute.ART. 276

Se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 12 ani persoanele vinovate de bancruta frauduloasa, constand in una dintre urmatoarele fapte:

a) falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidentelor societatii ori ascunderea unei parti din activul societatii, infatisarea de datorii inexistente sau prezentarea in registrul societatii, in alt act ori in situatiile financiare a unor sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind savarsit in vederea diminuarii aparente a valorii activelor;

b) instrainarea, in frauda creditorilor, in caz de faliment al unei societati, a unei parti insemnate din active.

————–

Litera a) a art. 276 a fost modificata de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.

 

TITLUL IX

Dispozitii finale si tranzitorii

ART. 277

(1) Societatile comerciale, organizate in baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile ulterioare, privatizate sau care se vor privatiza, pot functiona numai pe baza de statut.

(2) Modificand, in conditiile legii, statutul, asociatii il pot denumi act constitutiv, fara ca prin aceasta sa ia nastere o societate comerciala noua.

(21) La societatile existente, asociatii pot modifica actul constitutiv, prevazand in el documentele la care acestia urmeaza sa aiba acces, in sensul art. 8 lit. i).

(3) Societatile comerciale cu capital integral ori majoritar de stat pot functiona cu orice numar de asociati.

—————-

Alin. (21) al art. 277 a fost introdus prin art. 8 din LEGEA nr. 99 din 26 mai 1999 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999

.

ART. 278

Incadrarea salariatilor la societatile comerciale se face pe baza de contract individual de munca, cu respectarea legislatiei muncii si asigurarilor sociale.ART. 279

Daca asociatul unic dintr-o societate cu raspundere limitata este si administrator, poate beneficia de pensie ca la asigurarile sociale de stat, in masura in care a varsat contributia la asigurarile sociale si pe aceea pentru pensia suplimentara.ART. 280

Constituirea de societati comerciale cu participare straina, in asociere cu persoane juridice sau persoane fizice romane, sau cu capital integral strain se efectueaza cu respectarea dispozitiilor prezentei legi si ale legii privind regimul investitiilor straine*).ART. 281

Activitatile care nu pot face obiectul unei societati comerciale se stabilesc prin hotarare a Guvernului.ART. 282

Pentru autentificarea actului constitutiv se vor plati taxele de timbru si onorariile notariale legale.ART. 283

In sensul prezentei legi, municipiul Bucuresti se asimileaza cu judetul.ART. 284

(1) Intreprinderile mici si asociatiile cu scop lucrativ, persoane juridice, infiintate in baza Decretului-lege nr. 54/1990*) privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative si reorganizate, pana la data de 17 septembrie 1991, intr-una dintre formele de societate prevazute de art. 2 din prezenta lege isi vor putea continua activitatea.

(2) Ele sunt succesoare de drept ale intreprinderilor mici sau ale asociatiilor cu scop lucrativ din care provin.

—————-

*) Decretul-lege nr. 54/1990 a fost abrogat de LEGEA nr. 507 din 12 iulie 2002**) publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002.

**) LEGEA nr. 507 din 12 iulie 2002 va fi abrogata de LEGEA nr. 300 din 28 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004 incepanad cu data de 28 septembrie 2004

.

ART. 285

Prevederile din prezenta lege se completeaza cu dispozitiile Codului comercial.ART. 286

Societatile cu participare straina infiintate pana la data de 17 decembrie 1990 isi vor putea continua activitatea potrivit actului lor de constituire, aprobat in conditiile legii.

ART. 2861

Guvernul va putea modifica, anual, prin hotarare, valoarea minima a capitalului social stabilita la art. 10 alin. (1), tinand seama de rata inflatiei, astfel incat, pana la data de 31 decembrie 2005, pentru societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni, capitalul social sa nu fie mai mic decat echivalentul in lei al sumei de 25.000 euro. Hotararea Guvernului va cuprinde si termenul pentru completarea capitalului social.

————–ART. 2861 a fost introdus de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

.

ART. 287

Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga prevederile art. 77-220 si 236 din Codul comercial**), prevederile referitoare la intreprinderile mici si la asociatiile cu scop lucrativ, cu personalitate juridica, din Decretul-lege nr. 54/1990***) privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, Decretul nr. 424/1972****) privind constituirea si functionarea societatilor mixte in Romania, cu exceptia art. 15, 28 alin. 1, art. 33 si 35 alin. 2 si 3, Decretul-lege nr. 96/1990 privind unele masuri pentru atragerea investitiei de capital strain in Romania.

———–

*) Potrivit art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/1997, aprobata prin Legea nr. 195/1997, societatile comerciale reglementate prin legi speciale raman supuse si dispozitiilor acelor legi.

**) Potrivit art. IX din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/1997, aprobata prin Legea nr. 195/1997, pe data intrarii in vigoare a acestei ordonante (28 iulie 1997) se abroga art. 237-250 si art. 264-269 din Codul comercial.

***) Decretul-lege nr. 54/1990 a fost abrogat de LEGEA nr. 507 din 12 iulie 2002*****) publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 6 august 2002.

****) Decretul nr. 424/1972 a fost abrogat de LEGEA Nr. 35 din 3 aprilie 1991 publicata in MONITORUL OFICIAL NR. 73 din 10 aprilie 1991.

*****) LEGEA nr. 507 din 12 iulie 2002 va fi abrogata de LEGEA nr. 300 din 28 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004 incepanad cu data de 28 septembrie 2004.

NOTA:

A se vedea ORDONANTA DE URGENTA nr. 2 din 4 ianuarie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 9 ianuarie 2001.

A se vedea art. 17 alin. (2) din ORDONANTA DE URGENTA nr. 76 din 24 mai 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 31 mai 2001, care prevede:

„Art. 17. (2) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, termenul inregistrare semnifica atat inmatricularea si inscrierea mentiunilor prevazute de Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, si de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si luarea in evidenta a comerciantilor la institutiile si autoritatile publice abilitate, prevazute la art. 5 alin. (4)”.

„Art. 5. (4) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Ministerul Sanatatii si Familiei si Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti vor conveni structura codului unic de inregistrare”.

 

———–

 

Ordonanta 26/2000

 

cu privire la asociatii si fundatii

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 31 ianuarie 2000

In temeiul dispozitiilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. S pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

 


CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1

(1) Persoanele fizice si persoanele juridice care urmaresc desfasurarea unor activitati in interes general sau in interesul unor colectivitati locale ori, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori fundatii in conditiile prezentei ordonante.

(2) Asociatiile si fundatiile constituite potrivit prezentei ordonante sunt persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial.

(3) Partidele politice, sindicatele si cultele religioase nu intra sub incidenta prezentei ordonante

.

ART. 2

Prezenta ordonanta are ca scop crearea cadrului pentru:

a) exercitarea dreptului la libera asociere;

b) promovarea valorilor civice, ale democratiei si statului de drept;

c) urmarirea realizarii unui interes general, local sau, dupa caz, de grup;

d) facilitarea accesului asociatiilor si fundatiilor la resurse private si publice;

e) parteneriatul dintre autoritatile publice si persoanele juridice de drept privat fara scop patrimonial;

f) respectarea ordinii publice

.

ART. 3

Actele juridice de constituire a asociatiilor si fundatiilor, incheiate in conditiile prezentei ordonante, sunt guvernate de legea civila.

 

CAP. 2

Infiintarea asociatiilor si a fundatiilor

 

Sectiunea 1

Constituirea si inscrierea asociatiei

 

ART. 4

Asociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei intelegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizrea unor activitati in interes general, comunitar sau, dupa caz, in interesul lor, personal nepatrimonial.

ART. 5

(1) Asociatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul.

(2) In temeiul dreptului constitutional la asociere, persoanele fizice se pot asocia fara a constitui o persoana juridica atunci cand realizarea scopului propus permite aceasta

.

ART. 6

(1) In vederea dobandirii personalitatii juridice, asociatii incheie actul constitutiv si statutul asociatiei, in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.

(2) Actul constitutiv cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:

a) datele de identificare a asociatilor: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;

b) exprimarea vointei de asociere si a scopului propus;

c) denumirea asociatiei;

d) sediul asociatiei;

e) durata de functionare a asociatiei – pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;

f) patrimoniul initial al asociatiei; activul patrimonial, in valoare de cel putin dublul salariului minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei, este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatilor;

g) componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale asociatiei;

h) persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice;

i) semnaturile asociatilor.

(3) Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:

a) elementele prevazute la alin. (2), cu exceptia celor de la lit. g) si h);

b) explicitarea scopului si a obiectivelor asociatiei;

c) modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat;

d) drepturile si obligatiile asociatilor;

e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei;

f) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei;

g) destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii asociatiei, cu respectarea dispozitiilor art. 60.

(4) La autentificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei se va prezenta dovada eliberata de Ministerul Justitiei privind disponibilitatea denumirii noii asociatii

.

ART. 7

(1) Oricare dintre asociati, pe baza imputernicirii date in conditiile art. 6 alin. (2) lit. h), poate formula o cerere de inscriere a asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa-si aiba sediul.

(2) Cererea de inscriere va fi insotita de urmatoarele documente:

a) actul constitutiv;

b) statutul asociatiei;

c) acte doveditoare ale sediului si patrimoniului initial

.

ART. 8

(1) Asociatia devine persoana juridica din momentul inscrierii ei in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

(2) In termen de 3 zile de la depunerea cererii de inscriere si a documentelor prevazute la art. 7 alin. (2) judecatorul desemnat de presedintele instantei verifica legalitatea acestora si dispune, prin incheiere, inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

(3) O data cu efectuarea inscrierii, incheierea prin care s-a dispus inscrierea se comunica, din oficiu, organului financiar local in a carui raza teritoriala se afla sediul asociatiei, pentru evidenta fiscala, cu mentionarea numarului de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor

.

ART. 9

(1) In cazul in care cerintele legale pentru constituirea asociatiei nu sunt indeplinite, judecatorul, la expirarea termenului prevazut de art. 8 alin. (2), va cita, in camera de consiliu, pe reprezentantul asociatiei, punandu-i in vedere, in scris, sa remedieze neregularitatile constatate pana la termenul urmator, care nu va fi mai mare de o saptamana.

(2) Daca neregularitatile constatate privesc dispozitiile art. 37 alin. (2) din Constitutie, pentru termenul fixat va fi citat si parchetul de pe langa instanta sesizata, caruia i se vor comunica, in copie, cererea de inscriere impreuna cu actul constitutiv si statutul asociatiei. In acest caz, punerea concluziilor de catre procuror este obligatorie

.

ART. 10

(1) In situatia in care, la termenul fixat, neregularitatile sunt inlaturate, judecatorul, ascultand si concluziile procurorului, daca este cazul, va lua act despre aceasta prin incheiere, dispunand inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

(2) In cazul in care neregularitatile nu au fost inlaturate sau, desi legal citat, reprezentantul asociatiei lipseste in mod nejustificat, judecatorul va respinge cererea de inscriere prin incheiere motivata.

(3) Incheierile prevazute in acest articol se vor pronunta in cel mult 24 de ore de la inchiderea dezbaterilor si se vor redacta in termen de cel mult 48 de ore de la pronuntare

.

ART. 11

(1) Incheierile de admitere sau de respingere a cererii de inscriere sunt supuse numai recursului.

(2) In cazul in care procurorul nu a participat la solutionarea cererii, parchetului pe de langa instanta sesizata i se vor comunica si copii de pe actul constitutiv si de pe statutul asociatiei, impreuna cu incheierea de admitere ori de respingere a cererii de inscriere, dupa caz.

(3) Termenul de recurs este de 5 zile si curge de la data pronuntarii, pentru cei care au fost prezenti, si de la data comunicarii, pentru cei care au lipsit.

(4) Recursul se solutioneaza cu citarea partilor, in camera de consiliu, de urgenta si cu precadere. Dispozitiile art. 10 alin. (3) cu privire la pronuntarea si redactarea hotararii se aplica in mod corespunzator

.

ART. 12

(1) Inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor, in conformitate cu art. 8, se efectueaza in ziua ramanerii irevocabile a incheierii de admitere, eliberandu-se, la cerere, reprezentantului asociatiei sau mandatarului acesteia, un certificat de inscriere care va cuprinde: denumirea asociatiei, sediul acesteia, durata de functionare, numarul si data inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

(2) In relatiile cu tertii dovada personalitatii juridice se face cu certificatul de inscriere

.

ART. 13

(1) Asociatia isi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un numar minim de 3 membri, organe de conducere proprii si un patrimoniu distinct de cel al asociatiei.

(2) Filialele sunt entitati cu personalitate juridica, putand incheia, in nume propriu, acte juridice de administrare si de conservare, in conditiile stabilite de asociatie prin actul constitutiv al filialei. Ele pot incheia acte juridice de dispozitie, in numele si pe seama asociatiei, numai pe baza hotararii prealabile a consiliului director al asociatiei.

(3) Filiala se constituie prin hotararea autentificata a adunarii generale a asociatiei. Personalitatea juridica se dobandeste de la data inscrierii filialei in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

(4) In vederea inscrierii filialei, reprezentantul asociatiei va depune cererea de inscriere, impreuna cu hotararea de constituire a filialei si cu actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial, la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa-si aiba sediul filiala. Dispozitiile art. 9-12 sunt aplicabile in mod corespunzator

.

ART. 14

Daca asociatia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmeaza sa desfasoare activitati pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizatii administrative prealabile, aceste activitati nu vor putea fi initiate, sub sanctiunea dizolvarii pe cale judecatoreasca, decat dupa obtinerea autorizatiilor respective.

 

Sectiunea a 2-a

Constituirea si inscrierea fundatiei

 

ART. 15

(1) Fundatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic intre vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, in mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, comunitar.

(2) Activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar, a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), in cazul fundatiilor al caror scop exclusiv, sub sanctiunea dizolvarii pe cale judecatoreasca, este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii, in vederea realizarii de programe de catre acestea din urma, activul patrimonial initial poate avea o valoare totala de cel putin 20 de ori salariul minim brut pe economie

.

ART. 16

(1) In vederea dobandirii personalitatii juridice, fondatorul sau, dupa caz, fondatorii incheie actul constitutiv si statutul fundatiei, in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.

(2) Actul constitutiv al fundatiei cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:

a) datele de identificare a fondatorului sau, dupa caz, a fondatorilor: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;

b) scopul fundatiei;

c) denumirea fundatiei;

d) sediul fundatiei;

e) durata de functionare a fundatiei – pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;

f) patrimoniul initial al fundatiei;

g) componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale fundatiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;

h) persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice;

i) semnaturile fondatorului sau, dupa caz, ale fondatorilor.

(3) Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:

a) elementele prevazute la alin. (2), cu exceptia celor de la lit. g) si h);

b) explicitarea scopului si a obiectivelor fundatiei;

c) categoriile de resurse patrimoniale ale fundatiei;

d) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale fundatiei;

e) procedura de desemnare si de modificare a componentei organelor de conducere, administrare si control, pe parcursul existentei fundatiei;

f) destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii fundatiei, cu respectarea dispozitiilor art. 60

.

ART. 17

(1) Fundatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea sa in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul.

(2) Cererea de inscriere va fi insotita de urmatoarele documente:

a) actul constitutiv;

b) statutul;

c) acte doveditoare ale sediului si patrimoniului initial.

(3) Dispozitiile art. 6 alin. (4), art. 7 alin. (1), art. 8-12 si art. 14 se aplica in mod corespunzator

.

ART. 18

(1) Fundatia isi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotararii autentificate a consiliului director, prin care le este alocat cate un patrimoniu.

(2) Filiala este condusa de un consiliu director propriu, alcatuit din cel putin 3 membri.

(3) Dispozitiile art. 13 alin. (2) si (4) se aplica in mod corespunzator

.

ART. 19

(1) Mostenitorii si creditorii personali ai fondatorilor au fata de fundatie aceleasi drepturi ca si in cazul oricarei alte liberalitati facute de fondator.

(2) Dupa inscrierea fundatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor, nici fondatorii si nici mostenitorii lor nu pot revoca actul constitutiv. De asemenea, dupa inscriere, actul constitutiv nu mai poate fi atacat nici de catre creditorii personali ai fondatorilor.

(3) Daca fundatia dobandeste personalitate juridica dupa decesul fondatorului, efectele liberalitatilor facute de acesta in favoarea fundatiei, anterior constituirii ei, se vor produce de la data actului constitutiv, pentru fundatiile infiintate prin acte intre vii, si de la data mortii testatorului, pentru fundatiile infiintate prin testament.

 

CAP. 3

Organizarea si functionarea asociatiilor si a fundatiilor

 

 

Sectiunea 1

Organizarea si functionarea asociatiei

 

ART. 20

Organele asociatiei sunt:

a) adunarea generala;

b) consiliul director;

c) cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori

.

ART. 21

(1) Adunarea generala este organul de conducere, alcatuit din totalitatea asociatilor.

(2) Competenta adunarii generale cuprinde:

a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;

b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;

c) alegerea si revocarea membrilor consiliului director;

d) alegerea si revocarea cenzorului sau, dupa caz, a membrilor comisiei de cenzori;

e) infiintarea de filiale;

f) modificarea actului constitutiv si a statutului;

g) dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;

h) orice alte atributii prevazute in lege sau in statut.

(3) Schimbarea sediului poate fi hotarata de catre consiliul director, daca aceasta atributie este prevazuta expres in statut.

(4) Adunarea generala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra organelor prevazute la art. 20 lit. b) si c).

(5) Regulile privind organizarea si functionarea adunarii generale se stabilesc prin statut

.

ART. 22

(1) Asociatul care, intr-o anumita problema supusa hotararii adunarii generale, este interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai, rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot.

(2) Asociatul care incalca dispozitiile alin. (1) este raspunzator de daunele cauzate asociatiei daca fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta

.

ART. 23

(1) Hotararile luate de adunarea generala, in limitele legii, ale actului constitutiv si/sau ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru asociatii care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat impotriva.

(2) Hotararile adunarii generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse in statut, pot fi atacate in justitie de catre oricare dintre asociatii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.

(3) Cererea de anulare se solutioneaza in camera de consiliu de catre judecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul. Hotararea instantei este supusa numai recursului

.

ART. 24

(1) Consiliul director asigura punerea in executare a hotararilor adunarii generale. El poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei, in limita a cel mult o patrime din componenta sa.

(2) In exercitarea competentei sale, consiliul director:

a) prezinta adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;

b) incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;

c) aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei, daca prin statut nu se prevede altfel;

d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.

(3) Regulile generale privind organizarea si functionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director isi poate elabora un regulament intern de functionare.

(4) Nu poate fi membru al consiliului director, iar daca era, pierde aceasta calitate orice persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice, daca asociatia respectiva are ca scop sprijinirea activitatii acelei institutii publice

.

ART. 25

Dispozitiile art. 22 se aplica in mod corespunzator si membrilor consiliului director. Deciziile consiliului director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului asociatiei pot fi atacate in justitie, in conditiile prevazute la art. 23.

ART. 26

Consiliul director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt straine de asociatie, pentru a exercita atributiile prevazute la art. 24 alin. (2) lit. b) si d).

ART. 27

(1) Controlul financiar intern al asociatiei este asigurat de un cenzor.

(2) Pentru asociatiile cu mai mult de 100 de membri inscrisi pana la data intrunirii ultimei adunari generale, controlul financiar intern se exercita de catre o comisie de cenzori.

(3) In realizarea competentei sale cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori:

a) verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei;

b) intocmeste rapoarte si le prezinta adunarii generale;

c) poate participa la sedintele consiliului director fara drept de vot;

d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.

(4) Comisia de cenzori este alcatuita dintr-un numar impar de membri, din care majoritatea este formata din asociati. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori.

(5) Regulile generale de organizare si functionare ale comisiei de cenzori se aproba de adunarea generala. Comisia de cenzori isi poate elabora un regulament intern de functionare.

 

Sectiunea a 2-a

Organizarea si functionarea fundatiei

 

ART. 28

Organele fundatiei sunt:

a) consiliul director;

b) cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori

.

ART. 29

(1) Consiliul director al fundatiei este organul de conducere si de administrare al acesteia.

(2) Consiliul director asigura realizarea scopului si obiectivelor fundatiei, exercitand urmatoarele atributii:

a) stabilirea strategiei generale si a programelor fundatiei;

b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;

c) alegerea si revocarea cenzorului sau, dupa caz, a membrilor comisiei de cenzori;

d) infiintarea de filiale;

e) incheierea de acte juridice, in numele si pe seama fundatiei;

f) executarea bugetului de venituri si cheltuieli;

g) aprobarea organigramei si a strategiei de personal ale fundatiei;

h) modificarea statutului fundatiei;

i) indeplinirea oricaror alte atributii prevazute in lege sau in statut.

(3) Regulile generale privind organizarea si functionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director isi poate elabora un regulament intern de functionare.

(4) Dispozitiile art. 22 si 24 alin. (4) se aplica in mod corespunzator si in ceea ce priveste membrii consiliului director. Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului fundatiei pot fi atacate in justitie, in conditiile prevazute la art. 23, de fondator sau de oricare dintre membrii consiliului director care a lipsit sau a votat impotriva si a cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta.

(5) Schimbarea scopului fundatiei se face numai de catre fondator sau de majoritatea fondatorilor in viata. Daca nici unul dintre fondatori nu mai este in viata, schimbarea scopului fundatiei se face numai cu intrunirea votului a patru cincimi din numarul membrilor consiliului director.

(6) In toate cazurile, schimbarea scopului fundatiei se poate face numai daca acesta a fost realizat in totalitate sau in parte ori daca acesta nu mai poate fi indeplinit.

(7) Prevederile art. 26 se aplica in mod corespunzator in privinta atributiilor prevazute la alin. (2) lit. e) si i)

.

ART. 30

(1) Consiliul director se compune din cel putin 3 membri desemnati de fondator sau, dupa caz, de fondatori, la momentul constituirii fundatiei.

(2) In cazul in care, pe parcursul functionarii fundatiei, componenta consiliului director nu se poate modifica in conditiile stabilite de statut, instanta prevazuta la art. 17 va desemna, pe cale de ordonanta presedintiala, la cererea oricarei persoane interesate, persoanele care vor intra in componenta consiliului director

.

ART. 31

(1) Comisia de cenzori este alcatuita dintr-un numar impar de membri.

(2) Dispozitiile art. 27 se aplica in mod corespunzator

.

ART. 32

In cazul in care actul constitutiv nu cuprinde componenta nominala a celor dintai organe ale fundatiei, ci numai regulile stabilite de fondatori pentru desemnarea membrilor acestora si daca nici unul dintre fondatori nu mai este in viata la data constituirii fundatiei, dispozitiile art. 30 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

 

CAP. 4

Modificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei sau fundatiei

ART. 33

(1) Modificarea actului constitutiv si/sau a statutului asociatiei se face prin inscrierea modificarii in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 8-12.

(2) Cererea de inscriere a modificarii va fi insotita de procesul-verbal al adunarii generale, in forma autentificata, iar in cazul modificarii sediului, de procesul-verbal al sedintei consiliului director, in forma autentificata, in situatia prevazuta la art. 21 alin. (3).

(3) Demersurile pentru autentificarea procesului-verbal si inscrierea modificarii se intreprind de consiliul director. Pentru efectuarea formalitatilor la notarul public nu este necesara prezenta altor persoane decat aceea a membrilor consiliului director sau a unora dintre ei, desemnati de adunarea generala ori de consiliul director, dupa caz.

(4) Mentiunea privitoare la schimbarea sediului se va opera, daca este cazul, atat in Registrul asociatiilor si fundatiilor de la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie se afla vechiul sediu, cat si in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie se afla noul sediu. In acest scop, o copie de pe incheierea prin care s-a dispus schimbarea sediului va fi comunicata, din oficiu, judecatoriei in circumscriptia careia asociatia urmeaza sa-si aiba noul sediu

.

ART. 34

Dispozitiile art. 33 se aplica in mod corespunzator in cazul modificarii actului constitutiv si/sau a statutului fundatiei.

 

CAP. 5

Federatia

ART. 35

(1) Doua sau mai multe asociatii sau fundatii se pot constitui in federatie.

(2) Federatiile dobandesc personalitate juridica proprie si functioneaza in conditiile prevazute de prezenta ordonanta pentru asociatiile fara scop patrimonial, conditii care li se aplica in mod corespunzator, cu exceptiile stabilite in prezentul capitol.

(3) Cererea de inscriere se solutioneaza de tribunalul in circumscriptia caruia federatia urmeaza sa isi aiba sediul

.

ART. 36

(1) Federatia devine persoana juridica din momentul inscrierii sale in Registrul federatiilor aflat la grefa tribunalului prevazut la art. 35 alin. (3).

(2) Asociatiile sau fundatiile care constituie o federatie isi pastreaza propria personalitate juridica, inclusiv propriul patrimoniu

.

ART. 37

In cazul dizolvarii federatiilor, daca nu se prevede altfel in statut, bunurile ramase in urma lichidarii se transmit, in cote egale, catre persoanele juridice constituente.

 

CAP. 6

Asociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica

ART. 38

(1) O asociatie sau o fundatie poate fi recunoscuta de Guvernul Romaniei ca fiind de utilitate publica daca sunt intrunite cumulativ urmatoarele conditii:

a) activitatea acesteia se desfasoara in interes general sau comunitar, dupa caz;

b) functioneaza de cel putin 3 ani si a realizat o parte din obiectivele stabilite;

c) prezinta un raport din care sa rezulte desfasurarea unei activitati anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului sau, insotit de bilanturile si bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani;

d) valoarea activului patrimonial pe fiecare an in parte este cel putin egala cu valoarea patrimoniului initial.

(2) Guvernul Romaniei poate, la propunerea autoritatii administrative competente, sa acorde o dispensa de la indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. a) si b) daca:

a) asociatia sau fundatia solicitanta a rezultat din fuziunea a doua sau mai multe asociatii sau fundatii preexistente; si,

b) fiecare dintre asociatiile sau fundatiile preexistente ar fi indeplinit cele doua conditii, daca ar fi formulat solicitarea in mod independent

.

ART. 39

(1) Recunoasterea unei asociatii sau a unei fundatii de utilitate publica se face prin hotarare a Guvernului. In acest scop, asociatia sau fundatia interesata adreseaza o cerere ministerului sau organului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara activitatea.

(2) Conflictele de competenta aparute intre autoritatile publice prevazute la alin. (1) privind inregistrarea cererii se solutioneaza, la sesizarea oricareia dintre parti, de catre Secretariatul General al Guvernului, in termen de 5 zile de la data inregistrarii sesizarii.

(3) In vederea solutionarii conflictului, autoritatile publice prevazute la alin. (1) sunt obligate sa puna la dispozitie Secretariatului General al Guvernului toate informatiile necesare rezolvarii acestuia. Ordinul secretarului general al Guvernului este definitiv

.

ART. 40

(1) Autoritatea administrativa competenta este obligata sa examineze cererea si indeplinirea conditiilor prevazute la art. 38 in termen de cel mult 60 de zile. In cazul in care constata indeplinirea acestor conditii, aceasta va propune Guvernului Romaniei recunoasterea. In caz contrar, autoritatea administrativa va transmite persoanei juridice solicitante un raspuns motivat.

(2) In cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii prevazute la alin. (1), Guvernul Romaniei decide asupra propunerii de recunoastere. Daca propunerea se respinge, solutia va fi comunicata asociatiei sau fundatiei de autoritatea administrativa la care s-a inregistrat cererea de recunoastere

.

ART. 41

Recunoasterea utilitatii publice confera asociatiei sau fundatiei urmatoarele drepturi si obligatii:

a) dreptul de a i se concesiona servicii publice fara caracter comercial, in conditiile legii;

b) dreptul preferential la resurse provenite din bugetul de stat si din bugetele locale;

c) dreptul de a mentiona in toate documentele pe care le intocmeste ca asociatia sau fundatia este recunoscuta ca fiind de utilitate publica;

d) obligatia de a mentine cel putin nivelul activitatii si performantele care au determinat recunoasterea;

e) obligatia de a comunica autoritatii administrative competente orice modificari ale actului constitutiv si ale statutului, precum si rapoartele de activitate si bilanturile anuale; autoritatea administrativa are obligatia sa asigure consultarea acestor documente de catre orice persoana interesata;

f) obligatia de a publica, in extras, rapoartele de activitate si bilanturile anuale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, precum si in Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial

.

ART. 42

(1) Recunoasterea utilitatii publice se face pe durata nedeterminata.

(2) In cazul in care asociatia sau fundatia nu mai indeplineste una sau mai multe dintre conditiile care au stat la baza recunoasterii utilitatii publice, Guvernul, la propunerea autoritatii administrative competente sau a Ministerului Justitiei, va retrage actul de recunoastere.

(3) Retragerea va interveni si in situatia neindeplinirii obligatiilor prevazute la art. 41.

(4) Imprejurarile prevazute la alin. (2) si (3) pot fi sesizate autoritatii administrative competente, Ministerului Justitiei sau Guvernului, de catre orice alta asociatie sau fundatie ori de catre orice autoritate sau institutie publica interesata

.

ART. 43

In cazul dizolvarii asociatiei sau fundatiei recunoscute ca fiind de utilitate publica, bunurile ramase in urma lichidarii se vor repartiza, prin hotarare a Guvernului, catre alte asociatii ori fundatii cu scop similar sau catre institutii publice.

ART. 44

Litigiile referitoare la recunoasterea utilitatii publice a asociatiilor si fundatiilor interesate se solutioneaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.

ART. 45

Dispozitiile prezentului capitol nu se aplica federatiilor, daca prin lege nu se dispune altfel.

 

CAP. 7

Veniturile

ART. 46

(1) Veniturile asociatiilor sau federatiilor provin din:

a) cotizatiile membrilor;

b) dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale;

c) dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatii sau de federatii;

d) venituri realizate din activitati economice directe;

e) donatii, sponsorizari sau legate;

f) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;

g) alte venituri prevazute de lege.

(2) Veniturile fundatiilor sunt cele prevazute la alin. (1) lit. b)-g)

.

ART. 47

Asociatiile si fundatiile pot infiinta societati comerciale. Dividendele obtinute de asociatii si fundatii din activitatile acestor societati comerciale, daca nu se reinvestesc in aceleasi societati comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociatiei sau fundatiei.

ART. 48

Asociatiile si fundatiile pot desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul principal al persoanei juridice.

 

CAP. 8

Relatiile cu autoritatile publice

ART. 49

(1) Autoritatile administratiei publice locale vor sprijini persoanele juridice constituite in temeiul prezentei ordonante prin:

a) punerea la dispozitia acestora, in functie de posibilitati, a unor spatii pentru sedii, in conditiile legii;

b) atribuirea, in functie de posibilitati, a unor terenuri in scopul ridicarii de constructii necesare desfasurarii activitatii lor.

(2) Autoritatile administratiei publice locale intocmesc, la cererea persoanelor juridice indreptatite, liste de prioritate pentru atribuirea imobilelor prevazute la alin. (1)

.

ART. 50

Autoritatile publice sunt obligate sa puna la dispozitia asociatiilor, fundatiilor si federatiilor informatiile de interes public, in conditiile legii.

ART. 51

(1) In cadrul Camerelor Parlamentului, Presedintiei Romaniei, Secretariatului General al Guvernului, institutiei Avocatul Poporului, autoritatilor administrative autonome, ministerelor, al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatilor administratiei publice locale functioneaza structuri organizatorice pentru relatia cu asociatiile si fundatiile.

(2) Autoritatile publice mentionate la alin. (1) se pot consulta cu reprezentantii asociatiilor si fundatiilor care isi desfasoara activitatea in sfera lor de competenta, in vederea stabilirii unor programe sau activitati comune

.

ART. 52

(1) Dupa constituirea lor, asociatiile, fundatiile si federatiile interesate vor solicita autoritatilor administrative autonome, ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatilor administratiei publice locale sa fie luate in evidenta acestora, in functie de domeniul in care activeaza.

(2) Autoritatile publice prevazute la alin. (1) sunt obligate sa tina evidenta asociatiilor si fundatiilor care li s-au adresat in acest scop.

(3) Conflictele de competenta aparute intre autoritatile publice prevazute la alin. (1) privind luarea in evidenta se solutioneaza, la cererea oricareia dintre parti, de catre Secretariatul General al Guvernului in termen de 5 zile de la data sesizarii. Dispozitiile art. 39 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.

(4) In toate cazurile, Ministerul Justitiei va comunica, spre informare, autoritatiilor publice competente prevazute la alin. (1) copii de pe hotararile judecatoresti ramase irevocabile, precum si de pe inscrisurile doveditoare, in termen de 5 zile de la primirea documentelor prevazute la art. 74

.

ART. 53

Litigiile nascute in legatura cu aplicarea dispozitiilor prezentului capitol se solutioneaza in conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.

 

CAP. 9

Dizolvarea si lichidarea

 

Sectiunea 1

Dizolvarea

 

ART. 54

(1) Asociatiile si federatiile se dizolva:

a) de drept;

b) prin hotararea judecatoriei sau a tribunalului, dupa caz;

c) prin hotararea adunarii generale.

(2) Fundatiile se dizolva:

a) de drept;

b) prin hotararea judecatoriei

.

ART. 55

(1) Asociatia se dizolva de drept prin:

a) implinirea duratei pentru care a fost constituita;

b) realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

c) imposibilitatea constituirii adunarii generale sau a constituirii consiliului director in conformitate cu statutul asociatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generala sau, dupa caz, consiliul director trebuia constituit;

d) reducerea numarului de asociati sub limita fixata de lege, daca acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

(2) Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotararea judecatoriei in a carei circumscriptie se afla sediul asociatiei, la cererea oricarei persoane interesate

.

ART. 56

(1) Asociatia se dizolva, prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate:

a) cand scopul sau activitatea asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;

b) cand realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c) cand asociatia urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit;

d) cand asociatia a devenit insolvabila;

e) in cazul prevazut la art. 14.

(2) Instanta competenta este judecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul

.

ART. 57

Asociatia se poate dizolva si prin hotararea adunarii generale. In termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, procesul-verbal, in forma autentica, se depune la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul, pentru a fi inscris in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

ART. 58

Fundatia se dizolva de drept in cazurile prevazute la art. 55 alin. (1) lit. a) si b), precum si in situatia imposibilitatii constituirii consiliului director in conformitate cu statutul fundatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, consiliul director trebuia constituit. Dispozitiile art. 55 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

ART. 59

Dizolvarea fundatiei prin hotarare judecatoreasca se face in conditiile art. 56, care se aplica in mod corespunzator, precum si in cazul nerespectarii dispozitiilor art. 15 alin. (3).

ART. 60

(1) In cazul dizolvarii asociatiei sau fundatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice.

(2) Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator, printr-o procedura stabilita in statutul asociatiei sau al fundatiei.

(3) Daca in termen de 6 luni de la terminarea lichidarii lichidatorii nu au reusit sa transmita bunurile in conditiile alin. (2), precum si in cazul in care statutul asociatiei sau al fundatiei nu prevede o procedura de transmitere a bunurilor ori daca prevederea este contrara legii sau ordinii publice, bunurile ramase dupa lichidare vor fi atribuite de instanta competenta unei persoane juridice cu scop identic sau asemanator.

(4) In cazul in care asociatia sau fundatia a fost dizolvata pentru motivele prevazute la art. 56 alin. (1) lit. a) – c), bunurile ramase dupa lichidare vor fi preluate de catre stat, prin Ministerul Finantelor, sau, dupa caz, de comuna sau orasul in a carui raza teritoriala asociatia sau fundatia isi avea sediul, daca aceasta din urma era de interes local.

(5) Data transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului-verbal de predare-preluare, daca prin acesta nu s-a stabilit o data ulterioara.

 

Sectiunea a 2-a

Lichidarea

 

ART. 61

(1) In cazurile de dizolvare prevazute de art. 55, 56, 58 si 59, lichidatorii vor fi numiti prin insasi hotararea judecatoreasca.

(2) In cazul dizolvarii prevazute de art. 57, lichidatorii vor fi numiti de catre adunarea generala, sub sanctiunea lipsirii de efecte juridice a hotararii de dizolvare.

(3) In toate cazurile, mandatul consiliului director inceteaza o data cu numirea lichidatorilor.

(4) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice. Reprezentantii permanenti – persoane fizice ale persoanei juridice lichidatoare – trebuie sa fie lichidatori autorizati, in conditiile legii

.

ART. 62

(1) Imediat dupa intrarea lor in functie, lichidatorii vor face inventarul si vor incheia un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului asociatiei sau ale fundatiei.

(2) Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrele si orice alte acte ale asociatiei sau fundatiei. De asemenea, ei vor tine un registru cu toate operatiunile lichidarii in ordinea datei acestora.

(3) Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor

.

ART. 63

(1) Lichidatorii sunt obligati sa continue operatiunile juridice in curs, sa incaseze creantele, sa plateasca creditorii si, daca numerarul este insuficient, sa transforme si restul activului in bani, procedand la vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile.

(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate in curs

.

ART. 64

(1) Suma cuvenita creditorului cunoscut care refuza sa primeasca plata creantei sale se va consemna in contul sau.

(2) Daca plata creantei nu se poate face imediat sau atunci cand creanta este contestata, lichidarea nu se va declara terminata inainte de a se garanta creditorii

.

ART. 65

In orice caz, lichidatorii nu pot incheia operatiunile si nu pot remite celor in drept contul gestiunii decat dupa expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvarii asociatiei sau fundatiei.

ART. 66

Lichidatorii raspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.

ART. 67

Atat fata de asociatie sau fundatie, cat si fata de asociati sau, dupa caz, fondatori, lichidatorii sunt supusi regulilor mandatului.

ART. 68

(1) Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca in temen de doua luni sa depuna bilantul, registrul jurnal si un memorandum, declarand operatiunile de lichidare la Registrul asociatiilor si fundatiilor al judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia sau fundatia.

(2) Lichidatorii sunt obligati sa indeplineasca toate procedurile pentru publicarea lichidarii si radierea asociatiei sau fundatiei din Registrul asociatiilor si fundatiilor.

(3) Publicarea lichidarii se face prin afisarea la usa instantei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul persoana juridica, in temen de doua luni de la terminarea lichidarii

.

ART. 69

Daca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se inregistreaza nici o contestatie, bilantul se considera definitiv aprobat si lichidatorii, cu autorizarea judecatoriei, vor remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lichidare, impreuna cu toate registrele si actele asociatiei sau fundatiei si ale lichidarii. Numai dupa aceasta lichidatorii vor fi considerati descarcati si li se va elibera, in acest scop, un act constatator.

ART. 70

(1) Contestatiile la bilantul lichidatorilor se pot formula de orice persoana interesata la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala se afla sediul persoanei juridice lichidate.

(2) Toate contestatiile se solutioneaza printr-o singura hotarare. Sentinta pronuntata de judecatorie este executorie si este supusa numai recursului.

(3) Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea asociatiei sau fundatiei din Registrul asociatiilor si fundatiilor

.

ART. 71

(1) Asociatia sau fundatia inceteaza a avea fiinta la data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor.

(2) Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, in conditiile prevazute la art. 69, prin care se atesta descarcarea acestora de obligatiile asumate

.

ART. 72

Dispozitiile prezentului capitol referitoare la dizolvarea si lichidarea asociatiilor si fundatiilor se aplica, in mod corespunzator, si in privinta dizolvarii si lichidarii federatiilor. Instanta competenta este tribunalul in a carui circumscriptie teritoriala se afla sediul federatiei supuse dizolvarii si lichidarii.

 

CAP. 10

Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial

ART. 73

(1) Se constituie Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial – asociatii, fundatii si federatii -, denumit in continuare Registrul national, in scopul evidentei centralizate a acestora.

(2) Registrul national se tine de Ministerul Justitiei prin directia de specialitate

.

ART. 74

(1) In scopul constituirii si functionarii Registrului national, instantele judecatoresti sunt obligate ca, din oficiu, sa comunice Ministerului Justitiei copii de pe hotararile judecatoresti ramase irevocabile privind constituirea, modificarea si incetarea oricarei asociatii, fundatii sau federatii, precum si de pe inscrisurile doveditoare, in termen de 3 zile de la data ramanerii irevocabile a fiecarei hotarari judecatoresti.

(2) Asociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica sunt obligate sa comunice Ministerului Justitiei, in extras, copii de pe rapoartele de activitate si bilanturile anuale, insotite de dovada eliberata de Regia Autonoma „Monitorul Oficial” ca s-a solicitat publicarea acestora si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a

.

ART. 75

(1) Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial este public.

(2) Ministerul Justitiei este obligat sa elibereze, pe cheltuiala persoanei solicitante, copii certificate de pe inregistrarile efectuate in Registrul national si de pe inscrisurile doveditoare.

(3) Inscrisurile prevazute la alin. (2) pot fi cerute si eliberate si prin corespondenta.

(4) Datele din Registrul national pot fi redate si arhivate si sub forma de inregistrari pe microfilme si pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automata a datelor.

 

CAP. 11

Dispozitii speciale

ART. 76

(1) Persoanele juridice straine fara scop patrimonial pot fi recunoscute in Romania, sub conditia reciprocitatii, pe baza aprobarii prealabile a Guvernului, prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor de la grefa Tribunalului Bucuresti, daca sunt valabil constituite in statul a carui nationalitate o au, iar scopurile lor statutare nu contravin ordinii publice din Romania.

(2) In acest scop, reprezentantii persoanelor juridice straine trebuie sa ataseze la cererea de inscriere urmatoarele documente, in copii autentificate si traduceri legalizate:

a) actul de constituire in statul a carui nationalitate o au persoanele juridice straine;

b) statutul (in masura in care exista ca act de sine statator);

c) hotararea organului de conducere a acelei persoane juridice, prin care se solicita recunoasterea in Romania;

d) statutul viitoarei reprezentante in Romania a acelei persoane juridice, cuprinzand prevederi referitoare la sediu, la capacitatea juridica si la persoanele care reprezinta persoana juridica straina;

e) hotararea Guvernului Romaniei de aprobare a cererii de recunoastere in Romania a persoanei juridice solicitante.

(3) Dispozitiile art. 8-12 si ale art. 81 se aplica in mod corespunzator

.

ART. 77

(1) Asociatiile si fundatiile constituite ca persoane juridice romane de catre persoane fizice sau juridice straine pot dobandi pe intreaga durata de functionare dreptul de proprietate si orice alte drepturi reale asupra terenurilor necesare pentru realizarea scopului pentru care au fost constituite.

(2) In cazul dizolvarii si lichidarii asociatiilor si fundatiilor prevazute la alin. (1), lichidatorii au obligatia instrainarii terenurilor in termen de cel mult un an, numai catre persoane care au capacitatea juridica de a dobandi astfel de bunuri. Termenul de un an se calculeaza de la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti prin care se constata ori se dispune dizolvarea sau, dupa caz, de la data hotararii de dizolvare voluntara.

(3) In cazul nerespectarii termenului de un an pentru instrainarea terenurilor prevazute la alin. (2), instanta competenta va dispune vanzarea acestora prin licitatie publica.

(4) In toate cazurile, bunurile ramase dupa lichidare, inclusiv terenurile neinstrainate in conditiile alin. (2) si (3) se atribuie cu respectarea dispozitiilor art. 60.

 

CAP. 12

Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 78

Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 3 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 79

In termenul prevazut la art. 78 Ministerul Justitiei:

a) va elabora si va adopta Regulamentul privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor, Registrului federatiilor, precum si a Registrului national al persoanelor juridice fara scop patrimonial, care va cuprinde si prevederi privind accesul la acest registru al persoanelor juridice de drept public, al persoanelor juridice de drept privat, precum si al persoanelor fizice;

b) va stabili forma si continutul certificatelor de inscriere prevazute la art. 12 alin. (1) si la art. 17 alin. (3), precum si conditiile de eliberare a dovezii mentionate la art. 6 alin. (4)

.

ART. 80

Dispozitiile Decretului nr. 31/1954 privind persoanele fizice si persoanele juridice se aplica, in mod corespunzator, si asociatiilor si fundatiilor, cu exceptia acelor dispozitii care sunt contrare reglementarilor stabilite prin prezenta ordonanta.

ART. 81

In privinta asociatiilor si fundatiilor care au calitatea de persoane juridice straine sunt si raman aplicabile dispozitiile art. 43 si urmatoarele din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat.

ART. 82

Cererile de autorizare a infiintarii asociatiilor, fundatiilor, federatiilor sau uniunilor de persoane, aflate in curs de solutionare pe rolul instantelor de judecata legal investite la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, vor continua sa fie solutionate de acele instante.

ART. 83

(1) Asociatiile si fundatiile constituite, pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, in conditiile Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociatii si Fundatii) isi pastreaza personalitatea juridica legal dobandita. Acestor asociatii si fundatii li se aplica, de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, regimul juridic prevazut de aceasta.

(2) Uniunile, federatiile sau gruparile de persoane juridice, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 21/1924, isi pastreaza personalitatea juridica si, de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, li se va aplica regimul juridic al federatiilor prevazut de aceasta din urma

.

ART. 84

(1) In termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante registrele persoanelor juridice, aflate la grefa tribunalelor in circumscriptiile carora functioneaza persoanele juridice de drept privat prevazute de Legea nr. 21/1924 vor fi transmise judecatoriilor in ale caror circumscriptii teritoriale acestea isi au sediul.

(2) In acelasi termen, registrele uniunilor si federatiilor, aflate la grefa curtilor de apel in circumscriptiile carora functioneaza uniunile si federatiile prevazute de Legea nr. 21/1924, vor fi transmise tribunalelor in circumscriptiile carora acestea isi au sediul.

(3) In vederea constituirii Registrului national prevazut la art. 73, in termenul mentionat la alin. (1), instantele judecatoresti sunt obligate sa transmita Ministerului Justitiei copii de pe registrele asociatiilor si fundatiilor, precum si de pe registrele uniunilor si federatiilor, aflate la grefa acestora

.

ART. 85

Persoanele juridice de utilitate publica – asociatii, fundatii sau alte organizatii de acest fel infiintate prin legi, ordonante, decrete-lege, hotarari ale Guvernului sau prin orice alte acte de drept public nu intra sub incidenta prevederilor prezentei ordonante, ci raman supuse reglementarilor speciale care stau la baza infiintarii si functionarii lor.

ART. 86

Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Legea nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociatii si Fundatii), publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 27 din 6 februarie 1924, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Contrasemneaza:

—————

p. Ministru de stat,

ministrul justitiei,

Flavius Baias,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

—–