Organizarea alegerilor din mandatul 2015-2019

Colegiul Medicilor din România
Decizie nr. 20/17.07.2015
privind stabilirea datelor organizării alegerilor din mandatul 2015-2019, adoptarea Regulamentului electoral privind alegerea conducerii Colegiului Medicilor din România şi aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale
Publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 598 din 07/08/2015

– Decizie nr. 20/17.07.2015 poate fi descarcata de aici –

În temeiul art. 418 şi 424 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România decide:
Art. 1. – Pentru alegerile din mandatul 2015-2019, datele în care urmează să se exprime votul sunt 19-21 noiembrie 2015 pentru turul I şi, acolo unde va fi cazul, 3-5 decembrie 2015 pentru turul II.
Art. 2. – (1) Se adoptă Regulamentul electoral privind alegerea conducerii Colegiului Medicilor din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
(2) Se aprobă componenţa Comisiei Electorale Centrale, după cum urmează:
– dr. Marius Alexandru Liţu;
– dr. Alexandru Voicu;
– dr. Adrian Nedelciu;
– dr. Mircea Dan Popa;
– dr. Octavian Verescu;
– dr. Fulger Ciupagea;
– dr. Cătălin Chiurciu.
(3) Data primei şedinţe a Comisiei Electorale Centrale se stabileşte în prima decadă a lunii septembrie 2015.
(4) Secretariatul tehnic al Comisiei Electorale Centrale va fi asigurat de Ştefania Brânză.
(5) Se stabileşte indemnizaţia netă pentru membrii Comisiei Electorale Centrale, după cum urmează:
– preşedinte – 1.500 lei;
– secretar – 1.200 lei;
– membru – 1.000 lei.
(6) Indemnizaţia netă pentru secretariatul tehnic va fi de 800 lei.
Art. 3. – La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 5/2011 privind stabilirea datelor organizării alegerilor din mandatul 2012-2016, adoptarea Regulamentului electoral privind alegerea conducerii Colegiului Medicilor din România şi aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 9 august 2011.
Art. 4. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Colegiului Medicilor din România, Gheorghe Borcean
Bucureşti, 17 iulie 2015.
Nr. 20.
2
ANEXĂ
REGULAMENTUL ELECTORAL privind alegerea conducerii Colegiului Medicilor din România
CAPITOLUL I Dispoziţii generale
Art. 1. – (1) Membrii consiliului judeţean, respectiv ai Consiliului Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti, reprezentanţii în Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor din România, precum şi membrii comisiei de cenzori se aleg prin vot direct, secret şi liber exprimat de către membrii colegiului judeţean, respectiv ai Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti.
(2) Reprezentanţii în Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România se aleg prin vot secret din rândurile membrilor consiliului local şi ai reprezentanţilor locali în Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor din România de către aceştia, reuniţi într-o şedinţă comună de alegeri. Procedura se desfăşoară sub coordonarea Biroului executiv nou-ales.
Art. 2. – Dreptul de vot, precum şi dreptul de a fi ales în organele de conducere le au numai medicii membri ai Colegiului Medicilor din România.
Art. 3. – Dreptul de a alege şi de a fi ales se poate exercita numai în cadrul colegiului al cărui membru este medicul respectiv.
Art. 4. – (1) O persoană poate candida atât pe lista membrilor consiliului local, cât şi pe aceea a reprezentanţilor în Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor din România.
(2) Nu se va putea candida concomitent pentru mandatele prevăzute la alin. (1) şi pentru mandatul de membru în comisia de cenzori.
Art. 5. – În vederea organizării şi desfăşurării alegerilor se vor organiza comisii electorale locale de către consiliile judeţene şi de către Consiliul Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti, respectiv o Comisie Electorală Centrală organizată de către Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România şi aprobată de Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România.
Art. 6. – (1) Membrii comisiilor electorale nu pot candida la funcţiile elective din cadrul Colegiului Medicilor din România în legislatura pentru care se organizează alegerile.
(2) Înaintea alegerii în această funcţie, ei se vor angaja în scris că îşi vor exercita mandatul pe toată durata funcţionării comisiei şi că nu candidează la o funcţie electivă în legislatura pentru care se organizează respectivele alegeri.
CAPITOLUL II Comisiile electorale
SECŢIUNEA 1 Comisia electorală de la nivelul colegiului teritorial
Art. 7. – (1) Comisia electorală de la nivelul colegiului teritorial este formată din 5-15 membri, în funcţie de numărul membrilor colegiului respectiv, aprobaţi în mod individual de către consiliul local la propunerea biroului.
(2) În şedinţa de numire a comisiei electorale se va fixa data primei întruniri a comisiei, dată care trebuie să fie cu cel puţin 20 de zile calendaristice înaintea datei alegerilor.
Art. 8. – (1) Comisiile electorale nu sunt subordonate consiliilor judeţene, respectiv Consiliului Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti sau birourilor acestor consilii.
(2) Comisiile electorale îşi vor desfăşura activitatea sub supravegherea şi controlul Comisiei Electorale Centrale, respectând Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, Statutul Colegiului Medicilor din România şi prezentul regulament.
Art. 9. – Comisia electorală va funcţiona la sediul consiliului local. Acesta va pune la dispoziţia comisiei, pe toată durata funcţionării sale, un spaţiu corespunzător desfăşurării activităţilor, asigurând totodată condiţiile materiale necesare funcţionării comisiei şi organizării alegerilor.
3
Art. 10. – (1) La prima întrunire, comisia electorală îşi va alege dintre membrii săi un preşedinte şi un secretar.
(2) Preşedintele conduce şedinţele şi activitatea comisiei electorale şi este singurul abilitat să facă publice datele şi informaţiile ce decurg din activitatea comisiilor electorale. În absenţa preşedintelui, aceste atribuţii sunt preluate de secretar.
(3) În lipsa preşedintelui, şedinţa va fi condusă de secretarul comisiei.
Art. 11. – În termen de 3 zile de la data constituirii sale, comisia electorală, prin preşedinte, va comunica Comisiei Electorale Centrale componenţa comisiei, funcţiile deţinute în cadrul comisiei de fiecare membru, adresa sediului unde îşi desfăşoară activitatea, numerele de telefon şi fax.
Art. 12. – (1) Deciziile comisiei electorale se iau cu majoritate de voturi în prezenţa a minimum jumătate plus unu dintre membrii săi.
(2) În cazul egalităţii de voturi la luarea unei decizii, votul preşedintelui (sau, în lipsa acestuia, al secretarului) este decisiv.
(3) Prezenţa preşedintelui sau a secretarului este obligatorie.
Art. 13. – Şedinţele comisiei electorale vor fi consemnate de către secretarul comisiei în procese-verbale de şedinţă, care vor fi semnate de către preşedinte, secretar şi ceilalţi membri prezenţi ai comisiei electorale.
Art. 14. – Deciziile emise de către comisia electorală sau orice alt act emanând de la aceasta vor fi semnate de către preşedinte şi secretar.
Art. 15. – Pe timpul funcţionării sale comisia electorală va avea o ştampilă proprie, care va fi ţinută de către preşedintele comisiei sau, în lipsa acestuia, de către secretar.
Art. 16. – Comisia electorală va informa imediat Comisia Electorală Centrală despre problemele apărute în legătură cu interpretarea şi aplicarea prezentului regulament şi se va conforma deciziilor de îndrumare ale Comisiei Electorale Centrale.
Art. 17. – (1) Atribuţiile comisiei electorale locale:
a) organizează desfăşurarea alegerilor la nivel local;
b) preia pe baza unui proces-verbal listele cu membrii colegiului local;
c) aprobă listele actualizate şi lista finală cu alegători;
d) primeşte candidaturile depuse;
e) verifică îndeplinirea condiţiilor de fond şi formă pentru ca o persoană să poată candida, înregistrând candidaturile care îndeplinesc cerinţele legale şi respingându-le pe cele neconforme;
f) soluţionează întâmpinările referitoare la propria activitate şi contestaţiile cu privire la actele şi operaţiunile sale;
g) face publice, prin afişare, la sediul comisiei şi pe site-ul colegiului teritorial, candidaturile depuse; listele pot fi afişate şi la sediile instituţiilor medicale din aria de competenţă a colegiului respectiv;
h) comunică Comisiei Electorale Centrale numărul de alegători şi candidaţii la funcţiile de conducere;
i) urmăreşte procesul de tipărire a buletinelor de vot cu sprijinul tehnic şi financiar al colegiului local;
j) păstrează sub sigiliu buletinele de vot, comanda de tipărire a buletinelor de vot, copia de pe documentul de plată a tipăririi buletinelor de vot şi procesul-verbal de primire a buletinelor de vot;
k) conduce operaţiunile de votare, luând toate măsurile de ordine în localul în care are loc votarea;
l) numără voturile, stabileşte valabilitatea voturilor exprimate, totalizează voturile exprimate şi stabileşte rezultatele alegerilor;
m) redactează în două exemplare procesele-verbale de desfăşurare a alegerilor şi procesul-verbal al rezultatelor finale;
n) înaintează Comisiei Electorale Centrale un exemplar al procesului-verbal de desfăşurare a alegerilor şi un exemplar al procesului-verbal al rezultatelor finale;
o) organizează, dacă este cazul, noi alegeri;
p) acreditează, la cerere, observatori ai societăţii civile, inclusiv din presă, care vor să urmărească desfăşurarea alegerilor;
q) emite mandatele celor aleşi;
r) îndeplineşte orice altă activitate privind alegerile dispusă de către Comisia Electorală Centrală sau stabilită prin prezentul regulament.
(2) Cu cel puţin 7 zile înaintea datei alegerilor, comisia electorală judeţeană sau a municipiului Bucureşti, prin grija preşedintelui şi a secretarului, publică pe site-ul colegiului teritorial listele cu alegători şi asigură accesul public la liste la sediul colegiului teritorial.
(3) Cu ocazia afişării listei se va întocmi un proces-verbal, în care se va menţiona data afişării.
4
Art. 18. – După validarea alegerilor locale de către Comisia Electorală Centrală, comisia electorală locală emite mandatele, convoacă în termen de maximum 5 zile consiliul judeţean şi înregistrează candidaturile pentru biroul local.
Art. 19. – (1) Prima şedinţă a consiliului local de alegere a biroului este condusă de către comisia electorală locală.
(2) După alegerea biroului consiliului local, comisia electorală locală îşi încetează de drept activitatea, fiind considerată dizolvată.
SECŢIUNEA a 2-a Comisia Electorală Centrală
Art. 20. – Comisia Electorală Centrală este formată din 7 membri propuşi de Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România şi aprobaţi în mod individual de către Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România, care, în şedinţa de aprobare a comisiei, va stabili şi prima dată de întrunire a acesteia.
Art. 21. – (1) Comisia Electorală Centrală va funcţiona la sediul central al Colegiului Medicilor din România.
(2) Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România va pune la dispoziţia Comisiei Electorale Centrale, pe toata durata funcţionării sale, un spaţiu corespunzător desfăşurării activităţilor, asigurând totodată condiţiile materiale necesare funcţionării comisiei.
Art. 22. – Prin grija Biroului executiv, Comisia Electorală Centrală va avea la dispoziţia sa un secretariat tehnic condus de către secretarul comisiei.
Art. 23. – (1) La prima şedinţă, Comisia Electorală Centrală îşi va alege dintre membrii săi un preşedinte şi un secretar.
(2) Preşedintele conduce şedinţele Comisiei Electorale Centrale şi este singurul abilitat să facă publice datele şi informaţiile decurgând din activitatea comisiilor electorale.
Art. 24. – (1) Deciziile Comisiei Electorale Centrale se iau cu majoritate de voturi, în prezenţa a minimum 5 dintre membrii săi; prezenţa preşedintelui sau a secretarului este obligatorie.
(2) În cazul egalităţii de voturi la luarea unei decizii, votul preşedintelui este decisiv.
(3) În lipsa preşedintelui, la egalitate de voturi, votul secretarului este decisiv.
Art. 25. – Şedinţele Comisiei Electorale Centrale vor fi consemnate de către secretarul comisiei în procesele-verbale de şedinţă, care vor fi semnate de către preşedinte, secretar şi ceilalţi membri prezenţi ai Comisiei Electorale Centrale.
Art. 26. – Deciziile emise de către Comisia Electorală Centrală sau orice alt act emanând de la aceasta vor fi semnate de către preşedinte şi secretar.
Art. 27. – Pe timpul funcţionării sale Comisia Electorală Centrală va avea o ştampilă proprie, care va fi ţinută de către preşedintele comisiei sau, în lipsa acestuia, de către secretar.
Art. 28. – Atribuţiile Comisiei Electorale Centrale:
a) urmăreşte şi asigură respectarea şi aplicarea corectă a dispoziţiilor legale, statutare, privitoare la alegeri şi a dispoziţiilor prezentului regulament pe întreg teritoriul ţării;
b) asigură şi răspunde de interpretarea uniformă a acestor dispoziţii;
c) emite decizii de îndrumare cu privire la aplicarea Regulamentului de organizare a alegerilor;
d) rezolvă întâmpinările referitoare la propria sa activitate şi contestaţiile cu privire la modul de constituire, componenţa şi activitatea comisiilor electorale locale;
e) primeşte şi soluţionează contestaţiile declarate împotriva deciziilor comisiilor electorale locale;
f) primeşte listele cu candidaţi trimise de către comisiile electorale locale;
g) primeşte procesele-verbale de desfăşurare a alegerilor întocmite de către comisiile electorale locale, precum şi procesele-verbale conţinând rezultatele alegerilor;
h) validează alegerile desfăşurate la nivelul colegiilor teritoriale, în termen de maximum 3 zile de la primirea documentelor;
i) convoacă, în termen de maximum 10 zile de la validarea alegerilor, noul Consiliu naţional al Colegiului Medicilor din România şi conduce prima şedinţă a Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România în care se va alege Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România.
Art. 29. – După alegerea Biroului executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România, Comisia Electorală Centrală îşi încetează activitatea, fiind considerată dizolvată.
5
CAPITOLUL III Candidaturile
Art. 30. – Declaraţiile de candidaturi se vor depune personal la secretariatul consiliului local, conform calendarului electoral aprobat de consiliul local.
Art. 31. – Declaraţia de candidatură se va completa pe un formular-tip elaborat de Comisia Electorală Centrală şi va cuprinde următoarele:
a) numele şi prenumele, domiciliul, specialitatea, gradul profesional şi, acolo unde este cazul, titlul ştiinţific;
b) mandatele deţinute (inclusiv perioada) până în prezent în organele de conducere ale Colegiului Medicilor din România;
c) mandatul sau mandatele pentru care doreşte să candideze;
d) funcţiile pe care le deţine în alte organisme statale, administrative, sindicale ori profesionale;
e) declaraţia pe propria răspundere conform căreia, în situaţii de incompatibilitate, îşi va rezolva situaţia în termenul prevăzut de lege;
f) data şi semnătura.
Art. 32. – (1) Campania electorală se încheie cu 48 de ore înainte de începerea procesului de votare.
(2) În cazul în care în timpul campaniei electorale un candidat foloseşte termeni injurioşi sau indecenţi la adresa altor colegi ori a corpului profesional, comisia electorală va sesiza Comisia de disciplină.
Art. 33. – După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, comisiile electorale încheie un proces-verbal prin care constată rămânerea definitivă a candidaturilor.
Art. 34. – (1) Comisia electorală locală va întocmi listele finale cu candidaturi şi le va trimite împreună cu o copie a procesului-verbal de constatare a rămânerii definitive a candidaturilor Comisiei Electorale Centrale, cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei alegerilor.
(2) Listele finale cu candidaţi, în ordinea alfabetică, vor fi afişate prin grija comisiei electorale locale la sediul acesteia şi pe pagina web a colegiului respectiv, putând fi afişate în spitale şi în alte unităţi medicale din teritoriul de competenţă.
(3) Listele finale vor avea următoarele menţiuni: data, locul şi programul de desfăşurare a alegerilor.
CAPITOLUL IV Buletinele de vot
Art. 35. – (1) Comisia Electorală Centrală aprobă şi comunică comisiilor electorale locale modelul buletinelor de vot.
(2) Numărul de foi al buletinelor de vot va fi stabilit de către comisia electorală locală în funcţie de numărul candidaţilor.
(3) Buletinele de vot se vor tipări de către comisiile electorale locale cu sprijinul material şi logistic al colegiilor locale.
(4) Un model al buletinelor de vot se va afişa la sediul comisiei electorale locale cu cel puţin 3 zile înaintea datei votării, după ce a fost vizat şi anulat de preşedintele comisiei electorale locale.
Art. 36. – (1) Vor exista 3 modele de buletine de vot, în funcţie de mandatul pentru care se candidează.
(2) În buletinul de vot candidaţii vor fi trecuţi în ordine alfabetică, menţionându-se numele, prenumele, specialitatea şi gradul profesional.
Art. 37. – Buletinele de vot vor fi tipărite cu cel puţin 5 zile înaintea datei votării şi vor fi primite pe bază de proces-verbal de către comisia electorală locală, care, după verificarea conformităţii şi a exactităţii conţinutului, le va păstra sub sigiliu până în ziua votării.
Art. 38. – (1) Pe buletinele de vot se va menţiona numărul maxim al mandatelor pentru care se candidează, potrivit Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Numărul membrilor supleanţi se va stabili de către comisia electorală locală, potrivit următoarelor proporţii:
a) până la 500 de medici cu drept de vot. . . 3;
b) între 501 şi 1.000 de medici cu drept de vot. . . 5;
c) între 1.001 şi 2.000 de medici cu drept de vot. . . 7;
d) peste 2.000 de medici cu drept de vot. . . 9.
(3) Potrivit aceloraşi proporţii se va stabili şi numărul supleanţilor pentru Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor din România.
6
Art. 39. – (1) Buletinele de vot se vor asigura în număr suficient, conform listelor cu alegători, cu un plus de 5% faţă de numărul alegătorilor.
(2) Buletinele de vot vor fi autentificate de către comisia electorală locală prin aplicarea ştampilei proprii pe faţa buletinului de vot, în momentul înmânării buletinului de vot către alegător.
Art. 40. – Buletinele neconforme, inexacte, deteriorate sau cele completate greşit de către alegători în timpul votării vor fi anulate prin menţiunea şi semnătura preşedintelui (sau a secretarului, în lipsa preşedintelui), aplicându-se totodată şi ştampila comisiei electorale locale.
CAPITOLUL V Desfăşurarea votării
Art. 41. – (1) Votarea se va desfăşura la sediul comisiei electorale şi/sau în alte locuri aprobate în prealabil de către consiliul colegiului teritorial şi precizate în listele cu candidaturile rămase definitive.
(2) Data, locul şi programul de desfăşurare ale votării vor fi comunicate cu cel puţin 5 zile înaintea votării şi într-un ziar local.
Art. 42. – Votarea va avea loc numai în prezenţa a minimum jumătate plus unu dintre membrii comisiei electorale locale; prezenţa preşedintelui comisiei sau, în lipsa temporară a acestuia, a secretarului comisiei electorale este obligatorie.
Art. 43. – (1) Alegerile se vor desfăşura pe o perioadă de 3 zile consecutive, între orele 8,00-20,00.
(2) Cu o oră înaintea începerii votării, preşedintele comisiei electorale locale, în prezenţa celorlalţi membri, verifică urnele, existenţa listelor electorale, a buletinelor de vot şi, după închiderea urnelor, le sigilează aplicând ştampila secţiei comisiei electorale locale peste semnătura sa, a secretarului şi a încă unui membru al comisiei.
(3) Preşedintele este obligat să ia măsurile necesare pentru exprimarea secretă a votului şi pentru ca alegerile să decurgă în bune condiţii, luând, cu consultarea comisiei electorale, toate măsurile de natură a asigura desfăşurarea votării.
Art. 44. – (1) La sfârşitul orelor de votare, preşedintele comisiei electorale împreună cu secretarul şi cu încă un membru al comisiei, în prezenţa celorlalţi membri ai comisiei, vor sigila fanta prin care se introduc buletinele de vot, vor întocmi un proces-verbal cu privire la desfăşurarea votării din ziua respectivă, arătând numărul persoanelor care au votat, numărul buletinelor de vot folosite şi al celor anulate.
(2) Listele cu alegători, buletinele de vot rămase şi cele anulate, precum şi stampila secţiei de votare vor fi depozitate în condiţii de maximă securitate, de regulă într-un fişet metalic, care va fi închis şi sigilat în prezenţa persoanelor menţionate la alin. (1). În aceleaşi condiţii se va închide şi încăperea în care se găseşte urna de votare.
(3) Despre toate aceste operaţiuni se va face menţiune în procesul-verbal întocmit la sfârşitul zilei de votare.
(4) În limita posibilităţilor se poate apela la paza militarizată a locurilor de votare.
Art. 45. – La desfăşurarea alegerilor (atât pentru turul I, cât şi pentru turul II) pot participa observatori locali, naţionali sau străini acreditaţi, în prealabil, cu cel puţin 3 zile înaintea datei alegerilor, de către comisia electorală locală sau centrală. Numărul maxim de observatori va fi stabilit de către consiliul local astfel încât buna desfăşurare a alegerilor să nu fie perturbată. Observatorii pot participa, la cerere, şi la procesul de numărare a voturilor.
Art. 46. – (1) Comisia Electorală Centrală poate desemna un membru al său să controleze desfăşurarea alegerilor.
(2) Acesta nu va avea competenţa de a lua măsuri cu privire la desfăşurarea votării, ci doar de a supraveghea şi controla desfăşurarea alegerilor şi va întocmi la sfârşitul activităţii sale un proces-verbal în care va consemna cele constatate.
Art. 47. – În afara membrilor comisiei electorale locale, a reprezentantului Comisiei Electorale Centrale şi a observatorilor acreditaţi, nicio altă persoană nu poate staţiona în incinta în care are loc votarea mai mult decât timpul necesar votării.
Art. 48. – (1) Fiecare medic cu drept de vot, după ce se legitimează şi semnează în lista de votare, primeşte de la membrii comisiei electorale locale un buletin de vot pe care se va aplica ştampila comisiei electorale de către preşedinte sau secretar.
(2) Medicii membri ai colegiului respectiv care nu se regăsesc pe listele de votare vor fi înscrişi de către preşedintele comisiei sau de către secretarul acesteia în listele de votare, menţionându-se toate datele de identificare din buletinul/cartea de identitate sau paşaport, precum şi locul de muncă rezultat din prezentarea legitimaţiei de serviciu sau orice alt act doveditor.
7
Art. 49. – (1) Alegătorii vor vota separat, astfel încât să se asigure exprimarea secretă a votului.
(2) Votarea se va face prin aplicarea stampilei „Votat” în dreptul numelui candidatului pentru care se doreşte exprimarea votului.
CAPITOLUL VI Stabilirea şi constatarea rezultatelor alegerilor
Art. 50. – (1) După închiderea votării, în prezenţa celorlalţi membri ai comisiei electorale şi, după caz, a celorlalte persoane care au dreptul să asiste la votare, preşedintele comisiei procedează la inventarierea şi sigilarea buletinelor de vot rămase neîntrebuinţate, întocmind în acest sens un proces- verbal, şi numai după aceea are loc deschiderea urnelor.
(2) Buletinele de vot nefolosite pot fi distruse după validarea alegerilor.
(3) Buletinele de vot folosite vor fi păstrate pentru o perioadă de 5 ani de la desfăşurarea alegerilor.
(4) Numărătoarea voturilor începe imediat după încheierea procesului de votare. Odată ce urna a fost desigilată, nu se poate întrerupe numărătoarea voturilor până la finalizarea acesteia şi întocmirea procesului-verbal.
Art. 51. – (1) Sunt nule buletinele de vot care:
a) nu poartă pe prima faţă ştampila comisiei electorale locale;
b) au altă formă sau alt model decât cele aprobate;
c) nu sunt complete;
d) sunt albe (pe care nu s-a exprimat votul);
e) au aplicată stampila „Votat” pe un număr mai mare de candidaţi decât numărul mandatelor pentru care se candidează.
(2) Voturile care au una sau mai multe exprimări pozitive, dar pentru celelalte nume de candidaţi sau o parte dintre ele nu s-a menţionat nimic, vor fi considerate valabile doar pentru candidaţii pentru care s-a exprimat votul.
Art. 52. – Rezultatul se va consemna în 3 tabele separate, pentru consiliul local, pentru Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor din România şi pentru comisia de cenzori.
Art. 53. – (1) După deschiderea urnelor şi numărarea voturilor, preşedintele comisiei electorale locale încheie câte un proces-verbal, în două exemplare, pentru fiecare dintre cele 3 liste.
(2) Procesul-verbal va cuprinde:
a) numărul alegătorilor: suma alegătorilor de pe listele iniţiale şi listele suplimentare întocmite potrivit art. 48. alin. (2);
b) numărul alegătorilor care s-au prezentat la votare;
c) numărul total al voturilor valabil exprimate;
d) numărul voturilor nule;
e) numărul voturilor valabil exprimate obţinute de către fiecare candidat;
f) expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestaţiilor şi a modului de soluţionare a lor;
g) starea sigiliilor de pe urne la închiderea votării;
h) numărul buletinelor de vot primite;
i) numărul buletinelor de vot rămase neîntrebuinţate sau anulate.
(3) Procesele-verbale se vor semna de preşedinte, de secretar şi de ceilalţi membri prezenţi ai comisiei şi vor purta ştampila acesteia.
Art. 54. – (1) Dacă în urma numărării voturilor şi a verificării listelor de votare, la sfârşitul turului I, se constată că alegerile nu sunt valabile datorită neîntrunirii condiţiei de participare de două treimi din numărul membrilor cu drept de vot, se va face menţiune despre acest lucru în procesele-verbale.
(2) Turul II al alegerilor se va organiza la maximum două săptămâni, dar nu mai puţin de o săptămână de la data alegerilor precedente, în aceleaşi condiţii, folosindu-se aceleaşi liste de candidaţi şi alegători.
(3) Turul II al alegerilor se consideră valabil indiferent de numărul alegătorilor care au participat la vot.
(4) Decizia de organizare a unor noi alegeri va fi menţionată în procesul-verbal.
(5) Pentru al doilea tur, pe buletinele de vot, inclusiv pe cele nefolosite, rămase de la turul I, se va înscrie, prin ştampilare, menţiunea „turul II”.
Art. 55. – (1) Dacă alegerile au fost valabil organizate, prin întrunirea numărului de votanţi, se vor stabili rezultatele în vederea atribuirii mandatelor.
(2) Atribuirea mandatelor se va face în ordinea descrescătoare a numărului de voturi şi până la ocuparea numărului legal de mandate.
(3) În caz de voturi egale, departajarea se va face prin tragere la sorţi, la care pot participa şi cei în cauză.
8
(4) Primul candidat neales ca membru devine membru supleant. Ceilalţi membri supleanţi vor fi stabiliţi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi.
Art. 56. – La primirea mandatului, candidatul ales semnează o declaraţie-tip (al cărei model va fi elaborat de Comisia Electorală Centrală); prin aceasta, el declară pe propria răspundere că, în situaţia în care se află într-o situaţie de incompatibilitate, se obligă să o rezolve în termenul prevăzut de lege.
Art. 57. – În cazul în care unul dintre mandatele titularilor devine vacant, supleanţii vor lua locul titularilor, în ordinea numărului de voturi obţinute.
Art. 58. – Comisia electorală locală va întocmi, în două exemplare, cele 3 procese-verbale de stabilire a rezultatelor finale, dintre care câte un exemplar va fi înaintat, în termen de maximum 3 zile de la terminarea votării, Comisiei Electorale Centrale în vederea validării alegerilor.
Art. 59. – Atribuirea mandatelor se va face de către comisia electorală locală după validarea alegerilor de către Comisia Electorală Centrală.
CAPITOLUL VII Dispoziţii finale
Art. 60. – (1) Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor, inclusiv funcţionarea comisiilor electorale locale, se suportă din bugetul consiliilor locale, iar cele pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor la nivel naţional, inclusiv funcţionarea Comisiei Electorale Centrale, din bugetul Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România.
(2) Membrilor comisiilor electorale locale şi ai Comisiei Electorale Centrale li se acordă o indemnizaţie stabilită de către consiliile locale, respectiv Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România, la propunerea birourilor.
(3) Birourile locale, respectiv biroul central vor asigura comisiilor electorale locale şi centrale personalul tehnic auxiliar necesar pe perioada în care acestea funcţionează, stabilind şi suportând indemnizaţia acestora.
Art. 61. – Termenele pe zile prevăzute în prezentul regulament se calculează din ziua următoare celei în care încep să curgă şi se împlinesc la sfârşitul zilei-limită. Zilele nelucrătoare nu se iau în calcul.
Art. 62. – Prin sintagma „consiliul local”, folosită în prezentul regulament electoral, se înţelege consiliul colegiului judeţean, respectiv Consiliul Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti.
Art. 63. – Prevederile prezentului regulament electoral se completează cu dispoziţiile Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Statutului Colegiului Medicilor din România.
Art. 64. – Contestaţiile împotriva rezultatului alegerilor se fac şi se depun la comisiile electorale locale, în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor votării.

Decizie nr. 20/17.07.2015 poate fi descarcata de aici

 

You may also like...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *